سوءاستفاده جنسی مجبور کردن یک نفر به انجام رفتار جنسی‌ای است که میل به انجام آن را ندارد. هنگامی که اجبار، بی‌درنگ، کوتاه مدت و یا غیر مکرر باشد معمولاً به آن تجاوز جنسی گفته می‌شود.