دودمان یوآن
大元
Dai Ön Ulus
امپراتوری

 

۱۲۷۱–۱۳۶۸
 

پرچم

دودمان یوآن در ۱۲۹۴ (گوریو به عنون خراجگزار)
پایتخت دادو (پکن امروزی)، شانگدو
زبان‌(ها) زبان‌های چینی
زبان مغولی
زبان فارسی
دین بوداگرایی (بودایی چینی و بودایی تبتی)، تائوئیسم، کنفوسیانیسم، دیگر مذاهب شمن‌باوری، مسیحیت (نسطوریاسلام
دولت پادشاهی
امپراتور
 - ۱۲۶۰-۱۲۹۴ قوبلای خان
 - ۱۳۳۳-۱۳۷۰ (Cont.) اوخاتو خان
دوره تاریخی دوران میانه
 - چنگیزخان بهار ۱۲۰۶
 - بنیان‌گذاری ۱۸ دسامبر ۱۲۷۱
 - اشغال سونگ غربی چهارم فوریه ۱۲۷۶
 - جنگ یامن ۱۲۷۹
 - سقوط دادو ۱۴ سپتامبر ۱۳۶۸
مساحت
 - ۱۲۹۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰کیلومترمربع (۵٬۴۰۵٬۴۳۰مایل‌مربع)
جمعیت
 - حدود ۱۲۹۰ ۷۵،۳۰۶،۰۰۰ 
     تراکم جمعیت خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «�» /کیلومترمربع (خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «�» /مایل‌مربع)
 -  حدود ۱۲۹۳ ۷۹،۸۱۶،۰۰۰ 
 -  حدود ۱۳۳۰ ۸۴،۸۷۳،۰۰۰ 
 -  حدود ۱۳۵۱ ۸۷،۵۸۷،۰۰۰ 

سلسله یوآن یکی از شعبه‌های امپراتوری مغول بود که توسط قوبلای خان ایجاد شد و از سال ۱۲۷۱ تا ۱۳۶۸ میلادی بر چین حکمرانی کرد.

محتویات

امپراتوران

شماره نام امپراتور دوره حکومت
1 چنگیزخان 1206–1227
2 تولوی 1227–1229
3 اگتای قاآن 1229–1241
4 گویوک قاآن 1246–1248
5 منگو قاآن 1251–1259
6 قوبلای‌خان 1260–1294
7 چنگ زونگ 1294–1307
8 ووزونگ 1307–1311
9 رنزونگ 1311–1320
10 یینگ زونگ 1320–1323
11 تائی دینگ دی 1323–1328
12 تیان شون دی 1328
13 ونزونگ 1328–1329 و 1329–1332
14 مینگ زونگ 1329
15 نینگ زونگ 1332
16 هوئی زونگ 1333–1370