سرود ملی اسرائیل
انگلیسی: The Hope
HaTikvah
Hatikva.svg
The lyrics of 'Hatikvah' above a semi transparent پرچم اسرائیل.

سرود National
 اسرائیل

اشعار Naphtali Herz Imber، ۱۸۷۸
موسیقی Samuel Cohen، ۱۸۸۸
سال رسمیت 1897 (First Zionist Congress)
1948 (unofficially)
2004 (officially)
نمونه صوتی
Hatikvah (instrumental)

هاتیکوا یا هاتیکفا Hatikva ویا Hatikvah (به عبری: התקווה به معنی "امید")، سرود ملی اسرائیل است.

تاریخچه

سرود هاتیکڤا توسط شاعر گالیسیایی نفتالی هرز ایمبر Naphtali Herz Imber در زلوچیڤ اوکراین در سال ۱۸۷۸ نوشته شد. در کنگره صهیونیست اول در سال ۱۸۹۷ به عنوان سرود صهیونیسم تصویب شد.

متن سرود

כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיה,
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה -

עוד לא אבדה תקותנו,
התקוה בת שנות אלפים,
להיות עם חופשי בארצנו
ארץ ציון וירושלים.

Kol ‘od balevav penimah

-

Nefesh Yehudi homiyah
Ul(e)fa’atei mizrach kadimah
Ayin letzion tzofiyah.

'Od lo avdah tikvateinu
Hatikvah bat sh(e)not ’alpayim:
Lihyot ‘am chofshi b(e)’artzeinu -
Eretz-Tziyon viy(e)rushalayim.

ترجمه به فارسی

"تا زمانی که از ژرفای قلب،

روح یک یهودی هنوز در حسرت و آرزو است،

و پیش به سوی «شرق»،

چشمی صهیون را می‌نگرد،

امیدمان هنوز از دست نرفته،

امید دوهزار ساله‌مان،

که ملتی آزاد باشیم در سرزمین مادری خود،

سرزمین صهیون و اورشلیم."

جستارهای وابسته