ساروس ۱۶۲ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۴۲ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۶۲ ۱ ۱۵ آوریل ۲۲۵۷ ۱۲:۰۵:۱۵ جزئی 71.3S 60.1E -1.5121 0.0633
۱۶۲ ۲ ۲۶ آوریل ۲۲۷۵ ۱۹:۴۱:۴۱ جزئی 70.7S 67W -1.4684 0.1423
۱۶۲ ۳ ۷ مه ۲۲۹۳ ۳:۰۹:۴۷ جزئی 69.9S 168.5E -1.4186 0.2323
۱۶۲ ۴ ۱۹ مه ۲۳۱۱ ۱۰:۲۸:۴۶ جزئی 69S 46.9E -1.362 0.3345
۱۶۲ ۵ ۲۹ مه ۲۳۲۹ ۱۷:۴۱:۰۹ جزئی 68.1S 72.5W -1.3009 0.4449
۱۶۲ ۶ ۱۰ ژوئن ۲۳۴۷ ۰:۴۴:۴۲ جزئی 67.1S 170.8E -1.2329 0.567
۱۶۲ ۷ ۲۰ ژوئن ۲۳۶۵ ۷:۴۴:۱۳ جزئی 66.1S 55.7E -1.1623 0.6935
۱۶۲ ۸ ۱ ژوئیه ۲۳۸۳ ۱۴:۳۷:۴۲ جزئی 65.1S 57.5W -1.087 0.8276
۱۶۲ ۹ ۱۱ ژوئیه ۲۴۰۱ ۲۱:۲۹:۲۰ جزئی 64.2S 169.9W -1.0111 0.962
۱۶۲ ۱۰ ۲۳ ژوئیه ۲۴۱۹ ۴:۱۶:۴۵ حلقه‌ای 45.6S 98.2E -۰٫۹۳۲۲ ۰٫۹۷۵۳ ۲۴۲ ۲ دقیقه ۱۷ ثانیه
۱۶۲ ۱۱ ۲ اوت ۲۴۳۷ ۱۱:۰۶:۰۱ حلقه‌ای 37.4S 2.8W -۰٫۸۵۵۳ ۰٫۹۷۴۱ ۱۷۵ ۲ دقیقه ۳۳ ثانیه
۱۶۲ ۱۲ ۱۳ اوت ۲۴۵۵ ۱۷:۵۴:۳۷ حلقه‌ای 32.3S 104.2W -۰٫۷۷۸۱ ۰٫۹۷۱۶ ۱۵۸ ۲ دقیقه ۵۲ ثانیه
۱۶۲ ۱۳ ۲۴ اوت ۲۴۷۳ ۰:۴۶:۳۲ حلقه‌ای 29.3S 153.6E -۰٫۷۰۴۳ ۰٫۹۶۸۴ ۱۵۶ ۳ دقیقه ۱۲ ثانیه
۱۶۲ ۱۴ ۴ سپتامبر ۲۴۹۱ ۷:۴۱:۱۵ حلقه‌ای 27.7S 50.9E -۰٫۶۳۳۲ ۰٫۹۶۴۶ ۱۶۱ ۳ دقیقه ۳۴ ثانیه
۱۶۲ ۱۵ ۱۵ سپتامبر ۲۵۰۹ ۱۴:۴۲:۱۵ حلقه‌ای 27.3S 53.4W -۰٫۵۶۷۹ ۰٫۹۶۰۴ ۱۷۱ ۳ دقیقه ۵۸ ثانیه
۱۶۲ ۱۶ ۲۶ سپتامبر ۲۵۲۷ ۲۱:۴۸:۴۵ حلقه‌ای 27.9S 158.9W -۰٫۵۰۷۴ ۰٫۹۵۵۹ ۱۸۳ ۴ دقیقه ۲۵ ثانیه
۱۶۲ ۱۷ ۷ اکتبر ۲۵۴۵ ۵:۰۱:۱۵ حلقه‌ای 29.1S 94.4E -۰٫۴۵۲۳ ۰٫۹۵۱۴ ۱۹۷ ۴ دقیقه ۵۴ ثانیه
۱۶۲ ۱۸ ۱۸ اکتبر ۲۵۶۳ ۱۲:۲۱:۳۹ حلقه‌ای 30.7S 14.2W -۰٫۴۰۴۲ ۰٫۹۴۶۷ ۲۱۳ ۵ دقیقه ۲۶ ثانیه
۱۶۲ ۱۹ ۲۸ اکتبر ۲۵۸۱ ۱۹:۴۹:۲۳ حلقه‌ای 32.6S 124.3W -۰٫۳۶۲۷ ۰٫۹۴۲۲ ۲۲۸ ۶ دقیقه ۰ ثانیه
۱۶۲ ۲۰ ۹ نوامبر ۲۵۹۹ ۳:۲۵:۰۶ حلقه‌ای 34.5S 123.9E -۰٫۳۲۸۲ ۰٫۹۳۷۹ ۲۴۴ ۶ دقیقه ۳۵ ثانیه
۱۶۲ ۲۱ ۲۰ نوامبر ۲۶۱۷ ۱۱:۰۷:۱۳ حلقه‌ای 36.2S 11E -۰٫۲۹۹۵ ۰٫۹۳۳۹ ۲۵۸ ۷ دقیقه ۱۱ ثانیه
۱۶۲ ۲۲ ۱ دسامبر ۲۶۳۵ ۱۸:۵۶:۵۵ حلقه‌ای 37.4S 103.5W -۰٫۲۷۷۴ ۰٫۹۳۰۲ ۲۷۲ ۷ دقیقه ۴۷ ثانیه
۱۶۲ ۲۳ ۱۲ دسامبر ۲۶۵۳ ۲:۵۱:۳۳ حلقه‌ای 38S 141.1E -۰٫۲۵۹۹ ۰٫۹۲۷۱ ۲۸۴ ۸ دقیقه ۲۱ ثانیه
۱۶۲ ۲۴ ۲۳ دسامبر ۲۶۷۱ ۱۰:۵۰:۳۲ حلقه‌ای 37.8S 24.7E -۰٫۲۴۶۶ ۰٫۹۲۴۶ ۲۹۴ ۸ دقیقه ۵۲ ثانیه
۱۶۲ ۲۵ ۲ ژانویه ۲۶۹۰ ۱۸:۵۲:۲۵ حلقه‌ای 36.6S 92.6W -۰٫۲۳۶ ۰٫۹۲۲۶ ۳۰۱ ۹ دقیقه ۱۷ ثانیه
۱۶۲ ۲۶ ۱۵ ژانویه ۲۷۰۸ ۲:۵۶:۱۷ حلقه‌ای 34.6S 149.2E -۰٫۲۲۷۷ ۰٫۹۲۱۲ ۳۰۶ ۹ دقیقه ۳۸ ثانیه
۱۶۲ ۲۷ ۲۵ ژانویه ۲۷۲۶ ۱۰:۵۹:۲۴ حلقه‌ای 31.7S 30.7E -۰٫۲۱۸۹ ۰٫۹۲۰۶ ۳۰۸ ۹ دقیقه ۵۲ ثانیه
۱۶۲ ۲۸ ۵ فوریه ۲۷۴۴ ۱۹:۰۰:۳۰ حلقه‌ای 28S 88.1W -۰٫۲۰۸۶ ۰٫۹۲۰۵ ۳۰۸ ۱۰ دقیقه ۱ ثانیه
۱۶۲ ۲۹ ۱۶ فوریه ۲۷۶۲ ۲:۵۸:۱۷ حلقه‌ای 23.6S 153.3E -۰٫۱۹۵۹ ۰٫۹۲۱۱ ۳۰۴ ۱۰ دقیقه ۴ ثانیه
۱۶۲ ۳۰ ۲۷ فوریه ۲۷۸۰ ۱۰:۵۱:۵۴ حلقه‌ای 18.6S 35.1E -۰٫۱۸۰۱ ۰٫۹۲۲۱ ۲۹۹ ۱۰ دقیقه ۳ ثانیه
۱۶۲ ۳۱ ۹ مارس ۲۷۹۸ ۱۸:۳۷:۵۴ حلقه‌ای 13.1S 81.7W -۰٫۱۵۸ ۰٫۹۲۳۸ ۲۹۱ ۹ دقیقه ۵۷ ثانیه
۱۶۲ ۳۲ ۲۰ مارس ۲۸۱۶ ۲:۱۷:۳۴ حلقه‌ای 7.2S 162.7E -۰٫۱۳۰۷ ۰٫۹۲۵۹ ۲۸۱ ۹ دقیقه ۴۸ ثانیه
۱۶۲ ۳۳ ۳۱ مارس ۲۸۳۴ ۹:۴۸:۱۶ حلقه‌ای 1S 49.1E -۰٫۰۹۵۹ ۰٫۹۲۸۴ ۲۷۰ ۹ دقیقه ۳۳ ثانیه
۱۶۲ ۳۴ ۱۰ آوریل ۲۸۵۲ ۱۷:۱۲:۰۱ حلقه‌ای 5.4N 62.8W -۰٫۰۵۵۵ ۰٫۹۳۱ ۲۵۸ ۹ دقیقه ۱۳ ثانیه
۱۶۲ ۳۵ ۲۲ آوریل ۲۸۷۰ ۰:۲۴:۵۶ حلقه‌ای 12N 171.8W -۰٫۰۰۶۱ ۰٫۹۳۴ ۲۴۶ ۸ دقیقه ۴۷ ثانیه
۱۶۲ ۳۶ ۲ مه ۲۸۸۸ ۷:۳۱:۱۰ حلقه‌ای 18.6N 81.1E ۰٫۰۴۸۸ ۰٫۹۳۶۹ ۲۳۵ ۸ دقیقه ۱۷ ثانیه
۱۶۲ ۳۷ ۱۴ مه ۲۹۰۶ ۱۴:۲۷:۴۴ حلقه‌ای 25.2N 23W ۰٫۱۱۲۱ ۰٫۹۳۹۸ ۲۲۵ ۷ دقیقه ۴۱ ثانیه
۱۶۲ ۳۸ ۲۴ مه ۲۹۲۴ ۲۱:۱۷:۵۴ حلقه‌ای 31.5N 124.7W ۰٫۱۸۰۵ ۰٫۹۴۲۶ ۲۱۶ ۷ دقیقه ۲ ثانیه
۱۶۲ ۳۹ ۵ ژوئن ۲۹۴۲ ۴:۰۰:۱۲ حلقه‌ای 37.5N 136.5E ۰٫۲۵۵۶ ۰٫۹۴۵۲ ۲۰۹ ۶ دقیقه ۲۲ ثانیه
۱۶۲ ۴۰ ۱۵ ژوئن ۲۹۶۰ ۱۰:۳۸:۴۵ حلقه‌ای 42.9N 40E ۰٫۳۳۴ ۰٫۹۴۷۴ ۲۰۵ ۵ دقیقه ۴۵ ثانیه
۱۶۲ ۴۱ ۲۶ ژوئن ۲۹۷۸ ۱۷:۱۲:۳۶ حلقه‌ای 47.7N 53.9W ۰٫۴۱۶۵ ۰٫۹۴۹۳ ۲۰۵ ۵ دقیقه ۱۲ ثانیه
۱۶۲ ۴۲ ۶ ژوئیه ۲۹۹۶ ۲۳:۴۴:۰۳ حلقه‌ای 51.6N 145.6W ۰٫۵۰۱۳ ۰٫۹۵۰۸ ۲۰۸ ۴ دقیقه ۴۴ ثانیه