ساروس ۱۵۸ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۰ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۵۸ ۱ خورشیدگرفتگی ۲۰ مه ۲۰۶۹ ۱۷:۵۳:۱۸ جزئی 68.8S 69.9W -1.4852 0.0879
۱۵۸ ۲ خورشیدگرفتگی ۱ ژوئن ۲۰۸۷ ۱:۲۷:۱۴ جزئی 67.8S 165.4E -1.4186 0.2146
۱۵۸ ۳ ۱۲ ژوئن ۲۱۰۵ ۸:۵۸:۱۱ جزئی 66.8S 41.9E -1.3489 0.3483
۱۵۸ ۴ ۲۳ ژوئن ۲۱۲۳ ۱۶:۲۶:۱۲ جزئی 65.8S 80.3W -1.2763 0.4882
۱۵۸ ۵ ۳ ژوئیه ۲۱۴۱ ۲۳:۵۳:۳۸ جزئی 64.9S 158E -1.2029 0.6305
۱۵۸ ۶ ۱۵ ژوئیه ۲۱۵۹ ۷:۲۰:۵۰ جزئی 64S 36.7E -1.1288 0.7743
۱۵۸ ۷ ۲۵ ژوئیه ۲۱۷۷ ۱۴:۵۰:۳۳ جزئی 63.2S 85W -1.0564 0.9149
۱۵۸ ۸ ۵ اوت ۲۱۹۵ ۲۲:۲۱:۰۳ کامل 56.1S 166.4E -۰٫۹۸۴۳ ۱٫۰۶۱۸ - ۴ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۵۸ ۹ ۱۷ اوت ۲۲۱۳ ۵:۵۶:۳۲ کامل 46S 60.3E -۰٫۹۱۶۱ ۱٫۰۶۵۳ ۵۲۵ ۴ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۵۸ ۱۰ ۲۸ اوت ۲۲۳۱ ۱۳:۳۵:۳۱ کامل 41.4S 52.2W -۰٫۸۵۰۶ ۱٫۰۶۶۱ ۴۰۲ ۴ دقیقه و ۴۳ ثانیه
۱۵۸ ۱۱ ۷ سپتامبر ۲۲۴۹ ۲۱:۲۱:۲۹ کامل 39.4S 167.4W -۰٫۷۹۰۷ ۱٫۰۶۵۶ ۳۴۳ ۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۵۸ ۱۲ ۱۹ سپتامبر ۲۲۶۷ ۵:۱۲:۱۴ کامل 38.8S 75.9E -۰٫۷۳۴۸ ۱٫۰۶۴۲ ۳۰۴ ۴ دقیقه و ۳۴ ثانیه
۱۵۸ ۱۳ ۲۹ سپتامبر ۲۲۸۵ ۱۳:۱۱:۳۸ کامل 39.6S 42.9W -۰٫۶۸۵۹ ۱٫۰۶۲۱ ۲۷۵ ۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه
۱۵۸ ۱۴ ۱۱ اکتبر ۲۳۰۳ ۲۱:۱۷:۲۵ کامل 41.1S 163.2W -۰٫۶۴۲۴ ۱٫۰۵۹۶ ۲۵۲ ۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه
۱۵۸ ۱۵ ۲۲ اکتبر ۲۳۲۱ ۵:۳۱:۱۸ کامل 43.3S 74.8E -۰٫۶۰۵۹ ۱٫۰۵۶۷ ۲۳۳ ۴ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۵۸ ۱۶ ۲ نوامبر ۲۳۳۹ ۱۳:۵۱:۵۰ کامل 45.8S 48.3W -۰٫۵۷۵۱ ۱٫۰۵۳۶ ۲۱۵ ۳ دقیقه و ۴۷ ثانیه
۱۵۸ ۱۷ ۱۲ نوامبر ۲۳۵۷ ۲۲:۲۰:۲۳ کامل 48.4S 172.7W -۰٫۵۵۱۴ ۱٫۰۵۰۵ ۲۰۰ ۳ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۵۸ ۱۸ ۲۴ نوامبر ۲۳۷۵ ۶:۵۴:۵۴ کامل 50.7S 62.3E -۰٫۵۳۲۸ ۱٫۰۴۷۴ ۱۸۶ ۳ دقیقه و ۲۳ ثانیه
۱۵۸ ۱۹ ۴ دسامبر ۲۳۹۳ ۱۵:۳۴:۳۵ کامل 52.6S 63W -۰٫۵۱۸۸ ۱٫۰۴۴۵ ۱۷۴ ۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه
۱۵۸ ۲۰ ۱۶ دسامبر ۲۴۱۱ ۰:۱۹:۰۷ کامل 53.6S 171.2E -۰٫۵۰۹۳ ۱٫۰۴۱۹ ۱۶۳ ۳ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۵۸ ۲۱ ۲۶ دسامبر ۲۴۲۹ ۹:۰۷:۲۰ کامل 53.7S 44.9E -۰٫۵۰۳۵ ۱٫۰۳۹۷ ۱۵۵ ۲ دقیقه و ۵۷ ثانیه
۱۵۸ ۲۲ ۶ ژانویه ۲۴۴۸ ۱۷:۵۷:۰۷ کامل 52.6S 82W -۰٫۴۹۹۱ ۱٫۰۳۸ ۱۴۷ ۲ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۵۸ ۲۳ ۱۷ ژانویه ۲۴۶۶ ۲:۴۷:۰۱ کامل 50.4S 150.3E -۰٫۴۹۵۳ ۱٫۰۳۶۶ ۱۴۲ ۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه
۱۵۸ ۲۴ ۲۸ ژانویه ۲۴۸۴ ۱۱:۳۵:۵۳ کامل 47.2S 21.5E -۰٫۴۹۱ ۱٫۰۳۵۸ ۱۳۸ ۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه
۱۵۸ ۲۵ ۸ فوریه ۲۵۰۲ ۲۰:۲۲:۲۹ کامل 43.3S 107.9W -۰٫۴۸۵۱ ۱٫۰۳۵۴ ۱۳۶ ۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه
۱۵۸ ۲۶ ۲۰ فوریه ۲۵۲۰ ۵:۰۴:۰۶ کامل 38.7S 122.7E -۰٫۴۷۵۸ ۱٫۰۳۵۳ ۱۳۵ ۲ دقیقه و ۵۴ ثانیه
۱۵۸ ۲۷ ۲ مارس ۲۵۳۸ ۱۳:۴۱:۱۰ کامل 33.6S 6.5W -۰٫۴۶۲۹ ۱٫۰۳۵۷ ۱۳۵ ۳ دقیقه و ۱ ثانیه
۱۵۸ ۲۸ ۱۲ مارس ۲۵۵۶ ۲۲:۱۱:۲۱ کامل 28.1S 134.7W -۰٫۴۴۴۷ ۱٫۰۳۶۲ ۱۳۵ ۳ دقیقه و ۱۰ ثانیه
۱۵۸ ۲۹ ۲۴ مارس ۲۵۷۴ ۶:۳۴:۲۱ کامل 22.3S 98.3E -۰٫۴۲۰۸ ۱٫۰۳۷۱ ۱۳۷ ۳ دقیقه و ۲۱ ثانیه
۱۵۸ ۳۰ ۳ آوریل ۲۵۹۲ ۱۴:۴۸:۳۲ کامل 16.3S 26.7W -۰٫۳۹۰۲ ۱٫۰۳۷۸ ۱۳۷ ۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۵۸ ۳۱ ۱۵ آوریل ۲۶۱۰ ۲۲:۵۵:۰۸ کامل 10.2S 150W -۰٫۳۵۳۷ ۱٫۰۳۸۷ ۱۳۸ ۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه
۱۵۸ ۳۲ ۲۶ آوریل ۲۶۲۸ ۶:۵۲:۵۷ کامل 4S 89.1E -۰٫۳۱۰۵ ۱٫۰۳۹۲ ۱۳۸ ۳ دقیقه و ۵۳ ثانیه
۱۵۸ ۳۳ ۷ مه ۲۶۴۶ ۱۴:۴۱:۴۶ کامل 2.1N 29.4W -۰٫۲۶۰۲ ۱٫۰۳۹۶ ۱۳۷ ۴ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۵۸ ۳۴ ۱۷ مه ۲۶۶۴ ۲۲:۲۲:۴۹ کامل 7.9N 145.4W -۰٫۲۰۴ ۱٫۰۳۹۵ ۱۳۵ ۴ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۵۸ ۳۵ ۲۹ مه ۲۶۸۲ ۵:۵۶:۱۳ کامل 13.5N 100.9E -۰٫۱۴۱۹ ۱٫۰۳۹ ۱۳۲ ۳ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۱۵۸ ۳۶ ۹ ژوئن ۲۷۰۰ ۱۳:۲۳:۲۰ کامل 18.7N 10.5W -۰٫۰۷۵۳ ۱٫۰۳۷۹ ۱۲۸ ۳ دقیقه و ۴۹ ثانیه
۱۵۸ ۳۷ ۲۰ ژوئن ۲۷۱۸ ۲۰:۴۳:۱۵ کامل 23.3N 119.4W -۰٫۰۰۳۴ ۱٫۰۳۶۲ ۱۲۲ ۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه
۱۵۸ ۳۸ ۱ ژوئیه ۲۷۳۶ ۳:۵۹:۴۵ کامل 27.1N 133.3E ۰٫۰۷۰۷ ۱٫۰۳۳۹ ۱۱۴ ۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه
۱۵۸ ۳۹ ۱۲ ژوئیه ۲۷۵۴ ۱۱:۱۱:۵۶ کامل 30.2N 27.8E ۰٫۱۴۷۹ ۱٫۰۳۰۸ ۱۰۵ ۲ دقیقه و ۵۲ ثانیه
۱۵۸ ۴۰ ۲۲ ژوئیه ۲۷۷۲ ۱۸:۲۲:۱۵ کامل 32.4N 76.7W ۰٫۲۲۵۹ ۱٫۰۲۷۲ ۹۵ ۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه
۱۵۸ ۴۱ ۳ اوت ۲۷۹۰ ۱:۳۰:۵۷ کامل 33.9N 179.4E ۰٫۳۰۴۴ ۱٫۰۲۲۸ ۸۱ ۲ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۵۸ ۴۲ ۱۳ اوت ۲۸۰۸ ۸:۴۰:۵۵ کامل 34.5N 75.3E ۰٫۳۸۱ ۱٫۰۱۷۸ ۶۶ ۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۵۸ ۴۳ ۲۴ اوت ۲۸۲۶ ۱۵:۵۲:۱۵ مرکب 34.6N 29.4W ۰٫۴۵۵۷ ۱٫۰۱۲۳ ۴۷ ۱ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۵۸ ۴۴ ۳ سپتامبر ۲۸۴۴ ۲۳:۰۵:۳۸ مرکب 34.5N 135W ۰٫۵۲۷۸ ۱٫۰۰۶۳ ۲۵ ۰ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۵۸ ۴۵ ۱۵ سپتامبر ۲۸۶۲ ۶:۲۳:۰۸ حلقه‌ای 34.2N 117.9E ۰٫۵۹۵۶ ۰٫۹۹۹۹ ۰ ۰ دقیقه و ۱ ثانیه
۱۵۸ ۴۶ ۲۵ سپتامبر ۲۸۸۰ ۱۳:۴۵:۳۱ حلقه‌ای 34N 9.1E ۰٫۶۵۸۳ ۰٫۹۹۳۲ ۳۱ ۰ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۵۸ ۴۷ ۶ اکتبر ۲۸۹۸ ۲۱:۱۳:۴۱ حلقه‌ای 34.1N 101.8W ۰٫۷۱۵۴ ۰٫۹۸۶۴ ۶۷ ۱ دقیقه و ۱۳ ثانیه
۱۵۸ ۴۸ ۱۸ اکتبر ۲۹۱۶ ۴:۴۷:۳۷ حلقه‌ای 34.6N 145.3E ۰٫۷۶۶۵ ۰٫۹۷۹۴ ۱۱۱ ۱ دقیقه و ۵۴ ثانیه
۱۵۸ ۴۹ ۲۹ اکتبر ۲۹۳۴ ۱۲:۲۸:۴۳ حلقه‌ای 35.6N 29.9E ۰٫۸۱۱۱ ۰٫۹۷۲۷ ۱۶۳ ۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۵۸ ۵۰ ۸ نوامبر ۲۹۵۲ ۲۰:۱۶:۴۰ حلقه‌ای 37.2N 87.8W ۰٫۸۴۸۹ ۰٫۹۶۶ ۲۲۷ ۳ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۵۸ ۵۱ ۲۰ نوامبر ۲۹۷۰ ۴:۱۰:۳۱ حلقه‌ای 39.2N 152.3E ۰٫۸۸۱ ۰٫۹۵۹۷ ۳۰۵ ۳ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۱۵۸ ۵۲ ۳۰ نوامبر ۲۹۸۸ ۱۲:۱۱:۱۰ حلقه‌ای 41.7N 29.8E ۰٫۹۰۶۶ ۰٫۹۵۳۸ ۳۹۸ ۴ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۵۸ ۵۳ ۱۲ دسامبر ۳۰۰۶ ۲۰:۱۷:۰۱ حلقه‌ای 44.4N 94.7W ۰٫۹۲۷۱ ۰٫۹۴۸۴ ۵۰۸ ۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه
۱۵۸ ۵۴ ۲۳ دسامبر ۳۰۲۴ ۴:۲۸:۱۴ حلقه‌ای 47.4N 138.6E ۰٫۹۴۲۶ ۰٫۹۴۳۷ ۶۳۲ ۵ دقیقه و ۳۷ ثانیه
۱۵۸ ۵۵ ۳ ژانویه ۳۰۴۳ ۱۲:۴۱:۰۵ حلقه‌ای 50.8N 10.7E ۰٫۹۵۶۱ ۰٫۹۳۹۵ ۷۸۴ ۵ دقیقه و ۵۵ ثانیه
۱۵۸ ۵۶ ۱۳ ژانویه ۳۰۶۱ ۲۰:۵۷:۳۰ حلقه‌ای 54.1N 119.0W ۰٫۹۶۵۸ ۰٫۹۳۵۹ ۹۵۱ ۶ دقیقه و ۰۵ ثانیه
۱۵۸ ۵۷ ۲۵ ژانویه ۳۰۷۹ ۵:۱۳:۲۲ حلقه‌ای 58.0N 110.2E ۰٫۹۷۵۱ ۰٫۹۳۳۰ ۱۱۸۴ ۶ دقیقه و ۰۷ ثانیه
۱۵۸ ۵۸ ۴ فوریه ۳۰۹۷ ۱۳:۲۸:۴۲ حلقه‌ای 62.5N 22.7W ۰٫۹۸۴۶ ۰٫۹۳۰۵ - ۶ دقیقه و ۰۰ ثانیه
۱۵۸ ۵۹ ۱۶ فوریه ۳۱۱۵ ۲۱:۳۹:۲۹ حلقه‌ای 71.2N 169.1W ۰٫۹۹۷۰ ۰٫۹۶۳۴
۱۵۸ ۶۰ ۲۷ فوریه ۳۱۳۳ ۵:۴۷:۰۹ حلقه‌ای 71.9N 56.0E ۱٫۰۱۱۵ ۰٫۹۳۸۶
۱۵۸ ۶۱ ۱۰ مارس ۳۱۵۱ ۱۳:۴۷:۵۱ جزئی 72.3N 77.7W ۱٫۰۳۰۸ ۰٫۹۰۵۷
۱۵۸ ۶۲ ۲۰ مارس ۳۱۶۹ ۲۱:۴۱:۲۹ جزئی 72.4N 150.1E ۱٫۰۵۵۱ ۰٫۸۶۴۵
۱۵۸ ۶۳ ۱ آوریل ۳۱۸۷ ۵:۲۶:۱۱ جزئی 72.3N 20.3E ۱٫۰۸۶۱ ۰٫۸۱۲۲
۱۵۸ ۶۴ ۱۱ آوریل ۳۲۰۵ ۱۳:۰۲:۴۲ جزئی 71.9N 107.3W ۱٫۱۲۳۱ ۰٫۷۴۹۶
۱۵۸ ۶۵ ۲۲ آوریل ۳۲۲۳ ۲۰:۲۸:۴۶ جزئی 71.2N 128.4E ۱٫۱۶۷۹ ۰٫۶۷۳۹
۱۵۸ ۶۶ ۳ مه ۳۲۴۱ ۳:۴۵:۴۲ جزئی 70.4N 6.9E ۱٫۲۱۹۳ ۰٫۵۸۶۶
۱۵۸ ۶۷ ۱۴ مه ۳۲۵۹ ۱۰:۵۲:۵۹ جزئی 69.5N 111.5W ۱٫۲۷۷۷ ۰٫۴۸۷۲
۱۵۸ ۶۸ ۲۴ مه ۳۲۷۷ ۱۷:۵۲:۲۷ جزئی 68.5N 132.7E ۱٫۳۴۱۷ ۰٫۳۷۸۰
۱۵۸ ۶۹ ۵ ژوئن ۳۲۹۵ ۰:۴۲:۰۶ جزئی 67.5N 19.9E ۱٫۴۱۳۰ ۰٫۲۵۶۳
۱۵۸ ۷۰ ۱۶ ژوئن ۳۳۱۳ ۷:۲۶:۱۹ جزئی 66.5N 90.9W ۱٫۴۸۷۷ ۰٫۱۲۸۳