ساروس ۱۵۶ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۶۹ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۵۶ ۱ خورشیدگرفتگی ۱۰ تیر ۱۳۹۰ ۸:۳۹:۳۰ جزئی 65.2S 28.6E -1.4917 0.0971
۱۵۶ ۲ خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۹ ۱۵:۳۷:۱۹ جزئی 64.3S 85.6W -1.4191 0.2303
۱۵۶ ۳ خورشیدگرفتگی ۲۲ ژوئیه ۲۰۴۷ ۲۲:۳۶:۱۷ جزئی 63.4S 160.2E -1.3477 0.3604
۱۵۶ ۴ خورشیدگرفتگی ۲ اوت ۲۰۶۵ ۵:۳۴:۱۷ جزئی 62.7S 46.5E -1.2759 0.4903
۱۵۶ ۵ خورشیدگرفتگی ۱۳ اوت ۲۰۸۳ ۱۲:۳۴:۴۱ جزئی 62.1S 67.5W -1.2064 0.6146
۱۵۶ ۶ ۲۴ اوت ۲۱۰۱ ۱۹:۳۷:۰۳ جزئی 61.6S 178.2E -1.1392 0.7337
۱۵۶ ۷ ۵ سپتامبر ۲۱۱۹ ۲:۴۴:۲۷ جزئی 61.2S 62.8E -1.0766 0.8431
۱۵۶ ۸ ۱۵ سپتامبر ۲۱۳۷ ۹:۵۶:۳۴ جزئی 61S 53.8W -1.0184 0.9436
۱۵۶ ۹ ۲۶ سپتامبر ۲۱۵۵ ۱۷:۱۴:۲۷ حلقه‌ای 58.6S 143W -۰٫۹۶۵۴ ۰٫۹۵۹۳ ۵۷۰ ۲ دقیقه و ۵۵ ثانیه
۱۵۶ ۱۰ ۷ اکتبر ۲۱۷۳ ۰:۳۹:۱۴ حلقه‌ای 57.8S 114E -۰٫۹۱۸۷ ۰٫۹۵۵۸ ۴۰۲ ۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۵۶ ۱۱ ۱۸ اکتبر ۲۱۹۱ ۸:۱۱:۱۲ حلقه‌ای 58.7S 5.2E -۰٫۸۷۸۳ ۰٫۹۵۱۶ ۳۶۵ ۳ دقیقه و ۳۹ ثانیه
۱۵۶ ۱۲ ۲۹ اکتبر ۲۲۰۹ ۱۵:۵۰:۲۰ حلقه‌ای 60.7S 106.3W -۰٫۸۴۴۵ ۰٫۹۴۷۲ ۳۵۸ ۴ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۵۶ ۱۳ ۹ نوامبر ۲۲۲۷ ۲۳:۳۶:۴۲ حلقه‌ای 63.3S 140.7E -۰٫۸۱۷۱ ۰٫۹۴۲۹ ۳۶۴ ۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه
۱۵۶ ۱۴ ۲۰ نوامبر ۲۲۴۵ ۷:۲۹:۳۶ حلقه‌ای 66.3S 27.1E -۰٫۷۹۵۵ ۰٫۹۳۸۷ ۳۷۴ ۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه
۱۵۶ ۱۵ ۱ دسامبر ۲۲۶۳ ۱۵:۲۸:۴۵ حلقه‌ای 69.2S 85.8W -۰٫۷۷۹۴ ۰٫۹۳۴۹ ۳۸۸ ۵ دقیقه و ۶ ثانیه
۱۵۶ ۱۶ ۱۱ دسامبر ۲۲۸۱ ۲۳:۳۱:۲۴ حلقه‌ای 71.4S 163.7E -۰٫۷۶۶۷ ۰٫۹۳۱۶ ۴۰۰ ۵ دقیقه و ۲۶ ثانیه
۱۵۶ ۱۷ ۲۳ دسامبر ۲۲۹۹ ۷:۳۸:۴۲ حلقه‌ای 72.5S 54.8E -۰٫۷۵۸۴ ۰٫۹۲۸۸ ۴۱۳ ۵ دقیقه و ۴۵ ثانیه
۱۵۶ ۱۸ ۳ ژانویه ۲۳۱۸ ۱۵:۴۷:۱۴ حلقه‌ای 71.9S 53.7W -۰٫۷۵۱۹ ۰٫۹۲۶۵ ۴۲۲ ۶ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۵۶ ۱۹ ۱۴ ژانویه ۲۳۳۶ ۲۳:۵۶:۴۲ حلقه‌ای 69.6S 164.9W -۰٫۷۴۶۳ ۰٫۹۲۵ ۴۲۷ ۶ دقیقه و ۱۹ ثانیه
۱۵۶ ۲۰ ۲۵ ژانویه ۲۳۵۴ ۸:۰۳:۲۰ حلقه‌ای 66S 80.6E -۰٫۷۳۸۸ ۰٫۹۲۴ ۴۲۷ ۶ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۵۶ ۲۱ ۵ فوریه ۲۳۷۲ ۱۶:۰۷:۴۸ حلقه‌ای 61.5S 36.9W -۰٫۷۳۰۱ ۰٫۹۲۳۷ ۴۲۲ ۶ دقیقه و ۵۰ ثانیه
۱۵۶ ۲۲ ۱۶ فوریه ۲۳۹۰ ۰:۰۶:۵۸ حلقه‌ای 56.4S 155.6W -۰٫۷۱۷۷ ۰٫۹۲۳۹ ۴۱۱ ۷ دقیقه و ۶ ثانیه
۱۵۶ ۲۳ ۲۷ فوریه ۲۴۰۸ ۷:۵۹:۴۰ حلقه‌ای 50.8S 85.5E -۰٫۷۰۰۴ ۰٫۹۲۴۹ ۳۹۴ ۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه
۱۵۶ ۲۴ ۹ مارس ۲۴۲۶ ۱۵:۴۴:۴۵ حلقه‌ای 44.7S 32.5W -۰٫۶۷۷۴ ۰٫۹۲۶۲ ۳۷۴ ۷ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۵۶ ۲۵ ۱۹ مارس ۲۴۴۴ ۲۳:۲۱:۳۸ حلقه‌ای 38.3S 149.1W -۰٫۶۴۷۶ ۰٫۹۲۸ ۳۵۱ ۷ دقیقه و ۵۳ ثانیه
۱۵۶ ۲۶ ۳۱ مارس ۲۴۶۲ ۶:۴۹:۴۴ حلقه‌ای 31.7S 96.3E -۰٫۶۱۱۱ ۰٫۹۳۰۲ ۳۲۷ ۸ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۵۶ ۲۷ ۱۰ آوریل ۲۴۸۰ ۱۴:۰۷:۴۶ حلقه‌ای 24.8S 16W -۰٫۵۶۶۴ ۰٫۹۳۲۶ ۳۰۳ ۸ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۵۶ ۲۸ ۲۱ آوریل ۲۴۹۸ ۲۱:۱۷:۱۲ حلقه‌ای 17.9S 125.9W -۰٫۵۱۴۸ ۰٫۹۳۵۱ ۲۸۰ ۸ دقیقه و ۲۶ ثانیه
۱۵۶ ۲۹ ۳ مه ۲۵۱۶ ۴:۱۷:۴۷ حلقه‌ای 10.9S 126.7E -۰٫۴۵۵۹ ۰٫۹۳۷۷ ۲۵۹ ۸ دقیقه و ۲۸ ثانیه
۱۵۶ ۳۰ ۱۴ مه ۲۵۳۴ ۱۱:۰۹:۲۹ حلقه‌ای 4.1S 21.9E -۰٫۳۸۹۶ ۰٫۹۴۰۲ ۲۴۰ ۸ دقیقه و ۲۳ ثانیه
۱۵۶ ۳۱ ۲۴ مه ۲۵۵۲ ۱۷:۵۴:۰۹ حلقه‌ای 2.5N 80.5W -۰٫۳۱۷۴ ۰٫۹۴۲۵ ۲۲۴ ۸ دقیقه و ۹ ثانیه
۱۵۶ ۳۲ ۵ ژوئن ۲۵۷۰ ۰:۳۲:۱۷ حلقه‌ای 8.7N 179.4E -۰٫۲۳۹۵ ۰٫۹۴۴۶ ۲۱۱ ۷ دقیقه و ۴۸ ثانیه
۱۵۶ ۳۳ ۱۵ ژوئن ۲۵۸۸ ۷:۰۶:۲۰ حلقه‌ای 14.3N 81.1E -۰٫۱۵۸۲ ۰٫۹۴۶۳ ۲۰۰ ۷ دقیقه و ۲۱ ثانیه
۱۵۶ ۳۴ ۲۷ ژوئن ۲۶۰۶ ۱۳:۳۴:۳۹ حلقه‌ای 19.3N 15W -۰٫۰۷۲ ۰٫۹۴۷۷ ۱۹۳ ۶ دقیقه و ۵۲ ثانیه
۱۵۶ ۳۵ ۷ ژوئیه ۲۶۲۴ ۲۰:۰۲:۱۰ حلقه‌ای 23.4N 110.2W ۰٫۰۱۵ ۰٫۹۴۸۷ ۱۸۸ ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه
۱۵۶ ۳۶ ۱۹ ژوئیه ۲۶۴۲ ۲:۲۷:۵۴ حلقه‌ای 26.6N 155.8E ۰٫۱۰۴ ۰٫۹۴۹۳ ۱۸۷ ۶ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۵۶ ۳۷ ۲۹ ژوئیه ۲۶۶۰ ۸:۵۵:۲۱ حلقه‌ای 28.9N 61.8E ۰٫۱۹۱۴ ۰٫۹۴۹۵ ۱۸۹ ۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۵۶ ۳۸ ۹ اوت ۲۶۷۸ ۱۵:۲۳:۵۶ حلقه‌ای 30.4N 32.2W ۰٫۲۷۸۲ ۰٫۹۴۹۲ ۱۹۴ ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۵۶ ۳۹ ۱۹ اوت ۲۶۹۶ ۲۱:۵۷:۵۶ حلقه‌ای 31.1N 127.6W ۰٫۳۶۰۸ ۰٫۹۴۸۵ ۲۰۱ ۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه
۱۵۶ ۴۰ ۱ سپتامبر ۲۷۱۴ ۴:۳۶:۵۰ حلقه‌ای 31.3N 135.5E ۰٫۴۳۹۷ ۰٫۹۴۷۴ ۲۱۳ ۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه
۱۵۶ ۴۱ ۱۱ سپتامبر ۲۷۳۲ ۱۱:۲۱:۵۴ حلقه‌ای 31.1N 36.6E ۰٫۵۱۳۸ ۰٫۹۴۶۱ ۲۲۷ ۵ دقیقه و ۲۹ ثانیه
۱۵۶ ۴۲ ۲۲ سپتامبر ۲۷۵۰ ۱۸:۱۴:۴۵ حلقه‌ای 30.9N 64.7W ۰٫۵۸۱۷ ۰٫۹۴۴۵ ۲۴۶ ۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۵۶ ۴۳ ۳ اکتبر ۲۷۶۸ ۱:۱۶:۲۸ حلقه‌ای 30.7N 168.8W ۰٫۶۴۲۷ ۰٫۹۴۲۸ ۲۶۹ ۵ دقیقه و ۵۴ ثانیه
۱۵۶ ۴۴ ۱۴ اکتبر ۲۷۸۶ ۸:۲۸:۰۶ حلقه‌ای 30.8N 84E ۰٫۶۹۶۱ ۰٫۹۴۱ ۲۹۶ ۶ دقیقه و ۱۱ ثانیه
۱۵۶ ۴۵ ۲۴ اکتبر ۲۸۰۴ ۱۵:۴۸:۰۲ حلقه‌ای 31.2N 26W ۰٫۷۴۳۳ ۰٫۹۳۹۲ ۳۲۷ ۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۵۶ ۴۶ ۴ نوامبر ۲۸۲۲ ۲۳:۱۹:۱۲ حلقه‌ای 31.9N 139.4W ۰٫۷۸۱۷ ۰٫۹۳۷۶ ۳۶۲ ۶ دقیقه و ۴۹ ثانیه
۱۵۶ ۴۷ ۱۵ نوامبر ۲۸۴۰ ۶:۵۹:۰۰ حلقه‌ای 32.9N 104.4E ۰٫۸۱۳۵ ۰٫۹۳۶۳ ۳۹۹ ۷ دقیقه و ۵ ثانیه
۱۵۶ ۴۸ ۲۶ نوامبر ۲۸۵۸ ۱۴:۴۸:۳۳ حلقه‌ای 34.1N 14.9W ۰٫۸۳۷۷ ۰٫۹۳۵۴ ۴۳۵ ۷ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۵۶ ۴۹ ۶ دسامبر ۲۸۷۶ ۲۲:۴۴:۵۴ حلقه‌ای 35.5N 136.5W ۰٫۸۵۷ ۰٫۹۳۴۹ ۴۶۸ ۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه
۱۵۶ ۵۰ ۱۸ دسامبر ۲۸۹۴ ۶:۴۹:۲۹ حلقه‌ای 37N 99.4E ۰٫۸۷ ۰٫۹۳۵ ۴۹۲ ۷ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۵۶ ۵۱ ۲۹ دسامبر ۲۹۱۲ ۱۴:۵۸:۳۷ حلقه‌ای 38.8N 26.2W ۰٫۸۷۹۸ ۰٫۹۳۵۶ ۵۰۷ ۷ دقیقه و ۱۰ ثانیه
۱۵۶ ۵۲ ۹ ژانویه ۲۹۳۱ ۲۳:۱۲:۰۵ حلقه‌ای 40.7N 153.2W ۰٫۸۸۶۴ ۰٫۹۳۶۹ ۵۱۰ ۶ دقیقه و ۵۲ ثانیه
۱۵۶ ۵۳ ۲۰ ژانویه ۲۹۴۹ ۷:۲۷:۳۷ حلقه‌ای 43N 79.2E ۰٫۸۹۱۹ ۰٫۹۳۸۸ ۵۰۴ ۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه
۱۵۶ ۵۴ ۳۱ ژانویه ۲۹۶۷ ۱۵:۴۴:۴۹ حلقه‌ای 45.6N 49.1W ۰٫۸۹۶۱ ۰٫۹۴۱۳ ۴۹۰ ۵ دقیقه و ۵۵ ثانیه
۱۵۶ ۵۵ ۱۱ فوریه ۲۹۸۵ ۰:۰۰:۰۲ حلقه‌ای 48.9N 177.3W ۰٫۹۰۲۸ ۰٫۹۴۴۴ ۴۷۷ ۵ دقیقه و ۱۹ ثانیه
۱۵۶ ۵۶ ۲۳ فوریه ۳۰۰۳ ۸:۱۳:۲۵ حلقه‌ای 52.9N 54.4E ۰٫۹۱۱۶ ۰٫۹۴۷۹ ۴۶۵ ۴ دقیقه و ۴۱ ثانیه
۱۵۶ ۵۷ ۵ مارس ۳۰۲۱ ۱۶:۲۲:۲۹ حلقه‌ای 57.6N 74.1W ۰٫۹۲۴۳ ۰٫۹۵۱۸ ۴۶۳ ۴ دقیقه و ۰۲ ثانیه
۱۵۶ ۵۸ ۱۷ مارس ۳۰۳۹ ۰:۲۸:۰۸ حلقه‌ای 62.9N 156.0E ۰٫۹۴۰۵ ۰٫۹۵۶۰ ۴۷۷ ۳ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۵۶ ۵۹ ۲۷ مارس ۳۰۵۷ ۸:۲۵:۵۹ حلقه‌ای 69.0N 21.1E ۰٫۹۶۳۷ ۰٫۹۶۰۱ ۵۵۹ ۲ دقیقه و ۵۰ ثانیه
۱۵۶ ۶۰ ۷ آوریل ۳۰۷۵ ۱۶:۱۹:۲۲ حلقه‌ای 73.5N 135.4W ۰٫۹۹۱۳ ۰٫۹۶۳۲ ۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه
۱۵۶ ۶۱ ۱۸ آوریل ۳۰۹۳ ۰:۰۴:۲۳ جزئی 71.4N 75.4E ۱٫۰۲۶۷ ۰٫۹۳۱۰
۱۵۶ ۶۲ ۳۰ آوریل ۳۱۱۱ ۷:۰۴:۴۴ جزئی 70.7N 52.2W ۱٫۰۶۶۴ ۰٫۸۶۲۹
۱۵۶ ۶۳ ۱۰ مه ۳۱۲۹ ۱۵:۱۶:۰۳ جزئی 69.8N 176.9W ۱٫۱۱۴۲ ۰٫۷۷۹۶
۱۵۶ ۶۴ ۲۱ مه ۳۱۴۷ ۲۲:۴۳:۴۹ جزئی 68.9N 59.9E ۱٫۱۶۵۵ ۰٫۶۸۸۷
۱۵۶ ۶۵ ۱ ژوئن ۳۱۶۵ ۶:۰۴:۳۱ جزئی 67.9N 60.9W ۱٫۲۲۳۵ ۰٫۵۸۴۸
۱۵۶ ۶۶ ۱۲ ژوئن ۳۱۸۳ ۱۳:۲۱:۵۹ جزئی 66.9N 179.6E ۱٫۲۸۴۵ ۰٫۴۷۴۰
۱۵۶ ۶۷ ۲۲ ژوئن ۳۲۰۱ ۲۰:۳۴:۴۷ جزئی 65.9N 61.7E ۱٫۳۴۹۹ ۰٫۳۵۴۱
۱۵۶ ۶۸ ۴ ژوئیه ۳۲۱۹ ۳:۴۶:۴۵ جزئی 65.0N 55.5W ۱٫۴۱۶۶ ۰٫۲۳۰۷
۱۵۶ ۶۹ ۱۴ ژوئیه ۳۲۳۷ ۱۰:۵۷:۰۴ جزئی 64.1N 172.0W ۱٫۴۸۵۱ ۰٫۱۰۳۰