ساروس ۱۵۰ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۱ خورشیدگرفتگی می‌شود.

خورشیدگرفتگی

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۵۰ ۱ ۲۴ اوت ۱۷۲۹ ۱۳:۴۸:۳۱ جزئی 61.7S 95.2W -1.543 0.0067
۱۵۰ ۲ ۴ سپتامبر ۱۷۴۷ ۲۱:۰۷:۵۷ جزئی 61.4S 146.1E -1.488 0.1086
۱۵۰ ۳ ۱۵ سپتامبر ۱۷۶۵ ۴:۳۲:۳۴ جزئی 61.1S 26.2E -1.4378 0.2009
۱۵۰ ۴ ۲۶ سپتامبر ۱۷۸۳ ۱۲:۰۴:۱۷ جزئی 61.1S 95.4W -1.3935 0.2814
۱۵۰ ۵ ۷ اکتبر ۱۸۰۱ ۱۹:۴۲:۳۴ جزئی 61.2S 141.3E -1.3552 0.3505
۱۵۰ ۶ ۱۹ اکتبر ۱۸۱۹ ۳:۲۷:۱۷ جزئی 61.5S 16.4E -1.3226 0.4085
۱۵۰ ۷ ۲۹ اکتبر ۱۸۳۷ ۱۱:۱۹:۲۴ جزئی 61.9S 110.5W -1.2967 0.4542
۱۵۰ ۸ ۹ نوامبر ۱۸۵۵ ۱۹:۱۷:۵۱ جزئی 62.5S 121E -1.2767 0.4892
۱۵۰ ۹ ۲۰ نوامبر ۱۸۷۳ ۳:۲۲:۵۲ جزئی 63.2S 9.5W -1.2625 0.5138
۱۵۰ ۱۰ ۱ دسامبر ۱۸۹۱ ۱۱:۳۱:۰۸ جزئی 64.1S 140.9W -1.2515 0.5326
۱۵۰ ۱۱ خورشیدگرفتگی ۱۲ دسامبر ۱۹۰۹ ۱۹:۴۴:۴۸ جزئی 65S 86E -1.2456 0.5424
۱۵۰ ۱۲ خورشیدگرفتگی ۲۴ دسامبر ۱۹۲۷ ۳:۵۹:۴۱ جزئی 66.1S 47.7W -1.2416 0.549
۱۵۰ ۱۳ خورشیدگرفتگی ۳ ژانویه ۱۹۴۶ ۱۲:۱۶:۱۱ جزئی 67.1S 177.6E -1.2392 0.5529
۱۵۰ ۱۴ خورشیدگرفتگی ۱۴ ژانویه ۱۹۶۴ ۲۰:۳۰:۰۸ جزئی 68.2S 43.1E -1.2354 0.5591
۱۵۰ ۱۵ خورشیدگرفتگی ۲۵ ژانویه ۱۹۸۲ ۴:۴۲:۵۳ جزئی 69.3S 91.7W -1.2311 0.5663
۱۵۰ ۱۶ خورشیدگرفتگی ۵ فوریه ۲۰۰۰ ۱۲:۵۰:۲۷ جزئی 70.2S 134.1E -1.2233 0.5795
۱۵۰ ۱۷ خورشیدگرفتگی ۱۵ فوریه ۲۰۱۸ ۲۰:۵۲:۳۳ جزئی 71S 0.6E -1.2116 0.5991
۱۵۰ ۱۸ خورشیدگرفتگی ۲۷ فوریه ۲۰۳۶ ۴:۴۶:۴۹ جزئی 71.6S 131.4W -1.1942 0.6286
۱۵۰ ۱۹ خورشیدگرفتگی ۹ مارس ۲۰۵۴ ۱۲:۳۳:۴۰ جزئی 72S 97.9E -1.1711 0.6678
۱۵۰ ۲۰ خورشیدگرفتگی ۱۹ مارس ۲۰۷۲ ۲۰:۱۰:۳۱ جزئی 72.2S 30.4W -1.1405 0.7199
۱۵۰ ۲۱ خورشیدگرفتگی ۳۱ مارس ۲۰۹۰ ۳:۳۸:۰۸ جزئی 72.1S 156.3W -1.1028 0.7843
۱۵۰ ۲۲ ۱۱ آوریل ۲۱۰۸ ۱۰:۵۵:۳۷ جزئی 71.7S 80.5E -1.0573 0.862
۱۵۰ ۲۳ ۲۲ آوریل ۲۱۲۶ ۱۸:۰۴:۲۲ حلقه‌ای 71.1S 40W 1.0051 0.9514 - -
۱۵۰ ۲۴ ۳ مه ۲۱۴۴ ۱:۰۲:۰۶ حلقه‌ای 53.6S 175.9W -۰٫۹۴۴۱ ۰٫۹۳۶۳ ۷۲۷ ۶ دقیقه و ۹ ثانیه
۱۵۰ ۲۵ ۱۴ مه ۲۱۶۲ ۷:۵۲:۴۶ حلقه‌ای 42.3S 72.8E -۰٫۸۷۷۵ ۰٫۹۳۹۶ ۴۶۸ ۶ دقیقه و ۳۷ ثانیه
۱۵۰ ۲۶ ۲۴ مه ۲۱۸۰ ۱۴:۳۴:۲۸ حلقه‌ای 32.6S 32.9W -۰٫۸۰۳۵ ۰٫۹۴۲۲ ۳۵۹ ۶ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۱۵۰ ۲۷ ۴ ژوئن ۲۱۹۸ ۲۱:۱۱:۳۵ حلقه‌ای 24.2S 135.7W -۰٫۷۲۶ ۰٫۹۴۴۲ ۲۹۹ ۷ دقیقه و ۱۳ ثانیه
۱۵۰ ۲۸ ۱۶ ژوئن ۲۲۱۶ ۳:۴۱:۰۴ حلقه‌ای 16.7S 124.6E -۰٫۶۴۲ ۰٫۹۴۵۸ ۲۶۰ ۷ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۵۰ ۲۹ ۲۷ ژوئن ۲۲۳۴ ۱۰:۰۹:۳۴ حلقه‌ای 10.3S 26.1E -۰٫۵۵۷۲ ۰٫۹۴۶۸ ۲۳۵ ۷ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۵۰ ۳۰ ۷ ژوئیه ۲۲۵۲ ۱۶:۳۴:۱۲ حلقه‌ای 4.9S 70.6W -۰٫۴۶۸۶ ۰٫۹۴۷۳ ۲۱۸ ۷ دقیقه و ۱۰ ثانیه
۱۵۰ ۳۱ ۱۸ ژوئیه ۲۲۷۰ ۲۲:۵۹:۵۴ حلقه‌ای 0.7S 166.9W -۰٫۳۸۱۱ ۰٫۹۴۷۴ ۲۰۸ ۶ دقیقه و ۵۷ ثانیه
۱۵۰ ۳۲ ۲۹ ژوئیه ۲۲۸۸ ۵:۲۵:۲۳ حلقه‌ای 2.5N 97.4E -۰٫۲۹۳ ۰٫۹۴۶۹ ۲۰۳ ۶ دقیقه و ۴۶ ثانیه
۱۵۰ ۳۳ ۱۰ اوت ۲۳۰۶ ۱۱:۵۵:۱۰ حلقه‌ای 4.6N 1E -۰٫۲۰۸۳ ۰٫۹۴۶۱ ۲۰۲ ۶ دقیقه و ۳۷ ثانیه
۱۵۰ ۳۴ ۲۰ اوت ۲۳۲۴ ۱۸:۲۸:۲۲ حلقه‌ای 5.7N 96W -۰٫۱۲۶۱ ۰٫۹۴۴۹ ۲۰۵ ۶ دقیقه و ۳۳ ثانیه
۱۵۰ ۳۵ ۱ سپتامبر ۲۳۴۲ ۱:۰۶:۵۵ حلقه‌ای 6.1N 165.7E -۰٫۰۴۸ ۰٫۹۴۳۴ ۲۰۹ ۶ دقیقه و ۳۴ ثانیه
۱۵۰ ۳۶ ۱۱ سپتامبر ۲۳۶۰ ۷:۵۲:۲۵ حلقه‌ای 5.7N 65.6E ۰٫۰۲۴۴ ۰٫۹۴۱۵ ۲۱۷ ۶ دقیقه و ۴۱ ثانیه
۱۵۰ ۳۷ ۲۲ سپتامبر ۲۳۷۸ ۱۴:۴۵:۴۸ حلقه‌ای 4.8N 36.6W ۰٫۰۹۰۴ ۰٫۹۳۹۶ ۲۲۵ ۶ دقیقه و ۵۴ ثانیه
۱۵۰ ۳۸ ۲ اکتبر ۲۳۹۶ ۲۱:۴۸:۰۷ حلقه‌ای 3.5N 141.2W ۰٫۱۴۹۳ ۰٫۹۳۷۵ ۲۳۴ ۷ دقیقه و ۱۲ ثانیه
۱۵۰ ۳۹ ۱۴ اکتبر ۲۴۱۴ ۴:۵۸:۵۰ حلقه‌ای 2.2N 111.8E ۰٫۲۰۱۵ ۰٫۹۳۵۵ ۲۴۵ ۷ دقیقه و ۳۴ ثانیه
۱۵۰ ۴۰ ۲۴ اکتبر ۲۴۳۲ ۱۲:۱۹:۵۸ حلقه‌ای 0.8N 2.1E ۰٫۲۴۵۵ ۰٫۹۳۳۵ ۲۵۵ ۸ دقیقه و ۱ ثانیه
۱۵۰ ۴۱ ۴ نوامبر ۲۴۵۰ ۱۹:۴۹:۳۱ حلقه‌ای 0.5S 109.9W ۰٫۲۸۲۸ ۰٫۹۳۱۸ ۲۶۴ ۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۵۰ ۴۲ ۱۵ نوامبر ۲۴۶۸ ۳:۲۸:۲۳ حلقه‌ای 1.5S 135.7E ۰٫۳۱۲۶ ۰٫۹۳۰۴ ۲۷۳ ۸ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۱۵۰ ۴۳ ۲۶ نوامبر ۲۴۸۶ ۱۱:۱۵:۰۸ حلقه‌ای 2.1S 19.2E ۰٫۳۳۶۳ ۰٫۹۲۹۴ ۲۸۰ ۹ دقیقه و ۲۶ ثانیه
۱۵۰ ۴۴ ۷ دسامبر ۲۵۰۴ ۱۹:۱۰:۰۹ حلقه‌ای 2.3S 99.5W ۰٫۳۵۳۵ ۰٫۹۲۸۹ ۲۸۴ ۹ دقیقه و ۴۶ ثانیه
۱۵۰ ۴۵ ۱۹ دسامبر ۲۵۲۲ ۳:۱۰:۴۰ حلقه‌ای 2S 140.4E ۰٫۳۶۶۸ ۰٫۹۲۸۹ ۲۸۶ ۹ دقیقه و ۵۸ ثانیه
۱۵۰ ۴۶ ۲۹ دسامبر ۲۵۴۰ ۱۱:۱۵:۵۹ حلقه‌ای 1S 19E ۰٫۳۷۶۵ ۰٫۹۲۹۵ ۲۸۵ ۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه
۱۵۰ ۴۷ ۹ ژانویه ۲۵۵۹ ۱۹:۲۴:۲۹ حلقه‌ای 0.6N 103.4W ۰٫۳۸۴۱ ۰٫۹۳۰۸ ۲۸۰ ۹ دقیقه و ۴۳ ثانیه
۱۵۰ ۴۸ ۲۰ ژانویه ۲۵۷۷ ۳:۳۵:۰۰ حلقه‌ای 2.8N 133.7E ۰٫۳۹۰۱ ۰٫۹۳۲۶ ۲۷۳ ۹ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۵۰ ۴۹ ۳۱ ژانویه ۲۵۹۵ ۱۱:۴۴:۰۳ حلقه‌ای 5.9N 10.9E ۰٫۳۹۸۱ ۰٫۹۳۵۲ ۲۶۳ ۸ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۵۰ ۵۰ ۱۱ فوریه ۲۶۱۳ ۱۹:۵۱:۴۴ حلقه‌ای 9.6N 111.8W ۰٫۴۰۷۶ ۰٫۹۳۸۲ ۲۵۰ ۸ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۵۰ ۵۱ ۲۳ فوریه ۲۶۳۱ ۳:۵۵:۱۱ حلقه‌ای 14N 126.3E ۰٫۴۲۱۱ ۰٫۹۴۱۹ ۲۳۶ ۷ دقیقه و ۱۳ ثانیه
۱۵۰ ۵۲ ۵ مارس ۲۶۴۹ ۱۱:۵۵:۲۱ حلقه‌ای 19N 5.2E ۰٫۴۳۷۸ ۰٫۹۴۶ ۲۲۰ ۶ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۵۰ ۵۳ ۱۶ مارس ۲۶۶۷ ۱۹:۴۷:۴۰ حلقه‌ای 24.6N 114.3W ۰٫۴۶۱۳ ۰٫۹۵۰۶ ۲۰۳ ۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۵۰ ۵۴ ۲۷ مارس ۲۶۸۵ ۳:۳۵:۰۹ حلقه‌ای 30.7N 127.5E ۰٫۴۸۹۵ ۰٫۹۵۵۴ ۱۸۵ ۴ دقیقه و ۴۸ ثانیه
۱۵۰ ۵۵ ۸ آوریل ۲۷۰۳ ۱۱:۱۳:۵۹ حلقه‌ای 37.2N 11.4E ۰٫۵۲۵۶ ۰٫۹۶۰۵ ۱۶۷ ۴ دقیقه و ۱ ثانیه
۱۵۰ ۵۶ ۱۸ آوریل ۲۷۲۱ ۱۸:۴۷:۲۶ حلقه‌ای 44.1N 103.1W ۰٫۵۶۶۵ ۰٫۹۶۵۷ ۱۵۰ ۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۵۰ ۵۷ ۳۰ آوریل ۲۷۳۹ ۲:۱۱:۵۶ حلقه‌ای 51.4N 145E ۰٫۶۱۵۷ ۰٫۹۷۰۸ ۱۳۳ ۲ دقیقه و ۳۷ ثانیه
۱۵۰ ۵۸ ۱۰ مه ۲۷۵۷ ۹:۳۲:۱۱ حلقه‌ای 58.9N 35.1E ۰٫۶۶۹ ۰٫۹۷۵۸ ۱۱۶ ۲ دقیقه و ۱ ثانیه
۱۵۰ ۵۹ ۲۱ مه ۲۷۷۵ ۱۶:۴۵:۲۰ حلقه‌ای 66.7N 71.6W ۰٫۷۲۹۲ ۰٫۹۸۰۴ ۱۰۲ ۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه
۱۵۰ ۶۰ ۳۱ مه ۲۷۹۳ ۲۳:۵۴:۳۰ حلقه‌ای 74.7N 173.3W ۰٫۷۹۳۳ ۰٫۹۸۴۶ ۹۰ ۱ دقیقه و ۶ ثانیه
۱۵۰ ۶۱ ۱۲ ژوئن ۲۸۱۱ ۶:۵۸:۴۶ حلقه‌ای 82.8N 102.4E ۰٫۸۶۲۳ ۰٫۹۸۸ ۸۴ ۰ دقیقه و ۴۷ ثانیه
۱۵۰ ۶۲ ۲۲ ژوئن ۲۸۲۹ ۱۴:۰۱:۲۵ حلقه‌ای 83.4N 97.9E ۰٫۹۳۳۵ ۰٫۹۹۰۴ ۹۷ ۰ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۵۰ ۶۳ ۳ ژوئیه ۲۸۴۷ ۲۱:۰۲:۲۸ جزئی 64.9N 33.4E 1.0066 0.9775
۱۵۰ ۶۴ ۱۴ ژوئیه ۲۸۶۵ ۴:۰۳:۰۳ جزئی 64N 80.8W 1.0808 0.8446
۱۵۰ ۶۵ ۲۵ ژوئیه ۲۸۸۳ ۱۱:۰۵:۲۲ جزئی 63.3N 164.7E 1.1544 0.7116
۱۵۰ ۶۶ ۵ اوت ۲۹۰۱ ۱۸:۱۰:۱۹ جزئی 62.6N 49.9E 1.2266 0.5801
۱۵۰ ۶۷ ۱۷ اوت ۲۹۱۹ ۱:۱۸:۵۰ جزئی 62.1N 65.7W 1.2963 0.4526
۱۵۰ ۶۸ ۲۷ اوت ۲۹۳۷ ۸:۳۲:۱۰ جزئی 61.7N 177.6E 1.3627 0.3306
۱۵۰ ۶۹ ۷ سپتامبر ۲۹۵۵ ۱۵:۵۱:۴۰ جزئی 61.4N 59.5E 1.4246 0.2164
۱۵۰ ۷۰ ۱۷ سپتامبر ۲۹۷۳ ۲۳:۱۸:۴۶ جزئی 61.3N 60.5W 1.4812 0.1119
۱۵۰ ۷۱ ۲۹ سپتامبر ۲۹۹۱ ۶:۵۲:۱۹ جزئی 61.4N 178E 1.5333 0.0156