ساروس ۱۴۸ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۵ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۴۸ ۱ ۲۱ سپتامبر ۱۶۵۳ ۱۵:۵۵:۴۴ جزئی 61S 149.7W -1.545 0.0324
۱۴۸ ۲ ۲ اکتبر ۱۶۷۱ ۲۳:۱۳:۲۲ جزئی 61S 92.1E -1.4952 0.1177
۱۴۸ ۳ ۱۳ اکتبر ۱۶۸۹ ۶:۴۰:۰۲ جزئی 61.2S 28.3W -1.4517 0.192
۱۴۸ ۴ ۲۵ اکتبر ۱۷۰۷ ۱۴:۱۷:۲۲ جزئی 61.6S 151.3W -1.4161 0.2528
۱۴۸ ۵ ۴ نوامبر ۱۷۲۵ ۲۲:۰۲:۵۲ جزئی 62.1S 83.5E -1.3861 0.3038
۱۴۸ ۶ ۱۶ نوامبر ۱۷۴۳ ۵:۵۸:۲۵ جزئی 62.8S 44.4W -1.3634 0.3424
۱۴۸ ۷ ۲۶ نوامبر ۱۷۶۱ ۱۴:۰۰:۲۷ جزئی 63.7S 174.2W -1.3451 0.3732
۱۴۸ ۸ ۷ دسامبر ۱۷۷۹ ۲۲:۰۸:۵۶ جزئی 64.6S 54.2E -1.3315 0.3962
۱۴۸ ۹ ۱۸ دسامبر ۱۷۹۷ ۶:۲۱:۵۱ جزئی 65.6S 79W -1.3208 0.4142
۱۴۸ ۱۰ ۳۰ دسامبر ۱۸۱۵ ۱۴:۳۸:۳۹ جزئی 66.7S 146.4E -1.3129 0.4273
۱۴۸ ۱۱ ۹ ژانویه ۱۸۳۴ ۲۲:۵۵:۳۱ جزئی 67.8S 11.3E -1.3043 0.4418
۱۴۸ ۱۲ ۲۱ ژانویه ۱۸۵۲ ۷:۱۲:۱۶ جزئی 68.9S 124.3W -1.2948 0.4577
۱۴۸ ۱۳ ۳۱ ژانویه ۱۸۷۰ ۱۵:۲۶:۲۵ جزئی 69.9S 100E -1.2829 0.4781
۱۴۸ ۱۴ ۱۱ فوریه ۱۸۸۸ ۲۳:۳۸:۱۵ جزئی 70.7S 35.7W -1.2684 0.5029
۱۴۸ ۱۵ خورشیدگرفتگی ۲۳ فوریه ۱۹۰۶ ۷:۴۳:۲۰ جزئی 71.4S 170.3W -1.2479 0.5386
۱۴۸ ۱۶ خورشیدگرفتگی ۵ مارس ۱۹۲۴ ۱۵:۴۴:۲۰ جزئی 71.9S 55.6E -1.2232 0.5819
۱۴۸ ۱۷ خورشیدگرفتگی ۱۶ مارس ۱۹۴۲ ۲۳:۳۷:۰۷ جزئی 72.2S 76.8W -1.1908 0.6393
۱۴۸ ۱۸ خورشیدگرفتگی ۲۷ مارس ۱۹۶۰ ۷:۲۵:۰۷ جزئی 72.1S 151.9E -1.1537 0.7058
۱۴۸ ۱۹ خورشیدگرفتگی ۷ آوریل ۱۹۷۸ ۱۵:۰۳:۴۷ جزئی 71.9S 23.3E -1.1081 0.7883
۱۴۸ ۲۰ خورشیدگرفتگی ۱۷ آوریل ۱۹۹۶ ۲۲:۳۸:۱۲ جزئی 71.3S 104W -1.058 0.8799
۱۴۸ ۲۱ خورشیدگرفتگی ۲۹ آوریل ۲۰۱۴ ۶:۰۴:۳۳ حلقه‌ای 70.6S 131.3E 1 0.9868 - -
۱۴۸ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۹ مه ۲۰۳۲ ۱۳:۲۶:۴۲ حلقه‌ای 51.3S 7.1W -۰٫۹۳۷۵ ۰٫۹۹۵۷ ۴۴ ۰ دقیقه و ۲۲ ثانیه
۱۴۸ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۲۰ مه ۲۰۵۰ ۲۰:۴۲:۵۰ مرکب 40.1S 123.7W -۰٫۸۶۸۸ ۱٫۰۰۳۸ ۲۷ ۰ دقیقه و ۲۱ ثانیه
۱۴۸ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۳۱ مه ۲۰۶۸ ۳:۵۶:۳۹ کامل 31S 123.2E -۰٫۷۹۷ ۱٫۰۱۱ ۶۳ ۱ دقیقه و ۶ ثانیه
۱۴۸ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئن ۲۰۸۶ ۱۱:۰۷:۱۴ کامل 23.2S 12.5E -۰٫۷۲۱۵ ۱٫۰۱۷۴ ۸۶ ۱ دقیقه و ۴۸ ثانیه
۱۴۸ ۲۶ ۲۲ ژوئن ۲۱۰۴ ۱۸:۱۶:۲۱ کامل 16.6S 96.8W -۰٫۶۴۳۸ ۱٫۰۲۳۱ ۱۰۳ ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه
۱۴۸ ۲۷ ۴ ژوئیه ۲۱۲۲ ۱:۲۵:۳۱ کامل 11S 154.7E -۰٫۵۶۴۹ ۱٫۰۲۸ ۱۱۴ ۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه
۱۴۸ ۲۸ ۱۴ ژوئیه ۲۱۴۰ ۸:۳۶:۱۱ کامل 6.7S 46.5E -۰٫۴۸۶۱ ۱٫۰۳۲۲ ۱۲۴ ۳ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۴۸ ۲۹ ۲۵ ژوئیه ۲۱۵۸ ۱۵:۴۹:۱۷ کامل 3.4S 61.8W -۰٫۴۰۸۷ ۱٫۰۳۵۶ ۱۳۱ ۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۴۸ ۳۰ ۴ اوت ۲۱۷۶ ۲۳:۰۵:۵۵ کامل 1.3S 170.5W -۰٫۳۳۳۳ ۱٫۰۳۸۳ ۱۳۶ ۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۴۸ ۳۱ ۱۶ اوت ۲۱۹۴ ۶:۲۸:۰۸ کامل 0.2S 79.6E -۰٫۲۶۱۶ ۱٫۰۴۰۳ ۱۳۹ ۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه
۱۴۸ ۳۲ ۲۷ اوت ۲۲۱۲ ۱۳:۵۶:۱۷ کامل 0.1S 31.7W -۰٫۱۹۴ ۱٫۰۴۱۶ ۱۴۲ ۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه
۱۴۸ ۳۳ ۷ سپتامبر ۲۲۳۰ ۲۱:۳۰:۳۹ کامل 0.7S 144.5W -۰٫۱۳۰۹ ۱٫۰۴۲۴ ۱۴۳ ۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه
۱۴۸ ۳۴ ۱۸ سپتامبر ۲۲۴۸ ۵:۱۳:۰۷ کامل 2S 100.6E -۰٫۰۷۳۸ ۱٫۰۴۲۶ ۱۴۳ ۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۴۸ ۳۵ ۲۹ سپتامبر ۲۲۶۶ ۱۳:۰۳:۵۷ کامل 3.7S 16.4W -۰٫۰۲۳۳ ۱٫۰۴۲۵ ۱۴۲ ۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۴۸ ۳۶ ۹ اکتبر ۲۲۸۴ ۲۱:۰۳:۴۸ کامل 5.7S 135.8W ۰٫۰۲۰۵ ۱٫۰۴۲ ۱۴۰ ۳ دقیقه و ۳۹ ثانیه
۱۴۸ ۳۷ ۲۲ اکتبر ۲۳۰۲ ۵:۱۱:۱۶ کامل 7.8S 102.9E ۰٫۰۵۸۴ ۱٫۰۴۱۳ ۱۳۹ ۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۴۸ ۳۸ ۱ نوامبر ۲۳۲۰ ۱۳:۲۸:۱۹ کامل 9.8S 20.8W ۰٫۰۸۸۸ ۱٫۰۴۰۶ ۱۳۶ ۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۴۸ ۳۹ ۱۲ نوامبر ۲۳۳۸ ۲۱:۵۲:۵۴ کامل 11.7S 146.4W ۰٫۱۱۳۱ ۱٫۰۳۹۹ ۱۳۴ ۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۴۸ ۴۰ ۲۳ نوامبر ۲۳۵۶ ۶:۲۴:۵۵ کامل 13.2S 86.3E ۰٫۱۳۱۷ ۱٫۰۳۹۴ ۱۳۳ ۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۴۸ ۴۱ ۴ دسامبر ۲۳۷۴ ۱۵:۰۲:۵۶ کامل 14.1S 42.4W ۰٫۱۴۵۵ ۱٫۰۳۹ ۱۳۲ ۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۴۸ ۴۲ ۱۴ دسامبر ۲۳۹۲ ۲۳:۴۶:۲۶ کامل 14.5S 172.4W ۰٫۱۵۵ ۱٫۰۳۹۱ ۱۳۳ ۳ دقیقه و ۴۶ ثانیه
۱۴۸ ۴۳ ۲۶ دسامبر ۲۴۱۰ ۸:۳۳:۵۸ کامل 14.1S 56.6E ۰٫۱۶۱۳ ۱٫۰۳۹۵ ۱۳۴ ۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه
۱۴۸ ۴۴ ۵ ژانویه ۲۴۲۹ ۱۷:۲۲:۵۶ کامل 13S 74.9W ۰٫۱۶۶۶ ۱٫۰۴۰۴ ۱۳۷ ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه
۱۴۸ ۴۵ ۱۷ ژانویه ۲۴۴۷ ۲:۱۴:۰۳ کامل 11.1S 152.9E ۰٫۱۷۰۳ ۱٫۰۴۱۷ ۱۴۱ ۴ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۴۸ ۴۶ ۲۷ ژانویه ۲۴۶۵ ۱۱:۰۳:۴۹ کامل 8.3S 20.8E ۰٫۱۷۵۱ ۱٫۰۴۳۵ ۱۴۷ ۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه
۱۴۸ ۴۷ ۷ فوریه ۲۴۸۳ ۱۹:۵۱:۵۶ کامل 4.8S 111.2W ۰٫۱۸۱۷ ۱٫۰۴۵۷ ۱۵۵ ۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۴۸ ۴۸ ۱۹ فوریه ۲۵۰۱ ۴:۳۵:۲۱ کامل 0.6S 117.7E ۰٫۱۹۲۵ ۱٫۰۴۸۳ ۱۶۳ ۴ دقیقه و ۳۱ ثانیه
۱۴۸ ۴۹ ۲ مارس ۲۵۱۹ ۱۳:۱۵:۲۴ کامل 4.2N 12.9W ۰٫۲۰۶۲ ۱٫۰۵۱۱ ۱۷۳ ۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۴۸ ۵۰ ۱۲ مارس ۲۵۳۷ ۲۱:۴۹:۰۷ کامل 9.5N 142.2W ۰٫۲۲۵۴ ۱٫۰۵۴۲ ۱۸۴ ۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه
۱۴۸ ۵۱ ۲۴ مارس ۲۵۵۵ ۶:۱۶:۲۳ کامل 15.2N 90E ۰٫۲۵۰۲ ۱٫۰۵۷۴ ۱۹۵ ۵ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۴۸ ۵۲ ۳ آوریل ۲۵۷۳ ۱۴:۳۶:۱۶ کامل 21.4N 35.9W ۰٫۲۸۱۵ ۱٫۰۶۰۶ ۲۰۷ ۵ دقیقه و ۱۳ ثانیه
۱۴۸ ۵۳ ۱۴ آوریل ۲۵۹۱ ۲۲:۴۹:۰۷ کامل 27.7N 160W ۰٫۳۱۸۹ ۱٫۰۶۳۷ ۲۲۰ ۵ دقیقه و ۱۹ ثانیه
۱۴۸ ۵۴ ۲۶ آوریل ۲۶۰۹ ۶:۵۴:۲۶ کامل 34.2N 78.2E ۰٫۳۶۲۷ ۱٫۰۶۶۵ ۲۳۳ ۵ دقیقه و ۲۳ ثانیه
۱۴۸ ۵۵ ۷ مه ۲۶۲۷ ۱۴:۵۲:۰۴ کامل 40.8N 41W ۰٫۴۱۲۹ ۱٫۰۶۸۸ ۲۴۶ ۵ دقیقه و ۲۲ ثانیه
۱۴۸ ۵۶ ۱۷ مه ۲۶۴۵ ۲۲:۴۳:۱۸ کامل 47.4N 157.7W ۰٫۴۶۸۶ ۱٫۰۷۰۷ ۲۶۱ ۵ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۴۸ ۵۷ ۲۹ مه ۲۶۶۳ ۶:۲۸:۲۱ کامل 53.7N 88.7E ۰٫۵۲۹۵ ۱٫۰۷۱۹ ۲۷۶ ۵ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۴۸ ۵۸ ۸ ژوئن ۲۶۸۱ ۱۴:۰۷:۳۱ کامل 59.7N 21.1W ۰٫۵۹۵۳ ۱٫۰۷۲۴ ۲۹۴ ۴ دقیقه و ۵۴ ثانیه
۱۴۸ ۵۹ ۱۹ ژوئن ۲۶۹۹ ۲۱:۴۲:۳۲ کامل 64.9N 126.6W ۰٫۶۶۴۵ ۱٫۰۷۲ ۳۱۴ ۴ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۴۸ ۶۰ ۱ ژوئیه ۲۷۱۷ ۵:۱۳:۳۰ کامل 69.2N 133.9E ۰٫۷۳۶۸ ۱٫۰۷۰۷ ۳۴۲ ۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۴۸ ۶۱ ۱۲ ژوئیه ۲۷۳۵ ۱۲:۴۳:۱۱ کامل 71.7N 40.5E ۰٫۸۱۰۱ ۱٫۰۶۸۲ ۳۸۱ ۳ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۱۴۸ ۶۲ ۲۲ ژوئیه ۲۷۵۳ ۲۰:۱۰:۰۲ کامل 72.2N 46.7W ۰٫۸۸۵۳ ۱٫۰۶۴۶ ۴۵۸ ۳ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۴۸ ۶۳ ۳ اوت ۲۷۷۱ ۳:۳۸:۳۴ کامل 69.6N 129.5W ۰٫۹۵۹ ۱٫۰۵۹ ۷۰۴ ۳ دقیقه و ۵ ثانیه
۱۴۸ ۶۴ ۱۳ اوت ۲۷۸۹ ۱۱:۰۷:۰۴ جزئی 62.1N 146.1E 1.0325 0.958
۱۴۸ ۶۵ ۲۴ اوت ۲۸۰۷ ۱۸:۳۹:۲۸ جزئی 61.7N 24.5E 1.1023 0.8227
۱۴۸ ۶۶ ۴ سپتامبر ۲۸۲۵ ۲:۱۳:۴۱ جزئی 61.3N 97.3W 1.17 0.692
۱۴۸ ۶۷ ۱۵ سپتامبر ۲۸۴۳ ۹:۵۴:۰۰ جزئی 61.2N 139.4E 1.2325 0.5724
۱۴۸ ۶۸ ۲۵ سپتامبر ۲۸۶۱ ۱۷:۳۸:۱۴ جزئی 61.2N 15.1E 1.2912 0.4607
۱۴۸ ۶۹ ۷ اکتبر ۲۸۷۹ ۱:۲۹:۰۴ جزئی 61.3N 110.8W 1.3441 0.3612
۱۴۸ ۷۰ ۱۷ اکتبر ۲۸۹۷ ۹:۲۵:۳۱ جزئی 61.6N 121.9E 1.3918 0.2723
۱۴۸ ۷۱ ۲۹ اکتبر ۲۹۱۵ ۱۷:۲۹:۵۳ جزئی 62.1N 7.5W 1.4323 0.1978
۱۴۸ ۷۲ ۹ نوامبر ۲۹۳۳ ۱:۴۰:۳۱ جزئی 62.6N 138.6W 1.4676 0.1339
۱۴۸ ۷۳ ۲۰ نوامبر ۲۹۵۱ ۹:۵۷:۴۱ جزئی 63.4N 88.5E 1.497 0.0814
۱۴۸ ۷۴ ۳۰ نوامبر ۲۹۶۹ ۱۸:۲۰:۵۴ جزئی 64.2N 46.2W 1.521 0.0393
۱۴۸ ۷۵ ۱۲ دسامبر ۲۹۸۷ ۲:۵۰:۰۴ جزئی 65.2N 177.4E 1.5396 0.0074