ساروس ۱۴۴ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۰ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۴۴ ۱ ۱۱ آوریل ۱۷۳۶ ۷:۱۸:۰۷ جزئی 71.5S 134.3E -1.5166 0.0748
۱۴۴ ۲ ۲۲ آوریل ۱۷۵۴ ۱۴:۲۵:۵۷ جزئی 71S 14E -1.4631 0.1669
۱۴۴ ۳ ۲ مه ۱۷۷۲ ۲۱:۲۶:۴۱ جزئی 70.2S 104.1W -1.4043 0.2683
۱۴۴ ۴ ۱۴ مه ۱۷۹۰ ۴:۱۷:۲۱ جزئی 69.4S 140.9E -1.3374 0.384
۱۴۴ ۵ ۲۵ مه ۱۸۰۸ ۱۱:۰۲:۳۵ جزئی 68.4S 27.8E -1.2665 0.5064
۱۴۴ ۶ ۵ ژوئن ۱۸۲۶ ۱۷:۳۹:۰۵ جزئی 67.4S 82.5W -1.1887 0.6407
۱۴۴ ۷ ۱۶ ژوئن ۱۸۴۴ ۰:۱۳:۲۲ جزئی 66.4S 168.3E -1.1092 0.7778
۱۴۴ ۸ ۲۷ ژوئن ۱۸۶۲ ۶:۴۲:۲۱ جزئی 65.4S 60.8E -1.0252 0.9222
۱۴۴ ۹ ۷ ژوئیه ۱۸۸۰ ۱۳:۱۰:۲۸ حلقه‌ای 46.4S 33.4W -۰٫۹۴۰۶ ۰٫۹۴۴۱ ۶۱۱ ۵ دقیقه و ۴۷ ثانیه
۱۴۴ ۱۰ ۱۸ ژوئیه ۱۸۹۸ ۱۹:۳۶:۵۴ حلقه‌ای 35.7S 130.1W -۰٫۸۵۴۶ ۰٫۹۴۵ ۳۸۵ ۶ دقیقه و ۱۱ ثانیه
۱۴۴ ۱۱ خورشیدگرفتگی ۳۰ ژوئیه ۱۹۱۶ ۲:۰۶:۱۰ حلقه‌ای 29S 132.4E -۰٫۷۷۰۹ ۰٫۹۴۴۷ ۳۱۳ ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه
۱۴۴ ۱۲ خورشیدگرفتگی ۱۰ اوت ۱۹۳۴ ۸:۳۷:۴۸ حلقه‌ای 24.5S 34.6E -۰٫۶۸۹ ۰٫۹۴۳۶ ۲۸۰ ۶ دقیقه و ۳۳ ثانیه
۱۴۴ ۱۳ خورشیدگرفتگی ۲۰ اوت ۱۹۵۲ ۱۵:۱۳:۳۵ حلقه‌ای 21.7S 64.1W -۰٫۶۱۰۲ ۰٫۹۴۲ ۲۶۴ ۶ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۴۴ ۱۴ خورشیدگرفتگی ۳۱ اوت ۱۹۷۰ ۲۱:۵۵:۳۰ حلقه‌ای 20.3S 164W -۰٫۵۳۶۴ ۰٫۹۴ ۲۵۸ ۶ دقیقه و ۴۷ ثانیه
۱۴۴ ۱۵ خورشیدگرفتگی ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۸ ۴:۴۴:۲۹ حلقه‌ای 20S 94.4E -۰٫۴۶۸۱ ۰٫۹۳۷۷ ۲۵۸ ۶ دقیقه و ۵۷ ثانیه
۱۴۴ ۱۶ خورشیدگرفتگی ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۶ ۱۱:۴۱:۱۶ حلقه‌ای 20.6S 9.1W -۰٫۴۰۶۲ ۰٫۹۳۵۲ ۲۶۱ ۷ دقیقه و ۹ ثانیه
۱۴۴ ۱۷ خورشیدگرفتگی ۲ اکتبر ۲۰۲۴ ۱۸:۴۶:۱۳ حلقه‌ای 22S 114.5W -۰٫۳۵۰۹ ۰٫۹۳۲۶ ۲۶۶ ۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۴۴ ۱۸ خورشیدگرفتگی ۱۴ اکتبر ۲۰۴۲ ۲:۰۰:۴۲ حلقه‌ای 23.7S 137.8E -۰٫۳۰۳ ۰٫۹۳ ۲۷۳ ۷ دقیقه و ۴۴ ثانیه
۱۴۴ ۱۹ خورشیدگرفتگی ۲۴ اکتبر ۲۰۶۰ ۹:۲۴:۱۰ حلقه‌ای 25.8S 28.1E -۰٫۲۶۲۵ ۰٫۹۲۷۷ ۲۸۱ ۸ دقیقه و ۶ ثانیه
۱۴۴ ۲۰ خورشیدگرفتگی ۴ نوامبر ۲۰۷۸ ۱۶:۵۵:۴۴ حلقه‌ای 27.8S 83.3W -۰٫۲۲۸۵ ۰٫۹۲۵۵ ۲۸۷ ۸ دقیقه و ۲۹ ثانیه
۱۴۴ ۲۱ خورشیدگرفتگی ۱۵ نوامبر ۲۰۹۶ ۰:۳۶:۱۵ حلقه‌ای 29.7S 163.3E -۰٫۲۰۱۸ ۰٫۹۲۳۷ ۲۹۴ ۸ دقیقه و ۵۳ ثانیه
۱۴۴ ۲۲ ۲۷ نوامبر ۲۱۱۴ ۸:۲۴:۱۵ حلقه‌ای 31.3S 48.4E -۰٫۱۸۱۵ ۰٫۹۲۲۳ ۲۹۸ ۹ دقیقه و ۱۵ ثانیه
۱۴۴ ۲۳ ۷ دسامبر ۲۱۳۲ ۱۶:۱۸:۴۳ حلقه‌ای 32.2S 67.9W -۰٫۱۶۶۱ ۰٫۹۲۱۵ ۳۰۱ ۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه
۱۴۴ ۲۴ ۱۹ دسامبر ۲۱۵۰ ۰:۱۷:۰۲ حلقه‌ای 32.3S 175E -۰٫۱۵۳۵ ۰٫۹۲۱۱ ۳۰۲ ۹ دقیقه و ۴۶ ثانیه
۱۴۴ ۲۵ ۲۹ دسامبر ۲۱۶۸ ۸:۱۹:۳۳ حلقه‌ای 31.6S 56.7E -۰٫۱۴۴۴ ۰٫۹۲۱۵ ۳۰۰ ۹ دقیقه و ۵۲ ثانیه
۱۴۴ ۲۶ ۹ ژانویه ۲۱۸۷ ۱۶:۲۳:۴۱ حلقه‌ای 30S 62.1W -۰٫۱۳۶۵ ۰٫۹۲۲۴ ۲۹۶ ۹ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۴۴ ۲۷ ۲۱ ژانویه ۲۲۰۵ ۰:۲۷:۳۲ حلقه‌ای 27.5S 178.6E -۰٫۱۲۸۱ ۰٫۹۲۴۱ ۲۸۹ ۹ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۴۴ ۲۸ ۱ فوریه ۲۲۲۳ ۸:۲۹:۴۳ حلقه‌ای 24.1S 59.2E -۰٫۱۱۸ ۰٫۹۲۶۳ ۲۷۹ ۹ دقیقه و ۲۶ ثانیه
۱۴۴ ۲۹ ۱۱ فوریه ۲۲۴۱ ۱۶:۲۸:۳۹ حلقه‌ای 19.9S 60W -۰٫۱۰۴۶ ۰٫۹۲۹۲ ۲۶۷ ۹ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۴۴ ۳۰ ۲۳ فوریه ۲۲۵۹ ۰:۲۳:۴۱ حلقه‌ای 15S 178.8W -۰٫۰۸۷۵ ۰٫۹۳۲۶ ۲۵۳ ۸ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۴۴ ۳۱ ۵ مارس ۲۲۷۷ ۸:۱۱:۵۵ حلقه‌ای 9.5S 63.6E -۰٫۰۶۴۵ ۰٫۹۳۶۶ ۲۳۶ ۸ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۴۴ ۳۲ ۱۶ مارس ۲۲۹۵ ۱۵:۵۴:۳۴ حلقه‌ای 3.6S 53W -۰٫۰۳۶۲ ۰٫۹۴۰۹ ۲۱۹ ۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه
۱۴۴ ۳۳ ۲۷ مارس ۲۳۱۳ ۲۳:۲۹:۳۱ حلقه‌ای 2.6N 167.9W -۰٫۰۰۱۱ ۰٫۹۴۵۶ ۲۰۰ ۶ دقیقه و ۵۰ ثانیه
۱۴۴ ۳۴ ۸ آوریل ۲۳۳۱ ۶:۵۷:۰۹ حلقه‌ای 9.2N 79E ۰٫۰۴۰۸ ۰٫۹۵۰۶ ۱۸۱ ۶ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۴۴ ۳۵ ۱۸ آوریل ۲۳۴۹ ۱۴:۱۶:۵۲ حلقه‌ای 16N 32.1W ۰٫۰۸۹۹ ۰٫۹۵۵۷ ۱۶۲ ۵ دقیقه و ۲۳ ثانیه
۱۴۴ ۳۶ ۲۹ آوریل ۲۳۶۷ ۲۱:۳۰:۰۳ حلقه‌ای 22.8N 141.2W ۰٫۱۴۵۱ ۰٫۹۶۰۷ ۱۴۴ ۴ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۴۴ ۳۷ ۱۰ مه ۲۳۸۵ ۴:۳۶:۴۹ حلقه‌ای 29.5N 111.9E ۰٫۲۰۶۳ ۰٫۹۶۵۷ ۱۲۶ ۳ دقیقه و ۵۳ ثانیه
۱۴۴ ۳۸ ۲۱ مه ۲۴۰۳ ۱۱:۳۶:۵۵ حلقه‌ای 36.1N 7.4E ۰٫۲۷۳۷ ۰٫۹۷۰۵ ۱۱۰ ۳ دقیقه و ۱۰ ثانیه
۱۴۴ ۳۹ ۳۱ مه ۲۴۲۱ ۱۸:۳۲:۵۹ حلقه‌ای 42.4N 95W ۰٫۳۴۵۱ ۰٫۹۷۵ ۹۵ ۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۴۴ ۴۰ ۱۲ ژوئن ۲۴۳۹ ۱:۲۵:۲۲ حلقه‌ای 48.2N 165.1E ۰٫۴۲۰۶ ۰٫۹۷۹۱ ۸۲ ۱ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۱۴۴ ۴۱ ۲۲ ژوئن ۲۴۵۷ ۸:۱۶:۱۳ حلقه‌ای 53.2N 67.4E ۰٫۴۹۷۹ ۰٫۹۸۲۷ ۷۱ ۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۴۴ ۴۲ ۳ ژوئیه ۲۴۷۵ ۱۵:۰۵:۲۲ حلقه‌ای 57.3N 27.7W ۰٫۵۷۷۵ ۰٫۹۸۵۸ ۶۲ ۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه
۱۴۴ ۴۳ ۱۳ ژوئیه ۲۴۹۳ ۲۱:۵۶:۳۶ حلقه‌ای 60.3N 121.4W ۰٫۶۵۶۲ ۰٫۹۸۸۲ ۵۵ ۰ دقیقه و ۵۶ ثانیه
۱۴۴ ۴۴ ۲۶ ژوئیه ۲۵۱۱ ۴:۴۹:۲۶ حلقه‌ای 62.1N 146.2E ۰٫۷۳۴۶ ۰٫۹۸۹۹ ۵۲ ۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه
۱۴۴ ۴۵ ۵ اوت ۲۵۲۹ ۱۱:۴۵:۳۶ حلقه‌ای 62.9N 53.9E ۰٫۸۱۰۹ ۰٫۹۹۱ ۵۴ ۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه
۱۴۴ ۴۶ ۱۶ اوت ۲۵۴۷ ۱۸:۴۶:۳۶ حلقه‌ای 63N 38.6W ۰٫۸۸۴۱ ۰٫۹۹۱ ۶۷ ۰ دقیقه و ۳۷ ثانیه
۱۴۴ ۴۷ ۲۷ اوت ۲۵۶۵ ۱:۵۳:۵۶ حلقه‌ای 63N 129.3W ۰٫۹۵۲۷ ۰٫۹۹ ۱۱۷ ۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه
۱۴۴ ۴۸ ۷ سپتامبر ۲۵۸۳ ۹:۰۹:۰۱ جزئی 61.3N 150.8E 1.016 0.9596
۱۴۴ ۴۹ ۱۸ سپتامبر ۲۶۰۱ ۱۶:۳۰:۳۸ جزئی 61.1N 32.1E 1.0746 0.8541
۱۴۴ ۵۰ ۳۰ سپتامبر ۲۶۱۹ ۰:۰۲:۲۸ جزئی 61.2N 89.2W 1.1256 0.762
۱۴۴ ۵۱ ۱۰ اکتبر ۲۶۳۷ ۷:۴۲:۱۱ جزئی 61.4N 147.6E 1.1709 0.6802
۱۴۴ ۵۲ ۲۱ اکتبر ۲۶۵۵ ۱۵:۳۲:۱۳ جزئی 61.7N 21.7E 1.2084 0.6123
۱۴۴ ۵۳ ۳۱ اکتبر ۲۶۷۳ ۲۳:۲۹:۵۵ جزئی 62.2N 106.2W 1.2404 0.5544
۱۴۴ ۵۴ ۱۲ نوامبر ۲۶۹۱ ۷:۳۸:۱۴ جزئی 62.8N 123.2E 1.2646 0.5105
۱۴۴ ۵۵ ۲۳ نوامبر ۲۷۰۹ ۱۵:۵۳:۴۱ جزئی 63.6N 9.5W 1.2837 0.4759
۱۴۴ ۵۶ ۵ دسامبر ۲۷۲۷ ۰:۱۷:۲۱ جزئی 64.4N 144.5W 1.2968 0.4521
۱۴۴ ۵۷ ۱۵ دسامبر ۲۷۴۵ ۸:۴۷:۰۸ جزئی 65.4N 78.7E 1.3057 0.4358
۱۴۴ ۵۸ ۲۶ دسامبر ۲۷۶۳ ۱۷:۲۳:۲۲ جزئی 66.4N 60.1W 1.3098 0.4283
۱۴۴ ۵۹ ۶ ژانویه ۲۷۸۲ ۲:۰۲:۱۷ جزئی 67.5N 159.9E 1.3126 0.4228
۱۴۴ ۶۰ ۱۷ ژانویه ۲۸۰۰ ۱۰:۴۳:۵۷ جزئی 68.6N 18.7E 1.3141 0.42
۱۴۴ ۶۱ ۲۷ ژانویه ۲۸۱۸ ۱۹:۲۵:۵۸ جزئی 69.6N 123.1W 1.3157 0.4167
۱۴۴ ۶۲ ۸ فوریه ۲۸۳۶ ۴:۰۸:۲۱ جزئی 70.5N 94.2E 1.3175 0.413
۱۴۴ ۶۳ ۱۸ فوریه ۲۸۵۴ ۱۲:۴۶:۴۴ جزئی 71.2N 48W 1.3232 0.4021
۱۴۴ ۶۴ ۲۹ فوریه ۲۸۷۲ ۲۱:۲۲:۴۴ جزئی 71.7N 169.8E 1.3315 0.3864
۱۴۴ ۶۵ ۱۲ مارس ۲۸۹۰ ۵:۵۲:۲۶ جزئی 72N 28.9E 1.3454 0.36
۱۴۴ ۶۶ ۲۳ مارس ۲۹۰۸ ۱۴:۱۸:۰۲ جزئی 72.1N 111.2W 1.3632 0.3262
۱۴۴ ۶۷ ۳ آوریل ۲۹۲۶ ۲۲:۳۴:۵۵ جزئی 71.9N 111E 1.3882 0.2785
۱۴۴ ۶۸ ۱۴ آوریل ۲۹۴۴ ۶:۴۷:۰۴ جزئی 71.4N 25.3W 1.4176 0.2219
۱۴۴ ۶۹ ۲۵ آوریل ۲۹۶۲ ۱۴:۵۰:۳۲ جزئی 70.8N 158.9W 1.4546 0.1507
۱۴۴ ۷۰ ۵ مه ۲۹۸۰ ۲۲:۴۸:۳۴ جزئی 70N 69.5E 1.4963 0.0697