ساروس ۱۴۳ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۲ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۴۳ ۱ ۷ مارس ۱۶۱۷ ۱۰:۰۵:۳۶ جزئی 61.2N 48.6W 1.511 0.0419
۱۴۳ ۲ ۱۸ مارس ۱۶۳۵ ۱۸:۲۴:۵۳ جزئی 61.1N 177.7E 1.4813 0.0973
۱۴۳ ۳ ۲۹ مارس ۱۶۵۳ ۲:۳۸:۰۶ جزئی 61.2N 45.6E 1.4469 0.1622
۱۴۳ ۴ ۹ آوریل ۱۶۷۱ ۱۰:۴۱:۲۵ جزئی 61.4N 84.1W 1.4047 0.2423
۱۴۳ ۵ ۱۹ آوریل ۱۶۸۹ ۱۸:۳۹:۲۳ جزئی 61.7N 147.5E 1.3581 0.3312
۱۴۳ ۶ ۲ مه ۱۷۰۷ ۲:۲۸:۱۷ جزئی 62.2N 21.4E 1.3047 0.4339
۱۴۳ ۷ ۱۲ مه ۱۷۲۵ ۱۰:۱۲:۱۹ جزئی 62.8N 103.7W 1.2472 0.5447
۱۴۳ ۸ ۲۳ مه ۱۷۴۳ ۱۷:۴۸:۵۵ جزئی 63.5N 132.9E 1.1838 0.6672
۱۴۳ ۹ ۳ ژوئن ۱۷۶۱ ۱:۲۲:۳۸ جزئی 64.4N 9.9E 1.1182 0.7939
۱۴۳ ۱۰ ۱۴ ژوئن ۱۷۷۹ ۸:۵۱:۲۸ جزئی 65.3N 112.1W 1.0489 0.9276
۱۴۳ ۱۱ ۲۴ ژوئن ۱۷۹۷ ۱۶:۱۸:۱۳ کامل 77.2N 133.9E ۰٫۹۷۸ ۱٫۰۵۷ ۹۷۵ ۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه
۱۴۳ ۱۲ ۶ ژوئیه ۱۸۱۵ ۲۳:۴۳:۰۷ کامل 88.1N 162.7W ۰٫۹۰۶۲ ۱٫۰۵۹۳ ۴۷۰ ۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه
۱۴۳ ۱۳ ۱۷ ژوئیه ۱۸۳۳ ۷:۰۸:۰۲ کامل 77.5N 92.5E ۰٫۸۳۴۸ ۱٫۰۵۹۱ ۳۵۷ ۳ دقیقه و ۲۹ ثانیه
۱۴۳ ۱۴ خورشیدگرفتگی ۲۸ ژوئیه ۱۸۵۱ ۱۴:۳۳:۴۲ کامل 68N 19.6W ۰٫۷۶۴۴ ۱٫۰۵۷۷ ۲۹۶ ۳ دقیقه و ۴۱ ثانیه
۱۴۳ ۱۵ خورشیدگرفتگی ۷ اوت ۱۸۶۹ ۲۲:۰۱:۰۵ کامل 59.1N 133.2W ۰٫۶۹۶ ۱٫۰۵۵۱ ۲۵۴ ۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه
۱۴۳ ۱۶ خورشیدگرفتگی ۱۹ اوت ۱۸۸۷ ۵:۳۲:۰۵ کامل 50.6N 111.9E ۰٫۶۳۱۲ ۱٫۰۵۱۸ ۲۲۱ ۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه
۱۴۳ ۱۷ خورشیدگرفتگی ۳۰ اوت ۱۹۰۵ ۱۳:۰۷:۲۶ کامل 42.5N 4.3W ۰٫۵۷۰۸ ۱٫۰۴۷۷ ۱۹۲ ۳ دقیقه و ۴۶ ثانیه
۱۴۳ ۱۸ خورشیدگرفتگی ۱۰ سپتامبر ۱۹۲۳ ۲۰:۴۷:۲۹ کامل 34.7N 121.8W ۰٫۵۱۴۹ ۱٫۰۴۳ ۱۶۷ ۳ دقیقه و ۳۷ ثانیه
۱۴۳ ۱۹ خورشیدگرفتگی ۲۱ سپتامبر ۱۹۴۱ ۴:۳۴:۰۳ کامل 27.3N 119.1E ۰٫۴۶۴۹ ۱٫۰۳۷۹ ۱۴۳ ۳ دقیقه و ۲۲ ثانیه
۱۴۳ ۲۰ خورشیدگرفتگی ۲ اکتبر ۱۹۵۹ ۱۲:۲۷:۰۰ کامل 20.4N 1.4W ۰٫۴۲۰۷ ۱٫۰۳۲۵ ۱۲۰ ۳ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۴۳ ۲۱ خورشیدگرفتگی ۱۲ اکتبر ۱۹۷۷ ۲۰:۲۷:۲۷ کامل 14.1N 123.6W ۰٫۳۸۳۶ ۱٫۰۲۶۹ ۹۹ ۲ دقیقه و ۳۷ ثانیه
۱۴۳ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ ۴:۳۳:۳۰ کامل 8.4N 113.2E ۰٫۳۵۱۸ ۱٫۰۲۱۳ ۷۸ ۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه
۱۴۳ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۳ نوامبر ۲۰۱۳ ۱۲:۴۷:۳۶ مرکب 3.5N 11.7W ۰٫۳۲۷۲ ۱٫۰۱۵۹ ۵۸ ۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۴۳ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۱۴ نوامبر ۲۰۳۱ ۲۱:۰۷:۳۱ مرکب 0.6S 137.6W ۰٫۳۰۷۸ ۱٫۰۱۰۶ ۳۸ ۱ دقیقه و ۸ ثانیه
۱۴۳ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۲۵ نوامبر ۲۰۴۹ ۵:۳۳:۴۸ مرکب 3.8S 95.2E ۰٫۲۹۴۳ ۱٫۰۰۵۷ ۲۱ ۰ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۴۳ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۶ دسامبر ۲۰۶۷ ۱۴:۰۳:۴۳ مرکب 6S 32.4W ۰٫۲۸۴۵ ۱٫۰۰۱۱ ۴ ۰ دقیقه و ۸ ثانیه
۱۴۳ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۱۶ دسامبر ۲۰۸۵ ۲۲:۳۷:۴۸ حلقه‌ای 7.3S 160.8W ۰٫۲۷۸۶ ۰٫۹۹۷۱ ۱۰ ۰ دقیقه و ۱۹ ثانیه
۱۴۳ ۲۸ ۲۹ دسامبر ۲۱۰۳ ۷:۱۳:۱۸ حلقه‌ای 7.5S 70.5E ۰٫۲۷۴۷ ۰٫۹۹۳۶ ۲۳ ۰ دقیقه و ۴۳ ثانیه
۱۴۳ ۲۹ ۸ ژانویه ۲۱۲۲ ۱۵:۴۸:۵۱ حلقه‌ای 6.9S 58.2W ۰٫۲۷۱۳ ۰٫۹۹۰۷ ۳۴ ۱ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۴۳ ۳۰ ۲۰ ژانویه ۲۱۴۰ ۰:۲۳:۱۱ حلقه‌ای 5.5S 173.4E ۰٫۲۶۷۶ ۰٫۹۸۸۲ ۴۳ ۱ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۴۳ ۳۱ ۳۰ ژانویه ۲۱۵۸ ۸:۵۴:۳۷ حلقه‌ای 3.4S 45.5E ۰٫۲۶۲ ۰٫۹۸۶۳ ۵۰ ۱ دقیقه و ۲۷ ثانیه
۱۴۳ ۳۲ ۱۰ فوریه ۲۱۷۶ ۱۷:۲۱:۲۱ حلقه‌ای 0.9S 81.3W ۰٫۲۵۳۲ ۰٫۹۸۴۹ ۵۵ ۱ دقیقه و ۳۴ ثانیه
۱۴۳ ۳۳ ۲۱ فوریه ۲۱۹۴ ۱:۴۱:۳۱ حلقه‌ای 1.9N 153.5E ۰٫۲۳۹۶ ۰٫۹۸۴ ۵۸ ۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۴۳ ۳۴ ۴ مارس ۲۲۱۲ ۹:۵۵:۰۰ حلقه‌ای 4.9N 30.1E ۰٫۲۲۱۱ ۰٫۹۸۳۴ ۶۰ ۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۴۳ ۳۵ ۱۵ مارس ۲۲۳۰ ۱۸:۰۰:۲۶ حلقه‌ای 7.9N 91.3W ۰٫۱۹۶۴ ۰٫۹۸۳۱ ۶۱ ۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۴۳ ۳۶ ۲۶ مارس ۲۲۴۸ ۱:۵۶:۰۱ حلقه‌ای 10.6N 150.1E ۰٫۱۶۴۳ ۰٫۹۸۲۹ ۶۱ ۱ دقیقه و ۴۱ ثانیه
۱۴۳ ۳۷ ۶ آوریل ۲۲۶۶ ۹:۴۲:۳۷ حلقه‌ای 12.9N 34E ۰٫۱۲۵۵ ۰٫۹۸۲۹ ۶۱ ۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۴۳ ۳۸ ۱۶ آوریل ۲۲۸۴ ۱۷:۱۹:۲۲ حلقه‌ای 14.6N 79.2W ۰٫۰۷۹۲ ۰٫۹۸۲۷ ۶۱ ۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه
۱۴۳ ۳۹ ۲۹ آوریل ۲۳۰۲ ۰:۴۷:۱۹ حلقه‌ای 15.6N 170E ۰٫۰۲۶۳ ۰٫۹۸۲۵ ۶۲ ۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه
۱۴۳ ۴۰ ۹ مه ۲۳۲۰ ۸:۰۴:۳۳ حلقه‌ای 15.6N 62.1E -۰٫۰۳۴۷ ۰٫۹۸۲ ۶۴ ۱ دقیقه و ۵۶ ثانیه
۱۴۳ ۴۱ ۲۰ مه ۲۳۳۸ ۱۵:۱۴:۲۰ حلقه‌ای 14.5N 44W -۰٫۱۰۱۱ ۰٫۹۸۱۲ ۶۷ ۲ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۴۳ ۴۲ ۳۰ مه ۲۳۵۶ ۲۲:۱۵:۱۸ حلقه‌ای 12.2N 148W -۰٫۱۷۳۵ ۰٫۹۸ ۷۲ ۲ دقیقه و ۲۱ ثانیه
۱۴۳ ۴۳ ۱۱ ژوئن ۲۳۷۴ ۵:۰۹:۵۶ حلقه‌ای 8.8N 109.1E -۰٫۲۵۰۴ ۰٫۹۷۸۴ ۷۹ ۲ دقیقه و ۳۹ ثانیه
۱۴۳ ۴۴ ۲۱ ژوئن ۲۳۹۲ ۱۱:۵۷:۵۸ حلقه‌ای 4.1N 7.3E -۰٫۳۳۱۹ ۰٫۹۷۶۲ ۹۰ ۳ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۴۳ ۴۵ ۲ ژوئیه ۲۴۱۰ ۱۸:۴۲:۳۰ حلقه‌ای 1.6S 94.4W -۰٫۴۱۵۲ ۰٫۹۷۳۵ ۱۰۴ ۳ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۴۳ ۴۶ ۱۳ ژوئیه ۲۴۲۸ ۱:۲۳:۵۵ حلقه‌ای 8.3S 163.9E -۰٫۴۹۹۸ ۰٫۹۷۰۲ ۱۲۳ ۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه
۱۴۳ ۴۷ ۲۴ ژوئیه ۲۴۴۶ ۸:۰۳:۱۱ حلقه‌ای 16S 61.9E -۰٫۵۸۵۴ ۰٫۹۶۶۵ ۱۴۹ ۴ دقیقه و ۱۳ ثانیه
۱۴۳ ۴۸ ۳ اوت ۲۴۶۴ ۱۴:۴۳:۰۰ حلقه‌ای 24.5S 41.3W -۰٫۶۶۹۲ ۰٫۹۶۲۱ ۱۸۴ ۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۴۳ ۴۹ ۱۴ اوت ۲۴۸۲ ۲۱:۲۳:۳۶ حلقه‌ای 33.7S 145.8W -۰٫۷۵۱۵ ۰٫۹۵۷۳ ۲۳۴ ۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه
۱۴۳ ۵۰ ۲۶ اوت ۲۵۰۰ ۴:۰۸:۱۶ حلقه‌ای 43.8S 106.9E -۰٫۸۲۹۶ ۰٫۹۵۱۸ ۳۱۳ ۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه
۱۴۳ ۵۱ ۶ سپتامبر ۲۵۱۸ ۱۰:۵۵:۴۱ حلقه‌ای 54.9S 4.8W -۰٫۹۰۴۶ ۰٫۹۴۵۸ ۴۶۷ ۴ دقیقه و ۵۴ ثانیه
۱۴۳ ۵۲ ۱۶ سپتامبر ۲۵۳۶ ۱۷:۵۰:۱۸ حلقه‌ای 67.2S 131.1W -۰٫۹۷۲۷ ۰٫۹۳۸۵ ۱۰۲۵ ۴ دقیقه و ۴۸ ثانیه
۱۴۳ ۵۳ ۲۸ سپتامبر ۲۵۵۴ ۰:۵۰:۱۴ جزئی 72.3S 76E -1.0357 0.8994
۱۴۳ ۵۴ ۸ اکتبر ۲۵۷۲ ۷:۵۸:۲۰ جزئی 72S 44.8W -1.0915 0.8031
۱۴۳ ۵۵ ۱۹ اکتبر ۲۵۹۰ ۱۵:۱۳:۱۸ جزئی 71.5S 167W -1.1411 0.718
۱۴۳ ۵۶ ۳۰ اکتبر ۲۶۰۸ ۲۲:۳۷:۲۵ جزئی 70.8S 69E -1.1828 0.6469
۱۴۳ ۵۷ ۱۱ نوامبر ۲۶۲۶ ۶:۰۸:۴۵ جزئی 70S 56.1W -1.218 0.5874
۱۴۳ ۵۸ ۲۱ نوامبر ۲۶۴۴ ۱۳:۴۷:۲۹ جزئی 69S 177.5E -1.2468 0.539
۱۴۳ ۵۹ ۲ دسامبر ۲۶۶۲ ۲۱:۳۲:۵۴ جزئی 67.9S 50.2E -1.2698 0.5007
۱۴۳ ۶۰ ۱۳ دسامبر ۲۶۸۰ ۵:۲۵:۰۳ جزئی 66.8S 78.3W -1.2874 0.4715
۱۴۳ ۶۱ ۲۴ دسامبر ۲۶۹۸ ۱۳:۲۱:۰۸ جزئی 65.8S 152.7E -1.3014 0.4485
۱۴۳ ۶۲ ۴ ژانویه ۲۷۱۷ ۲۱:۲۰:۵۳ جزئی 64.7S 23.3E -1.3123 0.4307
۱۴۳ ۶۳ ۱۶ ژانویه ۲۷۳۵ ۵:۲۱:۳۶ جزئی 63.8S 106W -1.3223 0.4143
۱۴۳ ۶۴ ۲۶ ژانویه ۲۷۵۳ ۱۳:۲۳:۳۹ جزئی 63S 124.7E -1.3311 0.3997
۱۴۳ ۶۵ ۶ فوریه ۲۷۷۱ ۲۱:۲۲:۱۲ جزئی 62.3S 3.5W -1.3429 0.3802
۱۴۳ ۶۶ ۱۷ فوریه ۲۷۸۹ ۵:۱۹:۱۸ جزئی 61.7S 131.1W -1.3557 0.3587
۱۴۳ ۶۷ ۲۸ فوریه ۲۸۰۷ ۱۳:۱۰:۰۸ جزئی 61.4S 102.9E -1.3736 0.3288
۱۴۳ ۶۸ ۱۰ مارس ۲۸۲۵ ۲۰:۵۶:۴۴ جزئی 61.1S 21.8W -1.3948 0.293
۱۴۳ ۶۹ ۲۲ مارس ۲۸۴۳ ۴:۳۴:۱۱ جزئی 61.1S 144.3W -1.4236 0.2443
۱۴۳ ۷۰ ۱ آوریل ۲۸۶۱ ۱۲:۰۶:۰۴ جزئی 61.2S 94.6E -1.4566 0.188
۱۴۳ ۷۱ ۱۲ آوریل ۲۸۷۹ ۱۹:۲۸:۲۹ جزئی 61.5S 24.2W -1.4973 0.1183
۱۴۳ ۷۲ ۲۳ آوریل ۲۸۹۷ ۲:۴۳:۱۷ جزئی 61.9S 141.2W -1.5438 0.038