ساروس ۱۴۲ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۲ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۴۲ ۱ ۱۷ آوریل ۱۶۲۴ ۱۷:۱۶:۱۸ جزئی 71.2S 23.1W -1.5208 0.0582
۱۴۲ ۲ ۲۹ آوریل ۱۶۴۲ ۰:۲۹:۴۳ جزئی 70.6S 144.7W -1.4585 0.166
۱۴۲ ۳ ۹ مه ۱۶۶۰ ۷:۳۶:۴۵ جزئی 69.7S 95.9E -1.3897 0.2868
۱۴۲ ۴ ۲۰ مه ۱۶۷۸ ۱۴:۴۰:۴۲ جزئی 68.8S 22.1W -1.3172 0.4158
۱۴۲ ۵ ۳۰ مه ۱۶۹۶ ۲۱:۴۱:۲۳ جزئی 67.8S 138.7W -1.2406 0.5534
۱۴۲ ۶ ۱۲ ژوئن ۱۷۱۴ ۴:۴۰:۰۱ جزئی 66.8S 105.8E -1.161 0.6976
۱۴۲ ۷ ۲۲ ژوئن ۱۷۳۲ ۱۱:۳۸:۴۸ جزئی 65.8S 9.3W -1.08 0.8457
۱۴۲ ۸ ۳ ژوئیه ۱۷۵۰ ۱۸:۳۸:۵۲ جزئی 64.8S 124.3W -0.9985 0.9956
۱۴۲ ۹ ۱۴ ژوئیه ۱۷۶۸ ۱:۴۰:۵۷ مرکب 43S 137.4E -۰٫۹۱۷۶ ۱٫۰۰۵۵ ۴۸ ۰ دقیقه و ۲۹ ثانیه
۱۴۲ ۱۰ ۲۵ ژوئیه ۱۷۸۶ ۸:۴۶:۳۳ کامل 34.6S 30.8E -۰٫۸۳۸۴ ۱٫۰۱۰۶ ۶۶ ۰ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۱۴۲ ۱۱ ۵ اوت ۱۸۰۴ ۱۵:۵۷:۱۳ کامل 29.3S 77.1W -۰٫۷۶۲۲ ۱٫۰۱۴۴ ۷۵ ۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۴۲ ۱۲ ۱۶ اوت ۱۸۲۲ ۲۳:۱۴:۳۴ کامل 26.1S 173.5E -۰٫۶۹۰۴ ۱٫۰۱۷۳ ۸۰ ۱ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۴۲ ۱۳ ۲۷ اوت ۱۸۴۰ ۶:۳۷:۳۲ کامل 24.3S 62.9E -۰٫۶۲۲۳ ۱٫۰۱۹۵ ۸۳ ۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه
142 14 September ۷, ۱۸۵۸ ۱۴:۰۹:۲۹ کامل 23.9S 49.8W -۰٫۵۶۰۹ ۱٫۰۲۱ ۸۵ ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه
142 15 September ۱۷, ۱۸۷۶ ۲۱:۴۹:۱۵ کامل 24.6S 164.5W -۰٫۵۰۵۴ ۱٫۰۲۲ ۸۶ ۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه
142 16 September ۲۹, ۱۸۹۴ ۵:۳۹:۰۲ کامل 26.1S 78.5E -۰٫۴۵۷۳ ۱٫۰۲۲۶ ۸۵ ۱ دقیقه و ۵۵ ثانیه
۱۴۲ ۱۷ خورشیدگرفتگی ۱۰ اکتبر ۱۹۱۲ ۱۳:۳۶:۱۴ کامل 28.1S 40.1W -۰٫۴۱۴۹ ۱٫۰۲۲۹ ۸۵ ۱ دقیقه و ۵۵ ثانیه
۱۴۲ ۱۸ خورشیدگرفتگی ۲۱ اکتبر ۱۹۳۰ ۲۱:۴۳:۵۳ کامل 30.5S 161.1W -۰٫۳۸۰۴ ۱٫۰۲۳ ۸۴ ۱ دقیقه و ۵۵ ثانیه
۱۴۲ ۱۹ خورشیدگرفتگی ۱ نوامبر ۱۹۴۸ ۵:۵۹:۱۸ کامل 33.1S 76.2E -۰٫۳۵۱۷ ۱٫۰۲۳۱ ۸۴ ۱ دقیقه و ۵۶ ثانیه
۱۴۲ ۲۰ خورشیدگرفتگی ۱۲ نوامبر ۱۹۶۶ ۱۴:۲۳:۲۸ کامل 35.6S 48.2W -۰٫۳۳ ۱٫۰۲۳۴ ۸۴ ۱ دقیقه و ۵۷ ثانیه
۱۴۲ ۲۱ خورشیدگرفتگی ۲۲ نوامبر ۱۹۸۴ ۲۲:۵۴:۱۷ کامل 37.8S 173.6W -۰٫۳۱۳۲ ۱٫۰۲۳۷ ۸۵ ۲ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۴۲ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۴ دسامبر ۲۰۰۲ ۷:۳۲:۱۶ کامل 39.5S 59.6E -۰٫۳۰۲ ۱٫۰۲۴۴ ۸۷ ۲ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۴۲ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۳۹ کامل 40.3S 67.9W -۰٫۲۹۳۹ ۱٫۰۲۵۴ ۹۰ ۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه
۱۴۲ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۲۶ دسامبر ۲۰۳۸ ۱:۰۰:۱۰ کامل 40.3S 164E -۰٫۲۸۸۱ ۱٫۰۲۶۸ ۹۵ ۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۴۲ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۵ ژانویه ۲۰۵۷ ۹:۴۷:۵۲ کامل 39.2S 35.2E -۰٫۲۸۳۷ ۱٫۰۲۸۷ ۱۰۲ ۲ دقیقه و ۲۹ ثانیه
۱۴۲ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۱۶ ژانویه ۲۰۷۵ ۱۸:۳۶:۰۴ کامل 37.2S 94.1W -۰٫۲۷۹۹ ۱٫۰۳۱۱ ۱۱۰ ۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۴۲ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۲۷ ژانویه ۲۰۹۳ ۳:۲۲:۱۶ کامل 34.1S 136.4E -۰٫۲۷۳۷ ۱٫۰۳۴ ۱۱۹ ۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه
۱۴۲ ۲۸ ۸ فوریه ۲۱۱۱ ۱۲:۰۵:۳۳ کامل 30.2S 6.8E -۰٫۲۶۵ ۱٫۰۳۷۴ ۱۳۰ ۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۴۲ ۲۹ ۱۸ فوریه ۲۱۲۹ ۲۰:۴۴:۳۷ کامل 25.6S 122.5W -۰٫۲۵۲۶ ۱٫۰۴۱۱ ۱۴۲ ۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۴۲ ۳۰ ۲ مارس ۲۱۴۷ ۵:۱۸:۵۴ کامل 20.5S 108.8E -۰٫۲۳۶ ۱٫۰۴۵۲ ۱۵۵ ۴ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۴۲ ۳۱ ۱۲ مارس ۲۱۶۵ ۱۳:۴۵:۵۰ کامل 14.9S 18.8W -۰٫۲۱۳ ۱٫۰۴۹۵ ۱۶۸ ۴ دقیقه و ۲۷ ثانیه
۱۴۲ ۳۲ ۲۳ مارس ۲۱۸۳ ۲۲:۰۶:۴۹ کامل 8.9S 145.2W -۰٫۱۸۴۸ ۱٫۰۵۴ ۱۸۱ ۴ دقیقه و ۵۴ ثانیه
۱۴۲ ۳۳ ۴ آوریل ۲۲۰۱ ۶:۱۹:۵۷ کامل 2.7S 90.2E -۰٫۱۴۹۵ ۱٫۰۵۸۴ ۱۹۴ ۵ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۴۲ ۳۴ ۱۵ آوریل ۲۲۱۹ ۱۴:۲۶:۳۳ کامل 3.7N 32.8W -۰٫۱۰۸۶ ۱٫۰۶۲۸ ۲۰۷ ۵ دقیقه و ۴۵ ثانیه
۱۴۲ ۳۵ ۲۵ آوریل ۲۲۳۷ ۲۲:۲۵:۰۴ کامل 10.1N 153.7W -۰٫۰۶۰۶ ۱٫۰۶۶۸ ۲۱۹ ۶ دقیقه و ۵ ثانیه
۱۴۲ ۳۶ ۷ مه ۲۲۵۵ ۶:۱۸:۰۶ کامل 16.4N 87.2E -۰٫۰۰۷۶ ۱٫۰۷۰۶ ۲۳۰ ۶ دقیقه و ۲۲ ثانیه
۱۴۲ ۳۷ ۱۷ مه ۲۲۷۳ ۱۴:۰۴:۳۱ کامل 22.5N 29.7W ۰٫۰۵۱۵ ۱٫۰۷۳۸ ۲۴۰ ۶ دقیقه و ۳۱ ثانیه
۱۴۲ ۳۸ ۲۸ مه ۲۲۹۱ ۲۱:۴۵:۲۸ کامل 28.3N 144.5W ۰٫۱۱۵۳ ۱٫۰۷۶۴ ۲۴۹ ۶ دقیقه و ۳۴ ثانیه
۱۴۲ ۳۹ ۹ ژوئن ۲۳۰۹ ۵:۲۱:۵۵ کامل 33.6N 102.7E ۰٫۱۸۳۳ ۱٫۰۷۸۳ ۲۵۷ ۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۴۲ ۴۰ ۲۰ ژوئن ۲۳۲۷ ۱۲:۵۵:۰۱ کامل 38.3N 8.3W ۰٫۲۵۴۲ ۱٫۰۷۹۵ ۲۶۵ ۶ دقیقه و ۲۱ ثانیه
۱۴۲ ۴۱ ۳۰ ژوئن ۲۳۴۵ ۲۰:۲۶:۱۷ کامل 42.1N 117.7W ۰٫۳۲۶۷ ۱٫۰۷۹۷ ۲۷۲ ۶ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۴۲ ۴۲ ۱۲ ژوئیه ۲۳۶۳ ۳:۵۵:۰۳ کامل 45N 134.5E ۰٫۴۰۱۲ ۱٫۰۷۹۲ ۲۷۹ ۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۴۲ ۴۳ ۲۲ ژوئیه ۲۳۸۱ ۱۱:۲۵:۰۲ کامل 46.9N 26.9E ۰٫۴۷۴۸ ۱٫۰۷۷۷ ۲۸۵ ۵ دقیقه و ۳۳ ثانیه
۱۴۲ ۴۴ ۲ اوت ۲۳۹۹ ۱۸:۵۵:۱۴ کامل 48N 80.4W ۰٫۵۴۸۲ ۱٫۰۷۵۴ ۲۹۱ ۵ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۴۲ ۴۵ ۱۳ اوت ۲۴۱۷ ۲:۲۸:۰۶ کامل 48.3N 171.4E ۰٫۶۱۸۹ ۱٫۰۷۲۳ ۲۹۷ ۴ دقیقه و ۵۵ ثانیه
۱۴۲ ۴۶ ۲۴ اوت ۲۴۳۵ ۱۰:۰۳:۱۲ کامل 48.2N 62.2E ۰٫۶۸۷۵ ۱٫۰۶۸۴ ۳۰۴ ۴ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۴۲ ۴۷ ۳ سپتامبر ۲۴۵۳ ۱۷:۴۳:۴۸ کامل 48N 49.1W ۰٫۷۵۱۳ ۱٫۰۶۳۸ ۳۱۲ ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه
۱۴۲ ۴۸ ۱۵ سپتامبر ۲۴۷۱ ۱:۲۹:۱۱ کامل 48N 162.2W ۰٫۸۱۰۹ ۱٫۰۵۸۵ ۳۲۳ ۳ دقیقه و ۵۴ ثانیه
۱۴۲ ۴۹ ۲۵ سپتامبر ۲۴۸۹ ۹:۲۰:۲۲ کامل 48.6N 82.9E ۰٫۸۶۵۴ ۱٫۰۵۲۷ ۳۴۱ ۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۴۲ ۵۰ ۷ اکتبر ۲۵۰۷ ۱۷:۱۸:۱۸ کامل 50N 34W ۰٫۹۱۴۱ ۱٫۰۴۶۴ ۳۷۴ ۳ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۴۲ ۵۱ ۱۸ اکتبر ۲۵۲۵ ۱:۲۳:۵۵ کامل 52.7N 152.5W ۰٫۹۵۵۸ ۱٫۰۳۹۶ ۴۵۰ ۲ دقیقه و ۳۹ ثانیه
۱۴۲ ۵۲ ۲۹ اکتبر ۲۵۴۳ ۹:۳۶:۳۰ کامل 58.7N 91.9E ۰٫۹۹۱۹ ۱٫۰۳۱۶ - ۲ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۴۲ ۵۳ ۸ نوامبر ۲۵۶۱ ۱۷:۵۵:۴۰ جزئی 62.5N 31.3W 1.0221 0.966
۱۴۲ ۵۴ ۲۰ نوامبر ۲۵۷۹ ۲:۲۱:۴۲ جزئی 63.3N 166.5W 1.0466 0.9182
۱۴۲ ۵۵ ۳۰ نوامبر ۲۵۹۷ ۱۰:۵۴:۰۸ جزئی 64.1N 56.4E 1.0654 0.8814
۱۴۲ ۵۶ ۱۲ دسامبر ۲۶۱۵ ۱۹:۳۰:۵۴ جزئی 65.1N 82.1W 1.0802 0.8524
۱۴۲ ۵۷ ۲۳ دسامبر ۲۶۳۳ ۴:۱۲:۱۵ جزئی 66.1N 137.9E 1.0909 0.8313
۱۴۲ ۵۸ ۳ ژانویه ۲۶۵۲ ۱۲:۵۵:۴۲ جزئی 67.2N 3.1W 1.0995 0.8144
۱۴۲ ۵۹ ۱۳ ژانویه ۲۶۷۰ ۲۱:۴۱:۰۸ جزئی 68.3N 145.2W 1.1061 0.8013
۱۴۲ ۶۰ ۲۵ ژانویه ۲۶۸۸ ۶:۲۴:۱۸ جزئی 69.3N 72.8E 1.1141 0.786
۱۴۲ ۶۱ ۵ فوریه ۲۷۰۶ ۱۵:۰۷:۱۳ جزئی 70.3N 69.9W 1.1218 0.7713
۱۴۲ ۶۲ ۱۶ فوریه ۲۷۲۴ ۲۳:۴۵:۲۵ جزئی 71.1N 148E 1.1327 0.7511
۱۴۲ ۶۳ ۲۷ فوریه ۲۷۴۲ ۸:۱۹:۲۸ جزئی 71.7N 6.3E 1.1468 0.725
۱۴۲ ۶۴ ۹ مارس ۲۷۶۰ ۱۶:۴۵:۵۴ جزئی 72.1N 133.9W 1.1667 0.6887
۱۴۲ ۶۵ ۲۱ مارس ۲۷۷۸ ۱:۰۶:۳۷ جزئی 72.3N 87E 1.1908 0.6446
۱۴۲ ۶۶ ۳۱ مارس ۲۷۹۶ ۹:۱۸:۲۲ جزئی 72.1N 49.7W 1.2216 0.5883
۱۴۲ ۶۷ ۱۱ آوریل ۲۸۱۴ ۱۷:۲۱:۳۶ جزئی 71.7N 176E 1.2589 0.5204
۱۴۲ ۶۸ ۲۲ آوریل ۲۸۳۲ ۱:۱۵:۳۱ جزئی 71.1N 44.5E 1.3031 0.4397
۱۴۲ ۶۹ ۳ مه ۲۸۵۰ ۹:۰۱:۰۲ جزئی 70.3N 84.3W 1.3537 0.3475
۱۴۲ ۷۰ ۱۳ مه ۲۸۶۸ ۱۶:۳۷:۰۷ جزئی 69.4N 149.9E 1.4111 0.243
۱۴۲ ۷۱ ۲۵ مه ۲۸۸۶ ۰:۰۴:۵۴ جزئی 68.5N 26.8E 1.4742 0.1283
۱۴۲ ۷۲ ۵ ژوئن ۲۹۰۴ ۷:۲۴:۵۰ جزئی 67.5N 93.8W 1.5428 0.004