ساروس ۱۳۶ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۳۶ ۱ ۱۴ ژوئن ۱۳۶۰ ۵:۵۶:۰۴ جزئی 65.8S 78.2E -1.5227 0.0495
۱۳۶ ۲ ۲۵ ژوئن ۱۳۷۸ ۱۲:۴۵:۱۶ جزئی 64.8S 34.2W -1.4392 0.1976
۱۳۶ ۳ ۵ ژوئیه ۱۳۹۶ ۱۹:۳۷:۴۰ جزئی 63.9S 147.2W -1.3568 0.3449
۱۳۶ ۴ ۱۷ ژوئیه ۱۴۱۴ ۲:۳۵:۰۳ جزئی 63.1S 99E -1.277 0.4881
۱۳۶ ۵ ۲۷ ژوئیه ۱۴۳۲ ۹:۳۹:۰۲ جزئی 62.4S 16.3W -1.2011 0.625
۱۳۶ ۶ ۷ اوت ۱۴۵۰ ۱۶:۴۸:۴۹ جزئی 61.8S 132.8W -1.1286 0.756
۱۳۶ ۷ ۱۸ اوت ۱۴۶۸ ۰:۰۸:۰۸ جزئی 61.3S 108.4E -1.0627 0.8753
۱۳۶ ۸ ۲۹ اوت ۱۴۸۶ ۷:۳۴:۵۶ جزئی 61S 12.1W -1.0018 0.9856
۱۳۶ ۹ ۸ سپتامبر ۱۵۰۴ ۱۵:۱۲:۱۵ حلقه‌ای 55.3S 102.6W -۰٫۹۴۸۶ ۰٫۹۹۲۴ ۸۳ ۰ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۳۶ ۱۰ ۱۹ سپتامبر ۱۵۲۲ ۲۲:۵۷:۳۳ حلقه‌ای 53.9S 146.1E -۰٫۹۰۱۱ ۰٫۹۹۴۶ ۴۲ ۰ دقیقه و ۲۳ ثانیه
۱۳۶ ۱۱ ۳۰ سپتامبر ۱۵۴۰ ۶:۵۴:۱۱ حلقه‌ای 54.6S 29.2E -۰٫۸۶۲ ۰٫۹۹۶ ۲۷ ۰ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۳۶ ۱۲ ۱۱ اکتبر ۱۵۵۸ ۱۴:۵۸:۵۵ حلقه‌ای 56.5S 90.3W -۰٫۸۲۸۹ ۰٫۹۹۷۱ ۱۸ ۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه
۱۳۶ ۱۳ ۲۱ اکتبر ۱۵۷۶ ۲۳:۱۳:۰۶ حلقه‌ای 59.2S 147.9E -۰٫۸۰۳۱ ۰٫۹۹۸۱ ۱۱ ۰ دقیقه و ۸ ثانیه
۱۳۶ ۱۴ ۱۲ نوامبر ۱۵۹۴ ۷:۳۴:۴۹ حلقه‌ای 62.4S 25.1E -۰٫۷۸۲۹ ۰٫۹۹۹۱ ۵ ۰ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۳۶ ۱۵ ۲۲ نوامبر ۱۶۱۲ ۱۶:۰۴:۳۵ مرکب 65.7S 98.4W -۰٫۷۶۹۱ ۱٫۰۰۰۲ ۱ ۰ دقیقه و ۱ ثانیه
۱۳۶ ۱۶ ۴ دسامبر ۱۶۳۰ ۰:۳۸:۵۹ مرکب 68.7S 139.6E -۰٫۷۵۸۵ ۱٫۰۰۱۷ ۹ ۰ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۳۶ ۱۷ ۱۴ دسامبر ۱۶۴۸ ۹:۱۷:۵۵ مرکب 70.9S 19.6E -۰٫۷۵۱ ۱٫۰۰۳۵ ۱۸ ۰ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۳۶ ۱۸ ۲۵ دسامبر ۱۶۶۶ ۱۷:۵۹:۱۶ مرکب 71.6S 98.3W -۰٫۷۴۵۲ ۱٫۰۰۵۸ ۳۰ ۰ دقیقه و ۲۴ ثانیه
۱۳۶ ۱۹ ۵ ژانویه ۱۶۸۵ ۲:۴۲:۵۰ مرکب 70.7S 143.1E -۰٫۷۴۰۹ ۱٫۰۰۸۶ ۴۴ ۰ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۳۶ ۲۰ ۱۷ ژانویه ۱۷۰۳ ۱۱:۲۴:۲۵ مرکب 67.9S 22.2E -۰٫۷۳۴۵ ۱٫۰۱۲ ۶۱ ۰ دقیقه و ۵۰ ثانیه
۱۳۶ ۲۱ ۲۷ ژانویه ۱۷۲۱ ۲۰:۰۵:۱۱ کامل 64S 102.4W -۰٫۷۲۶۹ ۱٫۰۱۵۸ ۷۹ ۱ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۳۶ ۲۲ ۸ فوریه ۱۷۳۹ ۴:۴۱:۱۳ کامل 59.2S 131E -۰٫۷۱۴۹ ۱٫۰۲۰۳ ۹۹ ۱ دقیقه و ۲۷ ثانیه
۱۳۶ ۲۳ ۱۸ فوریه ۱۷۵۷ ۱۳:۱۴:۱۲ کامل 53.8S 2.9E -۰٫۶۹۹۹ ۱٫۰۲۵۱ ۱۱۹ ۱ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۳۶ ۲۴ ۱ مارس ۱۷۷۵ ۲۱:۳۹:۲۰ کامل 47.9S 124.8W -۰٫۶۷۸۳ ۱٫۰۳۰۴ ۱۳۹ ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۳۶ ۲۵ ۱۲ مارس ۱۷۹۳ ۶:۰۰:۰۷ کامل 41.7S 107.8E -۰٫۶۵۲۴ ۱٫۰۳۵۹ ۱۵۸ ۲ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۳۶ ۲۶ ۲۴ مارس ۱۸۱۱ ۱۴:۱۲:۱۳ کامل 35.2S 18W -۰٫۶۱۹ ۱٫۰۴۱۶ ۱۷۶ ۳ دقیقه و ۲۷ ثانیه
۱۳۶ ۲۷ ۳ آوریل ۱۸۲۹ ۲۲:۱۸:۳۶ کامل 28.5S 142.6W -۰٫۵۸۰۳ ۱٫۰۴۷۴ ۱۹۲ ۴ دقیقه و ۵ ثانیه
۱۳۶ ۲۸ ۱۵ آوریل ۱۸۴۷ ۶:۱۶:۱۳ کامل 21.6S 95E -۰٫۵۳۳۹ ۱٫۰۵۳ ۲۰۶ ۴ دقیقه و ۴۴ ثانیه
۱۳۶ ۲۹ خورشیدگرفتگی ۲۵ آوریل ۱۸۶۵ ۱۴:۰۸:۳۴ کامل 14.8S 25.8W -۰٫۴۸۲۶ ۱٫۰۵۸۴ ۲۱۹ ۵ دقیقه و ۲۳ ثانیه
136 30 May ۶, ۱۸۸۳ ۲۱:۵۳:۴۹ کامل 8.1S 144.6W -۰٫۴۲۵ ۱٫۰۶۳۴ ۲۲۹ ۵ دقیقه و ۵۸ ثانیه
۱۳۶ ۳۱ خورشیدگرفتگی ۱۸ مه ۱۹۰۱ ۵:۳۳:۴۸ کامل 1.7S 98.4E -۰٫۳۶۲۶ ۱٫۰۶۸ ۲۳۸ ۶ دقیقه و ۲۹ ثانیه
۱۳۶ ۳۲ خورشیدگرفتگی ۲۹ مه ۱۹۱۹ ۱۳:۰۸:۵۵ کامل 4.4N 16.7W -۰٫۲۹۵۵ ۱٫۰۷۱۹ ۲۴۴ ۶ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۳۶ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۸ ژوئن ۱۹۳۷ ۲۰:۴۱:۰۲ کامل 9.9N 130.5W -۰٫۲۲۵۳ ۱٫۰۷۵۱ ۲۵۰ ۷ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۳۶ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۲۰ ژوئن ۱۹۵۵ ۴:۱۰:۴۲ کامل 14.8N 117E -۰٫۱۵۲۸ ۱٫۰۷۷۶ ۲۵۴ ۷ دقیقه و ۸ ثانیه
۱۳۶ ۳۵ خورشیدگرفتگی ۳۰ ژوئن ۱۹۷۳ ۱۱:۳۸:۴۱ کامل 18.8N 5.6E -۰٫۰۷۸۵ ۱٫۰۷۹۲ ۲۵۶ ۷ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۳۶ ۳۶ خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ ۱۹:۰۶:۵۸ کامل 22N 105.2W -۰٫۰۰۴۱ ۱٫۰۸ ۲۵۸ ۶ دقیقه و ۵۷ ثانیه
۱۳۶ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۹ ۲:۳۵:۱۴ کامل 24.2N 144.1E ۰٫۰۶۹۸ ۱٫۰۷۹۹ ۲۵۸ ۶ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۳۶ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۲ اوت ۲۰۲۷ ۱۰:۰۷:۵۰ کامل 25.5N 33.2E ۰٫۱۴۲۱ ۱٫۰۷۹ ۲۵۸ ۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه
۱۳۶ ۳۹ خورشیدگرفتگی ۱۲ اوت ۲۰۴۵ ۱۷:۴۲:۳۹ کامل 25.9N 78.5W ۰٫۲۱۱۶ ۱٫۰۷۷۴ ۲۵۶ ۶ دقیقه و ۶ ثانیه
۱۳۶ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۲۴ اوت ۲۰۶۳ ۱:۲۲:۱۱ کامل 25.6N 168.4E ۰٫۲۷۷۱ ۱٫۰۷۵ ۲۵۲ ۵ دقیقه و ۴۹ ثانیه
۱۳۶ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۳ سپتامبر ۲۰۸۱ ۹:۰۷:۳۱ کامل 24.6N 53.6E ۰٫۳۳۷۸ ۱٫۰۷۲ ۲۴۷ ۵ دقیقه و ۳۳ ثانیه
۱۳۶ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱۴ سپتامبر ۲۰۹۹ ۱۶:۵۷:۵۳ کامل 23.4N 62.8W ۰٫۳۹۴۲ ۱٫۰۶۸۴ ۲۴۱ ۵ دقیقه و ۱۸ ثانیه
136 43 September ۲۶, ۲۱۱۷ ۰:۵۵:۴۲ کامل 21.9N 178.4E ۰٫۴۴۴۲ ۱٫۰۶۴۵ ۲۳۳ ۵ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۳۶ ۴۴ ۷ اکتبر ۲۱۳۵ ۹:۰۰:۰۳ کامل 20.3N 57.6E ۰٫۴۸۸۴ ۱٫۰۶۰۳ ۲۲۴ ۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه
۱۳۶ ۴۵ ۱۷ اکتبر ۲۱۵۳ ۱۷:۱۲:۱۸ کامل 18.8N 65.7W ۰٫۵۲۵۹ ۱٫۰۵۶ ۲۱۴ ۴ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۳۶ ۴۶ ۲۹ اکتبر ۲۱۷۱ ۱:۳۱:۰۳ کامل 17.6N 169.1E ۰٫۵۵۷۷ ۱٫۰۵۱۶ ۲۰۳ ۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه
۱۳۶ ۴۷ ۸ نوامبر ۲۱۸۹ ۹:۵۷:۲۸ کامل 16.5N 41.6E ۰٫۵۸۳ ۱٫۰۴۷۴ ۱۹۲ ۴ دقیقه و ۱۰ ثانیه
۱۳۶ ۴۸ ۲۰ نوامبر ۲۲۰۷ ۱۸:۳۰:۲۶ کامل 15.8N 87.8W ۰٫۶۰۲۷ ۱٫۰۴۳۴ ۱۸۰ ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه
۱۳۶ ۴۹ ۱ دسامبر ۲۲۲۵ ۳:۰۸:۳۶ کامل 15.4N 141.4E ۰٫۶۱۷۸ ۱٫۰۳۹۸ ۱۶۹ ۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه
۱۳۶ ۵۰ ۱۲ دسامبر ۲۲۴۳ ۱۱:۵۲:۱۴ کامل 15.5N 9E ۰٫۶۲۸۴ ۱٫۰۳۶۵ ۱۵۷ ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۳۶ ۵۱ ۲۲ دسامبر ۲۲۶۱ ۲۰:۳۸:۵۰ کامل 16.1N 124.2W ۰٫۶۳۶ ۱٫۰۳۳۷ ۱۴۷ ۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۳۶ ۵۲ ۳ ژانویه ۲۲۸۰ ۵:۲۸:۱۱ کامل 17.2N 101.9E ۰٫۶۴۱۴ ۱٫۰۳۱۴ ۱۳۸ ۳ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۳۶ ۵۳ ۱۳ ژانویه ۲۲۹۸ ۱۴:۱۶:۲۷ کامل 19N 31.9W ۰٫۶۴۷۴ ۱٫۰۲۹۶ ۱۳۱ ۲ دقیقه و ۵۲ ثانیه
۱۳۶ ۵۴ ۲۵ ژانویه ۲۳۱۶ ۲۳:۰۵:۱۷ کامل 21.4N 166W ۰٫۶۵۲۶ ۱٫۰۲۸۲ ۱۲۶ ۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۳۶ ۵۵ ۵ فوریه ۲۳۳۴ ۷:۵۰:۲۹ کامل 24.6N 60.8E ۰٫۶۶۰۳ ۱٫۰۲۷۲ ۱۲۲ ۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه
۱۳۶ ۵۶ ۱۶ فوریه ۲۳۵۲ ۱۶:۳۲:۰۶ کامل 28.5N 71.8W ۰٫۶۷۰۹ ۱٫۰۲۶۶ ۱۲۱ ۲ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۳۶ ۵۷ ۲۷ فوریه ۲۳۷۰ ۱:۰۷:۰۲ کامل 33.2N 157E ۰٫۶۸۶۵ ۱٫۰۲۶۲ ۱۲۱ ۲ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۳۶ ۵۸ ۹ مارس ۲۳۸۸ ۹:۳۶:۲۱ کامل 38.5N 27E ۰٫۷۰۶۴ ۱٫۰۲۶ ۱۲۴ ۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه
۱۳۶ ۵۹ ۲۰ مارس ۲۴۰۶ ۱۷:۵۷:۲۳ کامل 44.5N 101.3W ۰٫۷۳۲۷ ۱٫۰۲۵۸ ۱۲۸ ۲ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۳۶ ۶۰ ۳۱ مارس ۲۴۲۴ ۲:۱۰:۱۰ کامل 51.3N 131.9E ۰٫۷۶۵۲ ۱٫۰۲۵۴ ۱۳۳ ۱ دقیقه و ۵۵ ثانیه
۱۳۶ ۶۱ ۱۱ آوریل ۲۴۴۲ ۱۰:۱۴:۰۴ کامل 58.7N 6.2E ۰٫۸۰۴۶ ۱٫۰۲۴۸ ۱۴۲ ۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه
۱۳۶ ۶۲ ۲۱ آوریل ۲۴۶۰ ۱۸:۰۹:۴۹ کامل 66.8N 119.8W ۰٫۸۵۰۳ ۱٫۰۲۳۶ ۱۵۴ ۱ دقیقه و ۳۴ ثانیه
۱۳۶ ۶۳ ۳ مه ۲۴۷۸ ۱:۵۵:۵۹ کامل 75.7N 107.7E ۰٫۹۰۳۴ ۱٫۰۲۱۸ ۱۷۶ ۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۳۶ ۶۴ ۱۳ مه ۲۴۹۶ ۹:۳۴:۲۵ کامل 81N 70.4W ۰٫۹۶۲۲ ۱٫۰۱۸۵ ۲۴۳ ۱ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۳۶ ۶۵ ۲۵ مه ۲۵۱۴ ۱۷:۰۴:۳۲ جزئی 68.5N 123.2E 1.0272 0.9507
۱۳۶ ۶۶ ۵ ژوئن ۲۵۳۲ ۰:۲۸:۵۸ جزئی 67.5N 1.3E 1.0962 0.8224
۱۳۶ ۶۷ ۱۶ ژوئن ۲۵۵۰ ۷:۴۵:۳۵ جزئی 66.4N 118.1W 1.1708 0.684
۱۳۶ ۶۸ ۲۶ ژوئن ۲۵۶۸ ۱۴:۵۸:۵۵ جزئی 65.5N 123.7E 1.2472 0.5426
۱۳۶ ۶۹ ۷ ژوئیه ۲۵۸۶ ۲۲:۰۷:۰۷ جزئی 64.5N 7.2E 1.327 0.3957
۱۳۶ ۷۰ ۱۹ ژوئیه ۲۶۰۴ ۵:۱۴:۳۱ جزئی 63.7N 108.8W 1.4062 0.2509
۱۳۶ ۷۱ ۳۰ ژوئیه ۲۶۲۲ ۱۲:۱۸:۰۹ جزئی 63N 136.4E 1.4872 0.1039