ساروس ۱۳۴ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۱ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۳۴ ۱ ۲۲ ژوئن ۱۲۴۸ ۱۹:۰۹:۳۶ جزئی 65.2S 125.9W -1.5159 0.0223
۱۳۴ ۲ ۴ ژوئیه ۱۲۶۶ ۲:۳۸:۳۰ جزئی 64.3S 111.8E -1.4464 0.1578
۱۳۴ ۳ ۱۴ ژوئیه ۱۲۸۴ ۱۰:۰۸:۱۸ جزئی 63.4S 10.4W -1.3779 0.2915
۱۳۴ ۴ ۲۵ ژوئیه ۱۳۰۲ ۱۷:۴۲:۳۰ جزئی 62.7S 133.4W -1.3129 0.4178
۱۳۴ ۵ ۵ اوت ۱۳۲۰ ۱:۲۰:۲۱ جزئی 62.1S 102.9E -1.251 0.5375
۱۳۴ ۶ ۱۶ اوت ۱۳۳۸ ۹:۰۳:۱۱ جزئی 61.6S 21.9W -1.1933 0.6482
۱۳۴ ۷ ۲۶ اوت ۱۳۵۶ ۱۶:۵۲:۱۰ جزئی 61.2S 148.1W -1.141 0.7477
۱۳۴ ۸ ۷ سپتامبر ۱۳۷۴ ۰:۴۸:۰۷ جزئی 61S 84E -1.0949 0.8345
۱۳۴ ۹ ۱۷ سپتامبر ۱۳۹۲ ۸:۵۱:۰۳ جزئی 61S 45.5W -1.0548 0.9092
۱۳۴ ۱۰ ۲۸ سپتامبر ۱۴۱۰ ۱۷:۰۰:۴۸ جزئی 61.1S 176.7W -1.0206 0.9718
۱۳۴ ۱۱ ۹ اکتبر ۱۴۲۸ ۱:۱۸:۱۰ کامل 63S 61E -۰٫۹۹۳ ۱٫۰۲۸۱ - ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۳۴ ۱۲ ۲۰ اکتبر ۱۴۴۶ ۹:۴۲:۴۵ کامل 65.8S 56.8W -۰٫۹۷۱۸ ۱٫۰۲۵۸ ۳۸۶ ۱ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۳۴ ۱۳ ۳۰ اکتبر ۱۴۶۴ ۱۸:۱۳:۱۳ کامل 68.9S 176E -۰٫۹۵۶ ۱٫۰۲۲۵ ۲۶۷ ۱ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۳۴ ۱۴ ۱۱ نوامبر ۱۴۸۲ ۲:۴۹:۴۹ کامل 72.5S 44E -۰٫۹۴۵۷ ۱٫۰۱۸۹ ۲۰۳ ۱ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۳۴ ۱۵ ۲۱ نوامبر ۱۵۰۰ ۱۱:۳۰:۳۱ کامل 76.4S 91.4W -۰٫۹۳۹۳ ۱٫۰۱۵۶ ۱۵۹ ۰ دقیقه و ۵۲ ثانیه
۱۳۴ ۱۶ ۲ دسامبر ۱۵۱۸ ۲۰:۱۴:۵۸ کامل 80.4S 128.7E -۰٫۹۳۶۵ ۱٫۰۱۲۴ ۱۲۵ ۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه
۱۳۴ ۱۷ ۱۳ دسامبر ۱۵۳۶ ۴:۵۹:۲۰ کامل 84.5S 17.2W -۰٫۹۳۴۳ ۱٫۰۰۹۸ ۹۷ ۰ دقیقه و ۳۳ ثانیه
۱۳۴ ۱۸ ۲۴ دسامبر ۱۵۵۴ ۱۳:۴۵:۲۱ کامل 87.5S 159.2E -۰٫۹۳۴۱ ۱٫۰۰۷۵ ۷۵ ۰ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۳۴ ۱۹ ۳ ژانویه ۱۵۷۳ ۲۲:۲۸:۳۵ مرکب 85.9S 54.1W -۰٫۹۳۲۸ ۱٫۰۰۵۸ ۵۷ ۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۳۴ ۲۰ ۲۵ ژانویه ۱۵۹۱ ۷:۰۹:۲۲ مرکب 81.9S 150.6E -۰٫۹۲۹۸ ۱٫۰۰۴۷ ۴۵ ۰ دقیقه و ۱۶ ثانیه
۱۳۴ ۲۱ ۴ فوریه ۱۶۰۹ ۱۵:۴۳:۴۳ مرکب 77.3S 7.2E -۰٫۹۲۲۴ ۱٫۰۰۴۱ ۳۷ ۰ دقیقه و ۱۵ ثانیه
۱۳۴ ۲۲ ۱۶ فوریه ۱۶۲۷ ۰:۱۳:۳۱ مرکب 72.3S 130.9W -۰٫۹۱۱۹ ۱٫۰۰۴ ۳۴ ۰ دقیقه و ۱۵ ثانیه
۱۳۴ ۲۳ ۲۶ فوریه ۱۶۴۵ ۸:۳۵:۰۶ مرکب 66.7S 94.3E -۰٫۸۹۵۶ ۱٫۰۰۴۳ ۳۴ ۰ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۳۴ ۲۴ ۹ مارس ۱۶۶۳ ۱۶:۴۸:۴۱ مرکب 60.5S 37.1W -۰٫۸۷۳۵ ۱٫۰۰۴۹ ۳۵ ۰ دقیقه و ۲۱ ثانیه
۱۳۴ ۲۵ ۲۰ مارس ۱۶۸۱ ۰:۵۲:۵۹ مرکب 53.8S 165.3W -۰٫۸۴۴۵ ۱٫۰۰۵۷ ۳۷ ۰ دقیقه و ۲۶ ثانیه
۱۳۴ ۲۶ ۳۱ مارس ۱۶۹۹ ۸:۴۸:۴۵ مرکب 46.8S 69.7E -۰٫۸۰۸۹ ۱٫۰۰۶۵ ۳۸ ۰ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۳۴ ۲۷ ۱۱ آوریل ۱۷۱۷ ۱۶:۳۴:۴۰ مرکب 39.5S 52.1W -۰٫۷۶۶ ۱٫۰۰۷۲ ۳۹ ۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه
۱۳۴ ۲۸ ۲۳ آوریل ۱۷۳۵ ۰:۱۱:۳۶ مرکب 32.2S 171W -۰٫۷۱۶۴ ۱٫۰۰۷۷ ۳۸ ۰ دقیقه و ۴۴ ثانیه
۱۳۴ ۲۹ ۳ مه ۱۷۵۳ ۷:۳۹:۴۰ مرکب 24.9S 73E -۰٫۶۶۰۱ ۱٫۰۰۷۹ ۳۶ ۰ دقیقه و ۴۸ ثانیه
۱۳۴ ۳۰ ۱۴ مه ۱۷۷۱ ۱۵:۰۰:۰۲ مرکب 17.8S 40.4W -۰٫۵۹۸ ۱٫۰۰۷۶ ۳۳ ۰ دقیقه و ۴۹ ثانیه
۱۳۴ ۳۱ ۲۴ مه ۱۷۸۹ ۲۲:۱۱:۵۸ مرکب 11S 151W -۰٫۵۲۹۷ ۱٫۰۰۶۸ ۲۸ ۰ دقیقه و ۴۶ ثانیه
۱۳۴ ۳۲ ۶ ژوئن ۱۸۰۷ ۵:۱۸:۳۱ مرکب 4.7S 100.4E -۰٫۴۵۷۷ ۱٫۰۰۵۵ ۲۱ ۰ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۳۴ ۳۳ ۱۶ ژوئن ۱۸۲۵ ۱۲:۱۹:۰۳ مرکب 1N 6W -۰٫۳۸۱۲ ۱٫۰۰۳۶ ۱۳ ۰ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۳۴ ۳۴ ۲۷ ژوئن ۱۸۴۳ ۱۹:۱۷:۰۳ مرکب 5.9N 111W -۰٫۳۰۳۷ ۱٫۰۰۱۱ ۴ ۰ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۳۴ ۳۵ ۸ ژوئیه ۱۸۶۱ ۲:۱۰:۲۶ حلقه‌ای 10N 145.8E -۰٫۲۲۳۱ ۰٫۹۹۷۹ ۷ ۰ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۳۴ ۳۶ ۱۹ ژوئیه ۱۸۷۹ ۹:۰۴:۳۲ حلقه‌ای 13N 42.9E -۰٫۱۴۳۹ ۰٫۹۹۴۲ ۲۰ ۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه
۱۳۴ ۳۷ ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۷ ۱۵:۵۶:۵۸ حلقه‌ای 15.3N 59W -۰٫۰۶۴ ۰٫۹۸۹۹ ۳۵ ۱ دقیقه و ۵ ثانیه
۱۳۴ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۱۰ اوت ۱۹۱۵ ۲۲:۵۲:۲۵ حلقه‌ای 16.4N 161.4W ۰٫۰۱۲۴ ۰٫۹۸۵۳ ۵۲ ۱ دقیقه و ۳۳ ثانیه
۱۳۴ ۳۹ خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۱۹۳۳ ۵:۴۹:۱۱ حلقه‌ای 16.9N 95.9E ۰٫۰۸۶۹ ۰٫۹۸۰۱ ۷۱ ۲ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۳۴ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۱ سپتامبر ۱۹۵۱ ۱۲:۵۱:۵۱ حلقه‌ای 16.5N 8.5W ۰٫۱۵۵۷ ۰٫۹۷۴۷ ۹۱ ۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۳۴ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱۱ سپتامبر ۱۹۶۹ ۱۹:۵۸:۵۹ حلقه‌ای 15.6N 114.1W ۰٫۲۲۰۱ ۰٫۹۶۹ ۱۱۴ ۳ دقیقه و ۱۱ ثانیه
۱۳۴ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۷ ۳:۱۲:۲۲ حلقه‌ای 14.3N 138.4E ۰٫۲۷۸۷ ۰٫۹۶۳۴ ۱۳۷ ۳ دقیقه و ۴۹ ثانیه
۱۳۴ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۳ اکتبر ۲۰۰۵ ۱۰:۳۲:۴۷ حلقه‌ای 12.9N 28.7E ۰٫۳۳۰۶ ۰٫۹۵۷۶ ۱۶۲ ۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۳۴ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ ۱۸:۰۰:۴۱ حلقه‌ای 11.4N 83.1W ۰٫۳۷۵۳ ۰٫۹۵۲ ۱۸۷ ۵ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۳۴ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۲۵ اکتبر ۲۰۴۱ ۱:۳۶:۲۲ حلقه‌ای 9.9N 162.9E ۰٫۴۱۳۳ ۰٫۹۴۶۷ ۲۱۳ ۶ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۳۴ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۵ نوامبر ۲۰۵۹ ۹:۱۸:۱۵ حلقه‌ای 8.7N 47.1E ۰٫۴۴۵۴ ۰٫۹۴۱۷ ۲۳۸ ۷ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۳۴ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۱۵ نوامبر ۲۰۷۷ ۱۷:۰۷:۵۶ حلقه‌ای 7.8N 70.8W ۰٫۴۷۰۵ ۰٫۹۳۷۱ ۲۶۲ ۷ دقیقه و ۵۴ ثانیه
۱۳۴ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۲۷ نوامبر ۲۰۹۵ ۱:۰۲:۵۷ حلقه‌ای 7.2N 169.8E ۰٫۴۹۰۳ ۰٫۹۳۳ ۲۸۵ ۸ دقیقه و ۴۷ ثانیه
۱۳۴ ۴۹ ۸ دسامبر ۲۱۱۳ ۹:۰۳:۲۷ حلقه‌ای 7.1N 48.9E ۰٫۵۰۴۹ ۰٫۹۲۹۶ ۳۰۴ ۹ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۳۴ ۵۰ ۱۹ دسامبر ۲۱۳۱ ۱۷:۰۶:۵۱ حلقه‌ای 7.6N 72.8W ۰٫۵۱۶۵ ۰٫۹۲۶۷ ۳۲۱ ۱۰ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۳۴ ۵۱ ۳۰ دسامبر ۲۱۴۹ ۱:۱۳:۰۴ حلقه‌ای 8.6N 164.7E ۰٫۵۲۵۳ ۰٫۹۲۴۵ ۳۳۴ ۱۰ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۳۴ ۵۲ ۱۰ ژانویه ۲۱۶۸ ۹:۱۹:۰۳ حلقه‌ای 10.3N 42.1E ۰٫۵۳۳۷ ۰٫۹۲۳ ۳۴۴ ۱۰ دقیقه و ۵۵ ثانیه
۱۳۴ ۵۳ ۲۰ ژانویه ۲۱۸۶ ۱۷:۲۳:۴۴ حلقه‌ای 12.8N 80.3W ۰٫۵۴۲۶ ۰٫۹۲۲۱ ۳۵۰ ۱۰ دقیقه و ۵۳ ثانیه
۱۳۴ ۵۴ ۲ فوریه ۲۲۰۴ ۱:۲۵:۲۶ حلقه‌ای 16N 157.8E ۰٫۵۵۳۵ ۰٫۹۲۱۸ ۳۵۳ ۱۰ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۳۴ ۵۵ ۱۲ فوریه ۲۲۲۲ ۹:۲۳:۱۸ حلقه‌ای 20N 36.7E ۰٫۵۶۶۹ ۰٫۹۲۲ ۳۵۵ ۱۰ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۳۴ ۵۶ ۲۳ فوریه ۲۲۴۰ ۱۷:۱۴:۱۱ حلقه‌ای 24.7N 83W ۰٫۵۸۵۹ ۰٫۹۲۲۸ ۳۵۶ ۹ دقیقه و ۴۱ ثانیه
۱۳۴ ۵۷ ۶ مارس ۲۲۵۸ ۰:۵۸:۲۳ حلقه‌ای 30.2N 158.8E ۰٫۶۱۰۱ ۰٫۹۲۳۹ ۳۵۹ ۹ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۳۴ ۵۸ ۱۶ مارس ۲۲۷۶ ۸:۳۴:۰۲ حلقه‌ای 36.4N 42.3E ۰٫۶۴۱۱ ۰٫۹۲۵۳ ۳۶۲ ۸ دقیقه و ۲۳ ثانیه
۱۳۴ ۵۹ ۲۷ مارس ۲۲۹۴ ۱۶:۰۲:۲۳ حلقه‌ای 43.2N 72.6W ۰٫۶۷۷۶ ۰٫۹۲۶۹ ۳۷۰ ۷ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۳۴ ۶۰ ۷ آوریل ۲۳۱۲ ۲۳:۱۹:۳۲ حلقه‌ای 50.8N 174.7E ۰٫۷۲۳۱ ۰٫۹۲۸۶ ۳۸۵ ۷ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۳۴ ۶۱ ۱۹ آوریل ۲۳۳۰ ۶:۲۹:۲۵ حلقه‌ای 59N 62.9E ۰٫۷۷۴۲ ۰٫۹۳۰۲ ۴۱۲ ۶ دقیقه و ۱۹ ثانیه
۱۳۴ ۶۲ ۲۹ آوریل ۲۳۴۸ ۱۳:۲۹:۰۰ حلقه‌ای 68.1N 48.8W ۰٫۸۳۳۸ ۰٫۹۳۱۵ ۴۶۶ ۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۳۴ ۶۳ ۱۰ مه ۲۳۶۶ ۲۰:۲۲:۰۸ حلقه‌ای 77.9N 169.5W ۰٫۸۹۸۱ ۰٫۹۳۲۳ ۵۸۳ ۵ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۳۴ ۶۴ ۲۱ مه ۲۳۸۴ ۳:۰۵:۲۶ حلقه‌ای 80.8N 0.8W ۰٫۹۷۰۱ ۰٫۹۳۱۷ ۱۱۱۵ ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه
۱۳۴ ۶۵ ۱ ژوئن ۲۴۰۲ ۹:۴۴:۳۸ جزئی 67.8N 135.9W 1.0452 0.8834
۱۳۴ ۶۶ ۱۱ ژوئن ۲۴۲۰ ۱۶:۱۷:۰۲ جزئی 66.8N 115.6E 1.1256 0.747
۱۳۴ ۶۷ ۲۲ ژوئن ۲۴۳۸ ۲۲:۴۶:۴۷ جزئی 65.8N 8.2E 1.2079 0.6068
۱۳۴ ۶۸ ۳ ژوئیه ۲۴۵۶ ۵:۱۳:۱۶ جزئی 64.9N 98.1W 1.2925 0.4621
۱۳۴ ۶۹ ۱۴ ژوئیه ۲۴۷۴ ۱۱:۴۰:۳۰ جزئی 64N 155.9E 1.3764 0.3182
۱۳۴ ۷۰ ۲۴ ژوئیه ۲۴۹۲ ۱۸:۰۸:۳۲ جزئی 63.2N 49.8E 1.4594 0.1755
۱۳۴ ۷۱ ۶ اوت ۲۵۱۰ ۰:۳۸:۵۶ جزئی 62.6N 56.5W 1.5405 0.0362