ساروس ۱۲۷ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۸۲ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۲۷ ۱ ۱۰ اکتبر ۹۹۱ ۱۴:۳۱:۲۱ جزئی 71.5N 28.4E 1.537 0.0321
۱۲۷ ۲ ۲۰ اکتبر ۱۰۰۹ ۲۲:۳۶:۱۰ جزئی 70.9N 106.7W 1.5123 0.0753
۱۲۷ ۳ ۱ نوامبر ۱۰۲۷ ۶:۴۸:۵۸ جزئی 70.1N 116.7E 1.493 0.1088
۱۲۷ ۴ ۱۱ نوامبر ۱۰۴۵ ۱۵:۰۹:۰۴ جزئی 69.1N 21W 1.4792 0.1328
۱۲۷ ۵ ۲۲ نوامبر ۱۰۶۳ ۲۳:۳۳:۳۹ جزئی 68.1N 159.2W 1.4681 0.1517
۱۲۷ ۶ ۳ دسامبر ۱۰۸۱ ۸:۰۳:۲۷ جزئی 67N 62E 1.4607 0.1642
۱۲۷ ۷ ۱۴ دسامبر ۱۰۹۹ ۱۶:۳۵:۰۴ جزئی 65.9N 76.8W 1.4537 0.1757
۱۲۷ ۸ ۲۵ دسامبر ۱۱۱۷ ۱:۰۷:۳۷ جزئی 64.9N 144.7E 1.4469 0.1867
۱۲۷ ۹ ۵ ژانویه ۱۱۳۶ ۹:۳۸:۵۵ جزئی 63.9N 6.9E 1.4383 0.201
۱۲۷ ۱۰ ۱۵ ژانویه ۱۱۵۴ ۱۸:۰۸:۱۷ جزئی 63.1N 130.1W 1.4274 0.2192
۱۲۷ ۱۱ ۲۷ ژانویه ۱۱۷۲ ۲:۳۳:۰۵ جزئی 62.4N 94.3E 1.4121 0.2453
۱۲۷ ۱۲ ۶ فوریه ۱۱۹۰ ۱۰:۵۳:۰۴ جزئی 61.8N 39.8W 1.3921 0.2801
۱۲۷ ۱۳ ۱۷ فوریه ۱۲۰۸ ۱۹:۰۶:۵۸ جزئی 61.3N 172.3W 1.3664 0.3257
۱۲۷ ۱۴ ۲۸ فوریه ۱۲۲۶ ۳:۱۵:۰۵ جزئی 61N 56.8E 1.3351 0.3818
۱۲۷ ۱۵ ۱۰ مارس ۱۲۴۴ ۱۱:۱۴:۴۳ جزئی 60.9N 72W 1.2963 0.4525
۱۲۷ ۱۶ ۲۱ مارس ۱۲۶۲ ۱۹:۰۸:۳۳ جزئی 61N 160.7E 1.2522 0.5339
۱۲۷ ۱۷ ۱ آوریل ۱۲۸۰ ۲:۵۴:۲۱ جزئی 61.2N 35.4E 1.2008 0.6298
۱۲۷ ۱۸ ۱۲ آوریل ۱۲۹۸ ۱۰:۳۵:۲۸ جزئی 61.5N 88.9W 1.1445 0.7357
۱۲۷ ۱۹ ۲۲ آوریل ۱۳۱۶ ۱۸:۰۸:۴۲ جزئی 62N 148.8E 1.0812 0.856
۱۲۷ ۲۰ ۴ مه ۱۳۳۴ ۱:۳۹:۱۴ جزئی 62.6N 27E 1.0149 0.983
۱۲۷ ۲۱ ۱۴ مه ۱۳۵۲ ۹:۰۴:۲۴ کامل 73.6N 48.5W ۰٫۹۴۳۷ ۱٫۰۴۲۷ ۴۴۱ ۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۲۷ ۲۲ ۲۵ مه ۱۳۷۰ ۱۶:۲۸:۳۰ کامل 76.2N 124W ۰٫۸۷۰۸ ۱٫۰۴۹۷ ۳۳۸ ۲ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۲۷ ۲۳ ۴ ژوئن ۱۳۸۸ ۲۳:۴۹:۲۷ کامل 74.2N 156.6E ۰٫۷۹۴۴ ۱٫۰۵۵۲ ۳۰۲ ۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۲۷ ۲۴ ۱۶ ژوئن ۱۴۰۶ ۷:۱۲:۰۱ کامل 69.4N 64.4E ۰٫۷۱۸۸ ۱٫۰۵۹۶ ۲۸۳ ۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه
۱۲۷ ۲۵ ۲۶ ژوئن ۱۴۲۴ ۱۴:۳۴:۲۵ کامل 63.1N 36.6W ۰٫۶۴۲۵ ۱٫۰۶۲۹ ۲۷۰ ۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۲۷ ۲۶ ۷ ژوئیه ۱۴۴۲ ۲۱:۵۹:۴۰ کامل 56.2N 143.3W ۰٫۵۶۷۹ ۱٫۰۶۵۴ ۲۶۱ ۴ دقیقه و ۳۹ ثانیه
۱۲۷ ۲۷ ۱۸ ژوئیه ۱۴۶۰ ۵:۲۷:۵۳ کامل 48.9N 106.4E ۰٫۴۹۵۴ ۱٫۰۶۶۹ ۲۵۲ ۵ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۲۷ ۲۸ ۲۹ ژوئیه ۱۴۷۸ ۱۳:۰۱:۱۷ کامل 41.4N 6.8W ۰٫۴۲۶۹ ۱٫۰۶۷۶ ۲۴۴ ۵ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۲۷ ۲۹ ۸ اوت ۱۴۹۶ ۲۰:۴۰:۱۴ کامل 33.9N 122.4W ۰٫۳۶۲۶ ۱٫۰۶۷۵ ۲۳۶ ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۲۷ ۳۰ ۲۰ اوت ۱۵۱۴ ۴:۲۵:۱۵ کامل 26.5N 119.9E ۰٫۳۰۳۲ ۱٫۰۶۶۷ ۲۲۸ ۵ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۲۷ ۳۱ ۳۰ اوت ۱۵۳۲ ۱۲:۱۷:۴۵ کامل 19.3N 0E ۰٫۲۵ ۱٫۰۶۵۴ ۲۲۱ ۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۲۷ ۳۲ ۱۰ سپتامبر ۱۵۵۰ ۲۰:۱۷:۳۸ کامل 12.4N 121.8W ۰٫۲۰۲۹ ۱٫۰۶۳۶ ۲۱۲ ۵ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۲۷ ۳۳ ۲۱ سپتامبر ۱۵۶۸ ۴:۲۵:۰۲ کامل 5.8N 114.6E ۰٫۱۶۱۹ ۱٫۰۶۱۵ ۲۰۴ ۵ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۲۷ ۳۴ ۱۲ اکتبر ۱۵۸۶ ۱۲:۴۰:۳۲ کامل 0.3S 10.8W ۰٫۱۲۷۸ ۱٫۰۵۹۱ ۱۹۶ ۵ دقیقه و ۲۳ ثانیه
۱۲۷ ۳۵ ۲۲ اکتبر ۱۶۰۴ ۲۱:۰۳:۴۸ کامل 5.9S 137.8W ۰٫۱ ۱٫۰۵۶۷ ۱۸۸ ۵ دقیقه و ۱۲ ثانیه
۱۲۷ ۳۶ ۳ نوامبر ۱۶۲۲ ۵:۳۴:۴۸ کامل 10.7S 93.7E ۰٫۰۷۸۹ ۱٫۰۵۴۴ ۱۸۰ ۵ دقیقه و ۱ ثانیه
۱۲۷ ۳۷ ۱۳ نوامبر ۱۶۴۰ ۱۴:۱۱:۱۹ کامل 14.8S 35.8W ۰٫۰۶۲۳ ۱٫۰۵۲۲ ۱۷۳ ۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه
۱۲۷ ۳۸ ۲۴ نوامبر ۱۶۵۸ ۲۲:۵۴:۴۲ کامل 18S 166.4W ۰٫۰۵۱۳ ۱٫۰۵۰۲ ۱۶۷ ۴ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۲۷ ۳۹ ۵ دسامبر ۱۶۷۶ ۷:۴۲:۰۸ کامل 20.2S 62.5E ۰٫۰۴۳۵ ۱٫۰۴۸۶ ۱۶۲ ۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۲۷ ۴۰ ۱۶ دسامبر ۱۶۹۴ ۱۶:۳۳:۱۱ کامل 21.3S 69.2W ۰٫۰۳۸۸ ۱٫۰۴۷۵ ۱۵۸ ۴ دقیقه و ۲۲ ثانیه
۱۲۷ ۴۱ ۲۸ دسامبر ۱۷۱۲ ۱:۲۴:۵۵ کامل 21.5S 159E ۰٫۰۳۴۶ ۱٫۰۴۶۶ ۱۵۵ ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه
۱۲۷ ۴۲ ۸ ژانویه ۱۷۳۱ ۱۰:۱۷:۴۴ کامل 20.7S 27E ۰٫۰۳۱۳ ۱٫۰۴۶۴ ۱۵۵ ۴ دقیقه و ۱۰ ثانیه
۱۲۷ ۴۳ ۱۸ ژانویه ۱۷۴۹ ۱۹:۰۸:۵۶ کامل 19.1S 104.9W ۰٫۰۲۶۴ ۱٫۰۴۶۵ ۱۵۵ ۴ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۲۷ ۴۴ ۳۰ ژانویه ۱۷۶۷ ۳:۵۶:۵۵ کامل 16.8S 123.9E ۰٫۰۱۹ ۱٫۰۴۷۱ ۱۵۷ ۴ دقیقه و ۶ ثانیه
۱۲۷ ۴۵ ۹ فوریه ۱۷۸۵ ۱۲:۴۰:۴۱ کامل 14.1S 6.6W ۰٫۰۰۸ ۱٫۰۴۸ ۱۵۹ ۴ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۲۷ ۴۶ ۲۱ فوریه ۱۸۰۳ ۲۱:۱۸:۴۶ کامل 11.1S 135.9W -۰٫۰۰۷۵ ۱٫۰۴۹۲ ۱۶۳ ۴ دقیقه و ۹ ثانیه
۱۲۷ ۴۷ ۴ مارس ۱۸۲۱ ۵:۵۰:۱۳ کامل 8S 96.3E -۰٫۰۲۸۴ ۱٫۰۵۰۶ ۱۶۸ ۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۲۷ ۴۸ ۱۵ مارس ۱۸۳۹ ۱۴:۱۳:۴۲ کامل 5.1S 29.5W -۰٫۰۵۵۸ ۱٫۰۵۲ ۱۷۲ ۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۲۷ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۲۵ مارس ۱۸۵۷ ۲۲:۲۹:۳۸ کامل 2.4S 153.4W -۰٫۰۸۹۲ ۱٫۰۵۳۴ ۱۷۷ ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه
۱۲۷ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۶ آوریل ۱۸۷۵ ۶:۳۷:۲۶ کامل 0.2S 84.8E -۰٫۱۲۹۲ ۱٫۰۵۴۷ ۱۸۲ ۴ دقیقه و ۳۷ ثانیه
۱۲۷ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۱۶ آوریل ۱۸۹۳ ۱۴:۳۶:۱۱ کامل 1.3N 34.6W -۰٫۱۷۶۴ ۱٫۰۵۵۶ ۱۸۶ ۴ دقیقه و ۴۷ ثانیه
۱۲۷ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۲۸ آوریل ۱۹۱۱ ۲۲:۲۷:۲۲ کامل 1.9N 151.9W -۰٫۲۲۹۴ ۱٫۰۵۶۲ ۱۹۰ ۴ دقیقه و ۵۷ ثانیه
۱۲۷ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۹ مه ۱۹۲۹ ۶:۱۰:۳۴ کامل 1.6N 92.7E -۰٫۲۸۸۷ ۱٫۰۵۶۲ ۱۹۳ ۵ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۲۷ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۲۰ مه ۱۹۴۷ ۱۳:۴۷:۴۷ کامل 0.2N 21.4W -۰٫۳۵۲۸ ۱٫۰۵۵۷ ۱۹۶ ۵ دقیقه و ۱۳ ثانیه
۱۲۷ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۳۰ مه ۱۹۶۵ ۲۱:۱۷:۳۱ کامل 2.5S 133.8W -۰٫۴۲۲۵ ۱٫۰۵۴۴ ۱۹۸ ۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه
۱۲۷ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئن ۱۹۸۳ ۴:۴۳:۳۳ کامل 6.2S 114.2E -۰٫۴۹۴۷ ۱٫۰۵۲۴ ۱۹۹ ۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه
۱۲۷ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱ ۱۲:۰۴:۴۶ کامل 11.3S 2.7E -۰٫۵۷۰۱ ۱٫۰۴۹۵ ۲۰۰ ۴ دقیقه و ۵۷ ثانیه
۱۲۷ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۲ ژوئیه ۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۰۸ کامل 17.4S 109W -۰٫۶۴۶۶ ۱٫۰۴۵۹ ۲۰۱ ۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه
۱۲۷ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۱۳ ژوئیه ۲۰۳۷ ۲:۴۰:۳۶ کامل 24.8S 139.1E -۰٫۷۲۴۶ ۱٫۰۴۱۳ ۲۰۱ ۳ دقیقه و ۵۸ ثانیه
۱۲۷ ۶۰ خورشیدگرفتگی ۲۴ ژوئیه ۲۰۵۵ ۹:۵۷:۵۰ کامل 33.3S 25.8E -۰٫۸۰۱۲ ۱٫۰۳۵۹ ۲۰۲ ۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۲۷ ۶۱ خورشیدگرفتگی ۳ اوت ۲۰۷۳ ۱۷:۱۵:۲۳ کامل 43.2S 89.4W -۰٫۸۷۶۳ ۱٫۰۲۹۴ ۲۰۶ ۲ دقیقه و ۲۹ ثانیه
۱۲۷ ۶۲ خورشیدگرفتگی ۱۵ اوت ۲۰۹۱ ۰:۳۴:۴۳ کامل 55.6S 150.5E -۰٫۹۴۹ ۱٫۰۲۱۶ ۲۳۶ ۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۲۷ ۶۳ ۲۶ اوت ۲۱۰۹ ۷:۵۷:۲۶ جزئی 71.4S 5.1E -1.0178 0.967
۱۲۷ ۶۴ ۶ سپتامبر ۲۱۲۷ ۱۵:۲۴:۱۷ جزئی 71.9S 120.1W -1.0822 0.8458
۱۲۷ ۶۵ ۱۶ سپتامبر ۲۱۴۵ ۲۲:۵۷:۱۰ جزئی 72.1S 112.8E -1.1406 0.7368
۱۲۷ ۶۶ ۲۸ سپتامبر ۲۱۶۳ ۶:۳۴:۳۴ جزئی 72.1S 15.6W -1.1943 0.6377
۱۲۷ ۶۷ ۸ اکتبر ۲۱۸۱ ۱۴:۱۹:۳۶ جزئی 71.9S 145.8W -1.2408 0.5529
۱۲۷ ۶۸ ۱۹ اکتبر ۲۱۹۹ ۲۲:۱۰:۲۶ جزئی 71.4S 82.9E -1.2817 0.479
۱۲۷ ۶۹ ۳۱ اکتبر ۲۲۱۷ ۶:۰۸:۵۴ جزئی 70.7S 49.8W -1.3157 0.4185
۱۲۷ ۷۰ ۱۱ نوامبر ۲۲۳۵ ۱۴:۱۳:۰۸ جزئی 69.9S 176.6E -1.3444 0.3682
۱۲۷ ۷۱ ۲۱ نوامبر ۲۲۵۳ ۲۲:۲۴:۳۸ جزئی 68.9S 41.9E -1.3666 0.3297
۱۲۷ ۷۲ ۳ دسامبر ۲۲۷۱ ۶:۴۰:۴۷ جزئی 67.8S 93.4W -1.3843 0.2996
۱۲۷ ۷۳ ۱۳ دسامبر ۲۲۸۹ ۱۵:۰۱:۱۸ جزئی 66.8S 130.8E -1.3979 0.2767
۱۲۷ ۷۴ ۲۵ دسامبر ۲۳۰۷ ۲۳:۲۴:۲۳ جزئی 65.7S 5.1W -1.4089 0.2585
۱۲۷ ۷۵ ۵ ژانویه ۲۳۲۶ ۷:۴۹:۴۳ جزئی 64.7S 141.2W -1.4177 0.244
۱۲۷ ۷۶ ۱۶ ژانویه ۲۳۴۴ ۱۶:۱۳:۴۱ جزئی 63.8S 83.5E -1.427 0.2288
۱۲۷ ۷۷ ۲۷ ژانویه ۲۳۶۲ ۰:۳۶:۰۰ جزئی 62.9S 51.1W -1.4368 0.2125
۱۲۷ ۷۸ ۷ فوریه ۲۳۸۰ ۸:۵۴:۰۱ جزئی 62.2S 175.7E -1.4496 0.1909
۱۲۷ ۷۹ ۱۷ فوریه ۲۳۹۸ ۱۷:۰۸:۱۴ جزئی 61.7S 43.5E -1.4648 0.165
۱۲۷ ۸۰ ۲۹ فوریه ۲۴۱۶ ۱:۱۳:۳۱ جزئی 61.3S 86.2W -1.4865 0.1279
۱۲۷ ۸۱ ۱۱ مارس ۲۴۳۴ ۹:۱۲:۴۷ جزئی 61.1S 145.6E -1.5121 0.0837
۱۲۷ ۸۲ ۲۱ مارس ۲۴۵۲ ۱۷:۰۱:۳۱ جزئی 61.1S 20.1E -1.5455 0.0262