ساروس ۱۲۶ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۲ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۲۶ ۱ ۱۰ مارس ۱۱۷۹ ۷:۳۹:۵۱ جزئی 72S 165.4E -1.5356 0.0536
۱۲۶ ۲ ۲۰ مارس ۱۱۹۷ ۱۴:۴۸:۵۶ جزئی 72S 43.8E -1.488 0.1327
۱۲۶ ۳ ۳۱ مارس ۱۲۱۵ ۲۱:۵۰:۴۱ جزئی 71.7S 75.8W -1.4344 0.2222
۱۲۶ ۴ ۱۱ آوریل ۱۲۳۳ ۴:۴۱:۲۴ جزئی 71.2S 167.7E -1.3717 0.3278
۱۲۶ ۵ ۲۲ آوریل ۱۲۵۱ ۱۱:۲۶:۳۲ جزئی 70.5S 53.1E -1.3041 0.4423
۱۲۶ ۶ ۲ مه ۱۲۶۹ ۱۸:۰۳:۱۵ جزئی 69.7S 58.8W -1.2291 0.5699
۱۲۶ ۷ ۱۴ مه ۱۲۸۷ ۰:۳۵:۲۵ جزئی 68.8S 169W -1.15 0.7052
۱۲۶ ۸ ۲۴ مه ۱۳۰۵ ۷:۰۲:۱۷ جزئی 67.8S 82.8E -1.0658 0.8496
۱۲۶ ۹ ۴ ژوئن ۱۳۲۳ ۱۳:۲۷:۵۵ حلقه‌ای 56.1S 23.4W -۰٫۹۷۹۹ ۰٫۹۳۸۳ - ۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۱۲۶ ۱۰ ۱۴ ژوئن ۱۳۴۱ ۱۹:۵۲:۱۰ حلقه‌ای 39.6S 123.3W -۰٫۸۹۲۲ ۰٫۹۴۳۳ ۴۶۵ ۶ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۲۶ ۱۱ ۲۶ ژوئن ۱۳۵۹ ۲:۱۶:۳۱ حلقه‌ای 29.9S 138.3E -۰٫۸۰۳۸ ۰٫۹۴۶۳ ۳۳۰ ۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۲۶ ۱۲ ۶ ژوئیه ۱۳۷۷ ۸:۴۳:۲۸ حلقه‌ای 22.8S 40.2E -۰٫۷۱۶۸ ۰٫۹۴۸۴ ۲۶۹ ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه
۱۲۶ ۱۳ ۱۷ ژوئیه ۱۳۹۵ ۱۵:۱۴:۱۶ حلقه‌ای 17.7S 58.2W -۰٫۶۳۱۸ ۰٫۹۴۹۷ ۲۳۴ ۶ دقیقه و ۱۲ ثانیه
۱۲۶ ۱۴ ۲۷ ژوئیه ۱۴۱۳ ۲۱:۵۰:۲۴ حلقه‌ای 14.1S 157.5W -۰٫۵۵۰۶ ۰٫۹۵۰۶ ۲۱۴ ۵ دقیقه و ۵۸ ثانیه
۱۲۶ ۱۵ ۸ اوت ۱۴۳۱ ۴:۳۳:۰۰ حلقه‌ای 12S 102E -۰٫۴۷۳۷ ۰٫۹۵۰۹ ۲۰۱ ۵ دقیقه و ۴۵ ثانیه
۱۲۶ ۱۶ ۱۸ اوت ۱۴۴۹ ۱۱:۲۴:۰۵ حلقه‌ای 11.1S 0.5W -۰٫۴۰۳ ۰٫۹۵۰۹ ۱۹۴ ۵ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۲۶ ۱۷ ۲۹ اوت ۱۴۶۷ ۱۸:۲۴:۲۹ حلقه‌ای 11.3S 105.2W -۰٫۳۳۹۱ ۰٫۹۵۰۵ ۱۹۱ ۵ دقیقه و ۲۹ ثانیه
۱۲۶ ۱۸ ۹ سپتامبر ۱۴۸۵ ۱:۳۳:۰۶ حلقه‌ای 12.4S 148E -۰٫۲۸۱۱ ۰٫۹۵ ۱۹۰ ۵ دقیقه و ۲۶ ثانیه
۱۲۶ ۱۹ ۲۰ سپتامبر ۱۵۰۳ ۸:۵۲:۳۸ حلقه‌ای 14.1S 38.5E -۰٫۲۳۱۴ ۰٫۹۴۹۴ ۱۹۰ ۵ دقیقه و ۲۷ ثانیه
۱۲۶ ۲۰ ۳۰ سپتامبر ۱۵۲۱ ۱۶:۲۱:۴۲ حلقه‌ای 16.2S 73.3W -۰٫۱۸۹۲ ۰٫۹۴۸۹ ۱۹۱ ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۲۶ ۲۱ ۱۲ اکتبر ۱۵۳۹ ۰:۰۱:۴۵ حلقه‌ای 18.7S 172.2E -۰٫۱۵۵۱ ۰٫۹۴۸۴ ۱۹۲ ۵ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۲۶ ۲۲ ۲۲ اکتبر ۱۵۵۷ ۷:۴۹:۲۸ حلقه‌ای 21.1S 56E -۰٫۱۲۶۶ ۰٫۹۴۸۲ ۱۹۲ ۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۲۶ ۲۳ ۲ نوامبر ۱۵۷۵ ۱۵:۴۷:۲۷ حلقه‌ای 23.5S 62.6W -۰٫۱۰۶۱ ۰٫۹۴۸۳ ۱۹۱ ۵ دقیقه و ۴۴ ثانیه
۱۲۶ ۲۴ ۲۲ نوامبر ۱۵۹۳ ۲۳:۵۲:۰۶ حلقه‌ای 25.4S 177.5E -۰٫۰۹۰۶ ۰٫۹۴۸۸ ۱۸۹ ۵ دقیقه و ۴۷ ثانیه
۱۲۶ ۲۵ ۴ دسامبر ۱۶۱۱ ۸:۰۳:۴۳ حلقه‌ای 26.9S 56E -۰٫۰۸۰۳ ۰٫۹۴۹۸ ۱۸۵ ۵ دقیقه و ۴۴ ثانیه
۱۲۶ ۲۶ ۱۴ دسامبر ۱۶۲۹ ۱۶:۱۹:۰۷ حلقه‌ای 27.6S 66.2W -۰٫۰۷۲۵ ۰٫۹۵۱۳ ۱۷۹ ۵ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۲۶ ۲۷ ۲۶ دسامبر ۱۶۴۷ ۰:۳۸:۳۵ حلقه‌ای 27.4S 170.6E -۰٫۰۶۷۵ ۰٫۹۵۳۵ ۱۷۰ ۵ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۲۶ ۲۸ ۵ ژانویه ۱۶۶۶ ۸:۵۸:۵۱ حلقه‌ای 26.3S 47.1E -۰٫۰۶۲۴ ۰٫۹۵۶۲ ۱۶۰ ۵ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۲۶ ۲۹ ۱۶ ژانویه ۱۶۸۴ ۱۷:۱۸:۵۳ حلقه‌ای 24.2S 76.7W -۰٫۰۵۶۵ ۰٫۹۵۹۶ ۱۴۷ ۴ دقیقه و ۴۳ ثانیه
۱۲۶ ۳۰ ۲۸ ژانویه ۱۷۰۲ ۱:۳۷:۱۰ حلقه‌ای 21.2S 159.6E -۰٫۰۴۸۴ ۰٫۹۶۳۶ ۱۳۲ ۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۲۶ ۳۱ ۸ فوریه ۱۷۲۰ ۹:۵۲:۳۱ حلقه‌ای 17.4S 36.1E -۰٫۰۳۷۵ ۰٫۹۶۸۱ ۱۱۵ ۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۲۶ ۳۲ ۱۸ فوریه ۱۷۳۸ ۱۸:۰۲:۳۱ حلقه‌ای 12.8S 86.7W -۰٫۰۲۱۱ ۰٫۹۷۳۲ ۹۶ ۳ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۲۶ ۳۳ ۱ مارس ۱۷۵۶ ۲:۰۷:۰۹ حلقه‌ای 7.5S 151.4E ۰٫۰۰۰۶ ۰٫۹۷۸۷ ۷۶ ۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه
۱۲۶ ۳۴ ۱۲ مارس ۱۷۷۴ ۱۰:۰۵:۱۴ حلقه‌ای 1.7S 30.8E ۰٫۰۲۸۴ ۰٫۹۸۴۵ ۵۵ ۱ دقیقه و ۴۳ ثانیه
۱۲۶ ۳۵ ۲۲ مارس ۱۷۹۲ ۱۷:۵۷:۳۴ حلقه‌ای 4.5N 88.7W ۰٫۰۶۱۸ ۰٫۹۹۰۵ ۳۳ ۱ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۲۶ ۳۶ ۴ آوریل ۱۸۱۰ ۱:۴۱:۱۹ حلقه‌ای 11.1N 153.8E ۰٫۱۰۳۱ ۰٫۹۹۶۷ ۱۲ ۰ دقیقه و ۲۱ ثانیه
۱۲۶ ۳۷ ۱۴ آوریل ۱۸۲۸ ۹:۱۹:۳۸ مرکب 17.9N 37.7E ۰٫۱۴۹۸ ۱٫۰۰۲۹ ۱۰ ۰ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۲۶ ۳۸ ۲۵ آوریل ۱۸۴۶ ۱۶:۵۰:۳۰ مرکب 24.8N 76.2W ۰٫۲۰۳۸ ۱٫۰۰۸۸ ۳۱ ۰ دقیقه و ۵۳ ثانیه
۱۲۶ ۳۹ ۶ مه ۱۸۶۴ ۰:۱۶:۴۸ مرکب 31.6N 171.5E ۰٫۲۶۲۲ ۱٫۰۱۴۶ ۵۲ ۱ دقیقه و ۲۵ ثانیه
126 40 May ۱۷, ۱۸۸۲ ۷:۳۶:۲۷ کامل 38.4N 61.6E ۰٫۳۲۶۹ ۱٫۰۲ ۷۲ ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه
126 41 May ۲۸, ۱۹۰۰ ۱۴:۵۳:۵۶ کامل 44.8N 46.5W ۰٫۳۹۴۳ ۱٫۰۲۴۹ ۹۲ ۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه
۱۲۶ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۸ ژوئن ۱۹۱۸ ۲۲:۰۷:۴۳ کامل 50.9N 152W ۰٫۴۶۵۸ ۱٫۰۲۹۲ ۱۱۲ ۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه
۱۲۶ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۱۹ ژوئن ۱۹۳۶ ۵:۲۰:۳۱ کامل 56.1N 104.7E ۰٫۵۳۸۹ ۱٫۰۳۲۹ ۱۳۲ ۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه
۱۲۶ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۳۰ ژوئن ۱۹۵۴ ۱۲:۳۲:۳۸ کامل 60.5N 4.2E ۰٫۶۱۳۵ ۱٫۰۳۵۷ ۱۵۳ ۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۲۶ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۱۰ ژوئیه ۱۹۷۲ ۱۹:۴۶:۳۸ کامل 63.5N 94.2W ۰٫۶۸۷۲ ۱٫۰۳۷۹ ۱۷۵ ۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۲۶ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۰ ۳:۰۳:۰۷ کامل 65.2N 168.9E ۰٫۷۵۹۷ ۱٫۰۳۹۱ ۲۰۱ ۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه
۱۲۶ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۱۱ مرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۲۲:۱۲ کامل 65.7N 72.3E ۰٫۸۳۰۷ ۱٫۰۳۹۴ ۲۳۷ ۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه
۱۲۶ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱۲ اوت ۲۰۲۶ ۱۷:۴۷:۰۶ کامل 65.2N 25.2W ۰٫۸۹۷۷ ۱٫۰۳۸۶ ۲۹۴ ۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۲۶ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۲۳ اوت ۲۰۴۴ ۱:۱۷:۰۲ کامل 64.3N 120.4W ۰٫۹۶۱۳ ۱٫۰۳۶۴ ۴۵۳ ۲ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۲۶ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۳ سپتامبر ۲۰۶۲ ۸:۵۴:۲۷ جزئی 61.3N 150.3E 1.0191 0.9749
۱۲۶ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۱۳ سپتامبر ۲۰۸۰ ۱۶:۳۸:۰۹ جزئی 61.1N 25.8E 1.0723 0.8743
۱۲۶ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۲۵ سپتامبر ۲۰۹۸ ۰:۳۱:۱۶ جزئی 61.1N 101W 1.1184 0.7871
۱۲۶ ۵۳ ۶ اکتبر ۲۱۱۶ ۸:۳۱:۵۱ جزئی 61.2N 130.4E 1.1589 0.7105
۱۲۶ ۵۴ ۱۷ اکتبر ۲۱۳۴ ۱۶:۴۰:۴۲ جزئی 61.5N 0.4W 1.1931 0.6458
۱۲۶ ۵۵ ۲۸ اکتبر ۲۱۵۲ ۰:۵۷:۳۴ جزئی 61.9N 133.3W 1.2213 0.5926
۱۲۶ ۵۶ ۸ نوامبر ۲۱۷۰ ۹:۲۳:۰۷ جزئی 62.5N 91.6E 1.2426 0.5524
۱۲۶ ۵۷ ۱۸ نوامبر ۲۱۸۸ ۱۷:۵۵:۲۵ جزئی 63.2N 45.5W 1.2591 0.5212
۱۲۶ ۵۸ ۱ دسامبر ۲۲۰۶ ۲:۳۳:۵۵ جزئی 64.1N 175.7E 1.2711 0.4985
۱۲۶ ۵۹ ۱۱ دسامبر ۲۲۲۴ ۱۱:۱۷:۵۱ جزئی 65N 35.2E 1.2791 0.4834
۱۲۶ ۶۰ ۲۲ دسامبر ۲۲۴۲ ۲۰:۰۶:۴۰ جزئی 66N 106.9W 1.2836 0.475
۱۲۶ ۶۱ ۲ ژانویه ۲۲۶۱ ۴:۵۶:۵۴ جزئی 67.1N 110.2E 1.2873 0.4679
۱۲۶ ۶۲ ۱۳ ژانویه ۲۲۷۹ ۱۳:۴۹:۰۶ جزئی 68.2N 33.7W 1.2899 0.463
۱۲۶ ۶۳ ۲۳ ژانویه ۲۲۹۷ ۲۲:۳۹:۴۷ جزئی 69.2N 177.8W 1.294 0.455
۱۲۶ ۶۴ ۵ فوریه ۲۳۱۵ ۷:۲۹:۴۹ جزئی 70.1N 37.6E 1.2991 0.4453
۱۲۶ ۶۵ ۱۵ فوریه ۲۳۳۳ ۱۶:۱۴:۲۰ جزئی 70.9N 106.2W 1.3087 0.427
۱۲۶ ۶۶ ۲۷ فوریه ۲۳۵۱ ۰:۵۶:۱۲ جزئی 71.5N 110.1E 1.3209 0.4037
۱۲۶ ۶۷ ۹ مارس ۲۳۶۹ ۹:۳۰:۲۴ جزئی 71.9N 32.2W 1.3392 0.3686
۱۲۶ ۶۸ ۲۰ مارس ۲۳۸۷ ۱۷:۵۹:۰۸ جزئی 72.1N 173.3W 1.3624 0.3241
۱۲۶ ۶۹ ۳۱ مارس ۲۴۰۵ ۲:۱۸:۵۲ جزئی 71.9N 47.9E 1.3928 0.2654
۱۲۶ ۷۰ ۱۱ آوریل ۲۴۲۳ ۱۰:۳۲:۴۰ جزئی 71.6N 89.1W 1.4282 0.197
۱۲۶ ۷۱ ۲۱ آوریل ۲۴۴۱ ۱۸:۳۷:۴۹ جزئی 71N 136.4E 1.4706 0.1149
۱۲۶ ۷۲ ۳ مه ۲۴۵۹ ۲:۳۵:۵۴ جزئی 70.3N 4.3E 1.5188 0.0214