ساروس ۱۲۳ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۰ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۲۳ ۱ ۲۹ آوریل ۱۰۷۴ ۱:۲۳:۴۶ جزئی 62.2N 39.8E 1.4965 0.1151
۱۲۳ ۲ ۹ مه ۱۰۹۲ ۷:۵۵:۰۴ جزئی 62.8N 67.4W 1.4182 0.2481
۱۲۳ ۳ ۲۰ مه ۱۱۱۰ ۱۴:۲۲:۲۷ جزئی 63.6N 173.8W 1.3362 0.3876
۱۲۳ ۴ ۳۰ مه ۱۱۲۸ ۲۰:۴۵:۵۷ جزئی 64.5N 80.5E 1.2507 0.5336
۱۲۳ ۵ ۱۱ ژوئن ۱۱۴۶ ۳:۰۹:۱۵ جزئی 65.4N 25.5W 1.1642 0.6817
۱۲۳ ۶ ۲۱ ژوئن ۱۱۶۴ ۹:۳۰:۳۶ جزئی 66.4N 131.2W 1.0754 0.8336
۱۲۳ ۷ ۲ ژوئیه ۱۱۸۲ ۱۵:۵۵:۴۸ حلقه‌ای 74.6N 120.1E ۰٫۹۸۹۲ ۰٫۹۳۶۸ - ۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه
۱۲۳ ۸ ۱۲ ژوئیه ۱۲۰۰ ۲۲:۲۲:۵۰ حلقه‌ای 83.6N 101.5W ۰٫۹۰۳۹ ۰٫۹۴۰۹ ۵۲۱ ۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه
۱۲۳ ۹ ۲۴ ژوئیه ۱۲۱۸ ۴:۵۵:۳۵ حلقه‌ای 72.3N 135.3E ۰٫۸۲۲۵ ۰٫۹۴۲۵ ۳۷۶ ۴ دقیقه و ۳۴ ثانیه
۱۲۳ ۱۰ ۳ اوت ۱۲۳۶ ۱۱:۳۳:۰۳ حلقه‌ای 61.9N 29.8E ۰٫۷۴۴۱ ۰٫۹۴۳۲ ۳۱۴ ۴ دقیقه و ۵۷ ثانیه
۱۲۳ ۱۱ ۱۴ اوت ۱۲۵۴ ۱۸:۱۹:۴۳ حلقه‌ای 52.6N 75.8W ۰٫۶۷۲۶ ۰٫۹۴۳۳ ۲۸۲ ۵ دقیقه و ۲۳ ثانیه
۱۲۳ ۱۲ ۲۵ اوت ۱۲۷۲ ۱:۱۳:۴۵ حلقه‌ای 43.9N 177.3E ۰٫۶۰۶۷ ۰٫۹۴۳ ۲۶۴ ۵ دقیقه و ۵۰ ثانیه
۱۲۳ ۱۳ ۵ سپتامبر ۱۲۹۰ ۸:۱۷:۱۰ حلقه‌ای 35.8N 68.4E ۰٫۵۴۸ ۰٫۹۴۲۴ ۲۵۳ ۶ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۲۳ ۱۴ ۱۵ سپتامبر ۱۳۰۸ ۱۵:۳۰:۰۲ حلقه‌ای 28.2N 42.6W ۰٫۴۹۶۴ ۰٫۹۴۱۷ ۲۴۷ ۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه
۱۲۳ ۱۵ ۲۶ سپتامبر ۱۳۲۶ ۲۲:۵۳:۵۳ حلقه‌ای 21.3N 156.1W ۰٫۴۵۳۱ ۰٫۹۴۰۹ ۲۴۴ ۷ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۲۳ ۱۶ ۷ اکتبر ۱۳۴۴ ۶:۲۶:۵۷ حلقه‌ای 15.1N 88.4E ۰٫۴۱۷ ۰٫۹۴۰۲ ۲۴۲ ۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه
۱۲۳ ۱۷ ۱۸ اکتبر ۱۳۶۲ ۱۴:۰۹:۲۷ حلقه‌ای 9.6N 29.1W ۰٫۳۸۷۹ ۰٫۹۳۹۷ ۲۴۱ ۷ دقیقه و ۴۸ ثانیه
۱۲۳ ۱۸ ۲۸ اکتبر ۱۳۸۰ ۲۲:۰۰:۴۷ حلقه‌ای 4.9N 148.4W ۰٫۳۶۵۶ ۰٫۹۳۹۵ ۲۴۰ ۸ دقیقه و ۱ ثانیه
۱۲۳ ۱۹ ۹ نوامبر ۱۳۹۸ ۶:۰۰:۳۴ حلقه‌ای 1.1N 90.5E ۰٫۳۴۹۳ ۰٫۹۳۹۷ ۲۳۸ ۸ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۲۳ ۲۰ ۱۹ نوامبر ۱۴۱۶ ۱۴:۰۵:۵۵ حلقه‌ای 1.8S 31.6W ۰٫۳۳۷ ۰٫۹۴۰۴ ۲۳۴ ۸ دقیقه و ۵ ثانیه
۱۲۳ ۲۱ ۳۰ نوامبر ۱۴۳۴ ۲۲:۱۷:۳۴ حلقه‌ای 3.7S 155W ۰٫۳۲۹ ۰٫۹۴۱۶ ۲۲۹ ۷ دقیقه و ۵۴ ثانیه
۱۲۳ ۲۲ ۱۱ دسامبر ۱۴۵۲ ۶:۳۱:۵۳ حلقه‌ای 4.8S 81.1E ۰٫۳۲۲۴ ۰٫۹۴۳۴ ۲۲۱ ۷ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۲۳ ۲۳ ۲۲ دسامبر ۱۴۷۰ ۱۴:۴۹:۰۵ حلقه‌ای 4.9S 43.4W ۰٫۳۱۷۵ ۰٫۹۴۵۸ ۲۱۰ ۷ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۲۳ ۲۴ ۱ ژانویه ۱۴۸۹ ۲۳:۰۴:۲۷ حلقه‌ای 4.3S 167.5W ۰٫۳۱۰۲ ۰٫۹۴۸۹ ۱۹۷ ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه
۱۲۳ ۲۵ ۱۳ ژانویه ۱۵۰۷ ۷:۲۰:۱۰ حلقه‌ای 3S 68.3E ۰٫۳۰۲۴ ۰٫۹۵۲۶ ۱۸۱ ۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۲۳ ۲۶ ۲۳ ژانویه ۱۵۲۵ ۱۵:۳۱:۲۱ حلقه‌ای 1.2S 54.8W ۰٫۲۸۹۷ ۰٫۹۵۶۹ ۱۶۳ ۴ دقیقه و ۵۸ ثانیه
۱۲۳ ۲۷ ۳ فوریه ۱۵۴۳ ۲۳:۳۸:۵۲ حلقه‌ای 1N 177W ۰٫۲۷۳۵ ۰٫۹۶۱۷ ۱۴۳ ۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۲۳ ۲۸ ۱۴ فوریه ۱۵۶۱ ۷:۳۹:۲۱ حلقه‌ای 3.4N 62.6E ۰٫۲۵۰۷ ۰٫۹۶۷ ۱۲۲ ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۲۳ ۲۹ ۲۵ فوریه ۱۵۷۹ ۱۵:۳۴:۴۷ حلقه‌ای 6N 56.4W ۰٫۲۲۲۹ ۰٫۹۷۲۸ ۱۰۰ ۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه
۱۲۳ ۳۰ ۱۷ مارس ۱۵۹۷ ۲۳:۲۲:۳۹ حلقه‌ای 8.4N 173.3W ۰٫۱۸۷۸ ۰٫۹۷۸۸ ۷۷ ۲ دقیقه و ۸ ثانیه
۱۲۳ ۳۱ ۲۹ مارس ۱۶۱۵ ۷:۰۳:۲۴ حلقه‌ای 10.7N 71.7E ۰٫۱۴۶۱ ۰٫۹۸۵۱ ۵۳ ۱ دقیقه و ۲۸ ثانیه
۱۲۳ ۳۲ ۸ آوریل ۱۶۳۳ ۱۴:۳۷:۰۶ حلقه‌ای 12.4N 41.2W ۰٫۰۹۷۶ ۰٫۹۹۱۳ ۳۱ ۰ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۲۳ ۳۳ ۱۹ آوریل ۱۶۵۱ ۲۲:۰۴:۳۷ حلقه‌ای 13.7N 152.4W ۰٫۰۴۳۳ ۰٫۹۹۷۶ ۸ ۰ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۲۳ ۳۴ ۳۰ آوریل ۱۶۶۹ ۵:۲۶:۰۷ مرکب 14.1N 98.2E -۰٫۰۱۷۱ ۱٫۰۰۳۶ ۱۳ ۰ دقیقه و ۲۲ ثانیه
۱۲۳ ۳۵ ۱۱ مه ۱۶۸۷ ۱۲:۴۲:۲۸ مرکب 13.6N 9.9W -۰٫۰۸۲۸ ۱٫۰۰۹۴ ۳۳ ۰ دقیقه و ۵۷ ثانیه
۱۲۳ ۳۶ ۲۲ مه ۱۷۰۵ ۱۹:۵۵:۰۶ مرکب 12.2N 117W -۰٫۱۵۲۵ ۱٫۰۱۴۷ ۵۱ ۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۲۳ ۳۷ ۳ ژوئن ۱۷۲۳ ۳:۰۵:۱۳ کامل 9.6N 136.1E -۰٫۲۲۵۱ ۱٫۰۱۹۶ ۶۹ ۲ دقیقه و ۵ ثانیه
۱۲۳ ۳۸ ۱۳ ژوئن ۱۷۴۱ ۱۰:۱۲:۴۸ کامل 6N 29.4E -۰٫۳۰۰۷ ۱٫۰۲۳۹ ۸۵ ۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۲۳ ۳۹ ۲۴ ژوئن ۱۷۵۹ ۱۷:۲۰:۵۹ کامل 1.4N 78.1W -۰٫۳۷۶۸ ۱٫۰۲۷۵ ۱۰۱ ۲ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۱۲۳ ۴۰ ۵ ژوئیه ۱۷۷۷ ۰:۲۹:۲۹ کامل 4.2S 173.7E -۰٫۴۵۳۱ ۱٫۰۳۰۵ ۱۱۵ ۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۲۳ ۴۱ ۱۶ ژوئیه ۱۷۹۵ ۷:۴۱:۳۶ کامل 10.4S 63.8E -۰٫۵۲۷۴ ۱٫۰۳۲۷ ۱۳۰ ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه
۱۲۳ ۴۲ ۲۷ ژوئیه ۱۸۱۳ ۱۴:۵۵:۳۵ کامل 17.4S 47.4W -۰٫۶۰۰۶ ۱٫۰۳۴۱ ۱۴۴ ۳ دقیقه و ۲۷ ثانیه
۱۲۳ ۴۳ ۷ اوت ۱۸۳۱ ۲۲:۱۵:۵۹ کامل 24.9S 160.9W -۰٫۶۶۹۱ ۱٫۰۳۴۹ ۱۵۸ ۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۲۳ ۴۴ ۱۸ اوت ۱۸۴۹ ۵:۴۰:۴۹ کامل 32.9S 83.5E -۰٫۷۳۴۳ ۱٫۰۳۴۹ ۱۷۲ ۳ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۲۳ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۲۹ اوت ۱۸۶۷ ۱۳:۱۳:۰۷ کامل 41.1S 34.9W -۰٫۷۹۴ ۱٫۰۳۴۴ ۱۸۹ ۲ دقیقه و ۵۱ ثانیه
123 46 September ۸, ۱۸۸۵ ۲۰:۵۱:۵۲ کامل 49.6S 156.5W -۰٫۸۴۸۹ ۱٫۰۳۳۲ ۲۱۱ ۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه
۱۲۳ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۲۱ سپتامبر ۱۹۰۳ ۴:۳۹:۵۲ کامل 58S 77.2E -۰٫۸۹۶۷ ۱٫۰۳۱۶ ۲۴۱ ۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه
۱۲۳ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱ اکتبر ۱۹۲۱ ۱۲:۳۵:۵۸ کامل 66.1S 56.1W -۰٫۹۳۸۳ ۱٫۰۲۹۳ ۲۹۱ ۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه
۱۲۳ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۱۲ اکتبر ۱۹۳۹ ۲۰:۴۰:۲۳ کامل 72.8S 155.1E -۰٫۹۷۳۷ ۱٫۰۲۶۶ ۴۱۸ ۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۲۳ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۲۳ اکتبر ۱۹۵۷ ۴:۵۴:۰۲ کامل 71.2S 23.1W 1.0022 1.0013 - -
۱۲۳ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۳ نوامبر ۱۹۷۵ ۱۳:۱۵:۵۴ جزئی 70.4S 161.7W -1.0248 0.9588
۱۲۳ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۱۳ نوامبر ۱۹۹۳ ۲۱:۴۵:۵۱ جزئی 69.6S 58.3E -1.0411 0.928
۱۲۳ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱ ۶:۲۱:۲۴ جزئی 68.6S 82.4W -1.0536 0.9047
۱۲۳ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۵ دسامبر ۲۰۲۹ ۱۵:۰۳:۵۸ جزئی 67.5S 135.7E -1.0609 0.8911
۱۲۳ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۱۶ دسامبر ۲۰۴۷ ۲۳:۵۰:۱۲ جزئی 66.4S 6.6W -1.0661 0.8816
۱۲۳ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۲۷ دسامبر ۲۰۶۵ ۸:۳۹:۵۶ جزئی 65.4S 149.2W -1.0688 0.8769
۱۲۳ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۷ ژانویه ۲۰۸۴ ۱۷:۳۰:۲۳ جزئی 64.4S 68.5E -1.0715 0.8723
۱۲۳ ۵۸ ۱۹ ژانویه ۲۱۰۲ ۲:۲۱:۳۰ جزئی 63.5S 73.6W -1.0741 0.8682
۱۲۳ ۵۹ ۳۰ ژانویه ۲۱۲۰ ۱۱:۰۹:۵۶ جزئی 62.7S 145.3E -1.0792 0.8594
۱۲۳ ۶۰ ۹ فوریه ۲۱۳۸ ۱۹:۵۵:۲۳ جزئی 62.1S 5.1E -1.0872 0.8453
۱۲۳ ۶۱ ۲۱ فوریه ۲۱۵۶ ۴:۳۶:۰۲ جزئی 61.6S 133.7W -1.0995 0.823
۱۲۳ ۶۲ ۳ مارس ۲۱۷۴ ۱۳:۱۱:۵۴ جزئی 61.3S 88.7E -1.1162 0.7924
۱۲۳ ۶۳ ۱۳ مارس ۲۱۹۲ ۲۱:۴۰:۰۰ جزئی 61.1S 46.8W -1.1395 0.7491
۱۲۳ ۶۴ ۲۶ مارس ۲۲۱۰ ۶:۰۱:۵۷ جزئی 61.1S 179.2E -1.168 0.6954
۱۲۳ ۶۵ ۵ آوریل ۲۲۲۸ ۱۴:۱۵:۳۶ جزئی 61.3S 47.3E -1.2036 0.6279
۱۲۳ ۶۶ ۱۶ آوریل ۲۲۴۶ ۲۲:۲۳:۲۴ جزئی 61.6S 83.2W -1.2445 0.5498
۱۲۳ ۶۷ ۲۷ آوریل ۲۲۶۴ ۶:۲۱:۴۱ جزئی 62.1S 148.5E -1.2931 0.4564
۱۲۳ ۶۸ ۸ مه ۲۲۸۲ ۱۴:۱۵:۱۶ جزئی 62.7S 21.3E -1.3458 0.3545
۱۲۳ ۶۹ ۱۹ مه ۲۳۰۰ ۲۲:۰۰:۳۹ جزئی 63.4S 104.1W -1.4049 0.2399
۱۲۳ ۷۰ ۳۱ مه ۲۳۱۸ ۵:۴۲:۳۳ جزئی 64.2S 131.2E -1.467 0.1192