ساروس ۱۲۱ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۱ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۲۱ ۱ ۲۵ آوریل ۹۴۴ ۱۰:۵۶:۱۳ جزئی 62N 97.1W 1.5044 0.0666
۱۲۱ ۲ ۶ مه ۹۶۲ ۱۸:۱۵:۲۳ جزئی 62.6N 143.6E 1.4334 0.1965
۱۲۱ ۳ ۱۷ مه ۹۸۰ ۱:۳۲:۰۳ جزئی 63.3N 24.8E 1.3592 0.3338
۱۲۱ ۴ ۲۸ مه ۹۹۸ ۸:۴۶:۱۸ جزئی 64.2N 93.7W 1.282 0.4782
۱۲۱ ۵ ۷ ژوئن ۱۰۱۶ ۱۶:۰۰:۵۸ جزئی 65.1N 147.4E 1.2042 0.6246
۱۲۱ ۶ ۱۸ ژوئن ۱۰۳۴ ۲۳:۱۶:۲۳ جزئی 66N 28.1E 1.1262 0.7724
۱۲۱ ۷ ۲۹ ژوئن ۱۰۵۲ ۶:۳۳:۳۲ جزئی 67N 92.1W 1.0488 0.9196
۱۲۱ ۸ ۱۰ ژوئیه ۱۰۷۰ ۱۳:۵۴:۳۰ کامل 80N 133.7E ۰٫۹۷۳۹ ۱٫۰۴۰۴ ۶۳۶ ۲ دقیقه و ۵ ثانیه
۱۲۱ ۹ ۲۰ ژوئیه ۱۰۸۸ ۲۱:۲۰:۰۶ کامل 80.7N 83.3W ۰٫۹۰۲۳ ۱٫۰۴۵۳ ۳۵۶ ۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۲۱ ۱۰ ۱ اوت ۱۱۰۶ ۴:۵۱:۳۳ کامل 70.8N 142.2E ۰٫۸۳۴۸ ۱٫۰۴۸۱ ۲۹۲ ۳ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۲۱ ۱۱ ۱۱ اوت ۱۱۲۴ ۱۲:۲۸:۴۹ کامل 61.4N 20.4E ۰٫۷۷۱۶ ۱٫۰۴۹۷ ۲۵۹ ۳ دقیقه و ۱۹ ثانیه
۱۲۱ ۱۲ ۲۲ اوت ۱۱۴۲ ۲۰:۱۴:۱۳ کامل 52.9N 100.7W ۰٫۷۱۴۷ ۱٫۰۵۰۴ ۲۳۸ ۳ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۲۱ ۱۳ ۲ سپتامبر ۱۱۶۰ ۴:۰۷:۳۰ کامل 44.9N 137.1E ۰٫۶۶۴ ۱٫۰۵۰۴ ۲۲۲ ۳ دقیقه و ۴۹ ثانیه
۱۲۱ ۱۴ ۱۳ سپتامبر ۱۱۷۸ ۱۲:۰۸:۳۷ کامل 37.6N 13.3E ۰٫۶۱۹۶ ۱٫۰۵ ۲۱۰ ۳ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۱۲۱ ۱۵ ۲۳ سپتامبر ۱۱۹۶ ۲۰:۱۸:۴۶ کامل 30.9N 112.3W ۰٫۵۸۲۱ ۱٫۰۴۹۱ ۱۹۹ ۴ دقیقه و ۶ ثانیه
۱۲۱ ۱۶ ۵ اکتبر ۱۲۱۴ ۴:۳۷:۱۹ کامل 24.8N 120.3E ۰٫۵۵۱۳ ۱٫۰۴۸ ۱۹۰ ۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه
۱۲۱ ۱۷ ۱۵ اکتبر ۱۲۳۲ ۱۳:۰۴:۳۸ کامل 19.5N 8.9W ۰٫۵۲۷۷ ۱٫۰۴۶۹ ۱۸۳ ۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۲۱ ۱۸ ۲۶ اکتبر ۱۲۵۰ ۲۱:۳۷:۲۶ کامل 14.9N 139.2W ۰٫۵۰۸۵ ۱٫۰۴۵۸ ۱۷۷ ۴ دقیقه و ۱۶ ثانیه
۱۲۱ ۱۹ ۶ نوامبر ۱۲۶۸ ۶:۱۸:۱۶ کامل 11.2N 88.8E ۰٫۴۹۵۹ ۱٫۰۴۴۸ ۱۷۲ ۴ دقیقه و ۱۶ ثانیه
۱۲۱ ۲۰ ۱۷ نوامبر ۱۲۸۶ ۱۵:۰۳:۲۲ کامل 8.2N 43.9W ۰٫۴۸۶۵ ۱٫۰۴۴۱ ۱۶۸ ۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۲۱ ۲۱ ۲۷ نوامبر ۱۳۰۴ ۲۳:۵۳:۲۵ کامل 6.2N 177.7W ۰٫۴۸۱۲ ۱٫۰۴۳۸ ۱۶۷ ۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۲۱ ۲۲ ۹ دسامبر ۱۳۲۲ ۸:۴۴:۲۶ کامل 5N 48.4E ۰٫۴۷۶۷ ۱٫۰۴۳۹ ۱۶۷ ۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۲۱ ۲۳ ۱۹ دسامبر ۱۳۴۰ ۱۷:۳۷:۵۰ کامل 4.7N 86W ۰٫۴۷۴۱ ۱٫۰۴۴۴ ۱۶۸ ۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۲۱ ۲۴ ۳۱ دسامبر ۱۳۵۸ ۲:۲۹:۳۵ کامل 5.1N 140E ۰٫۴۷۰۱ ۱٫۰۴۵۴ ۱۷۱ ۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۲۱ ۲۵ ۱۰ ژانویه ۱۳۷۷ ۱۱:۱۹:۳۱ کامل 6.1N 6.5E ۰٫۴۶۴۶ ۱٫۰۴۶۹ ۱۷۵ ۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه
۱۲۱ ۲۶ ۲۱ ژانویه ۱۳۹۵ ۲۰:۰۵:۲۴ کامل 7.7N 126W ۰٫۴۵۵۵ ۱٫۰۴۸۷ ۱۸۰ ۴ دقیقه و ۲۱ ثانیه
۱۲۱ ۲۷ ۱ فوریه ۱۴۱۳ ۴:۴۷:۰۵ کامل 9.6N 102.6E ۰٫۴۴۲۹ ۱٫۰۵۰۹ ۱۸۷ ۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۲۱ ۲۸ ۱۲ فوریه ۱۴۳۱ ۱۳:۲۱:۵۰ کامل 11.9N 26.9W ۰٫۴۲۴۵ ۱٫۰۵۳۴ ۱۹۳ ۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۲۱ ۲۹ ۲۲ فوریه ۱۴۴۹ ۲۱:۵۰:۰۹ کامل 14.3N 154.6W ۰٫۴۰۰۸ ۱٫۰۵۶۱ ۲۰۰ ۴ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۲۱ ۳۰ ۶ مارس ۱۴۶۷ ۶:۱۰:۴۲ کامل 16.7N 79.9E ۰٫۳۷۰۶ ۱٫۰۵۸۸ ۲۰۷ ۴ دقیقه و ۴۴ ثانیه
۱۲۱ ۳۱ ۱۶ مارس ۱۴۸۵ ۱۴:۲۴:۲۲ کامل 19.1N 43.6W ۰٫۳۳۴۵ ۱٫۰۶۱۵ ۲۱۳ ۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه
۱۲۱ ۳۲ ۲۷ مارس ۱۵۰۳ ۲۲:۲۸:۲۰ کامل 21.1N 164.1W ۰٫۲۹۰۴ ۱٫۰۶۴ ۲۱۸ ۵ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۲۱ ۳۳ ۷ آوریل ۱۵۲۱ ۶:۲۶:۰۶ کامل 22.8N 77.3E ۰٫۲۴۱۴ ۱٫۰۶۶۲ ۲۲۲ ۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه
۱۲۱ ۳۴ ۱۸ آوریل ۱۵۳۹ ۱۴:۱۵:۰۷ کامل 23.7N 38.7W ۰٫۱۸۵۳ ۱٫۰۶۸ ۲۲۵ ۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه
۱۲۱ ۳۵ ۲۸ آوریل ۱۵۵۷ ۲۱:۵۹:۰۵ کامل 24N 153.1W ۰٫۱۲۵۱ ۱٫۰۶۹۲ ۲۲۷ ۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۲۱ ۳۶ ۱۰ مه ۱۵۷۵ ۵:۳۴:۴۵ کامل 23.1N 94.6E ۰٫۰۵۸۳ ۱٫۰۶۹۷ ۲۲۷ ۵ دقیقه و ۵۶ ثانیه
۱۲۱ ۳۷ ۳۰ مه ۱۵۹۳ ۱۳:۰۷:۳۱ کامل 21.4N 17W -۰٫۰۱۰۶ ۱٫۰۶۹۶ ۲۲۷ ۶ دقیقه و ۸ ثانیه
۱۲۱ ۳۸ ۱۰ ژوئن ۱۶۱۱ ۲۰:۳۴:۲۵ کامل 18.4N 127.6W -۰٫۰۸۳۶ ۱٫۰۶۸۶ ۲۲۴ ۶ دقیقه و ۱۶ ثانیه
۱۲۱ ۳۹ ۲۱ ژوئن ۱۶۲۹ ۳:۵۹:۲۴ کامل 14.5N 121.6E -۰٫۱۵۸ ۱٫۰۶۷ ۲۲۱ ۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۲۱ ۴۰ ۲ ژوئیه ۱۶۴۷ ۱۱:۲۱:۲۱ کامل 9.6N 11E -۰٫۲۳۴۴ ۱٫۰۶۴۳ ۲۱۷ ۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه
۱۲۱ ۴۱ ۱۲ ژوئیه ۱۶۶۵ ۱۸:۴۴:۰۶ کامل 3.9N 100.6W -۰٫۳۰۹۵ ۱٫۰۶۱۱ ۲۱۱ ۶ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۲۱ ۴۲ ۲۴ ژوئیه ۱۶۸۳ ۲:۰۷:۰۰ کامل 2.5S 147.1E -۰٫۳۸۳۸ ۱٫۰۵۶۹ ۲۰۳ ۵ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۲۱ ۴۳ ۴ اوت ۱۷۰۱ ۹:۳۱:۴۴ کامل 9.4S 33.7E -۰٫۴۵۵۹ ۱٫۰۵۲۱ ۱۹۳ ۵ دقیقه و ۶ ثانیه
۱۲۱ ۴۴ ۱۵ اوت ۱۷۱۹ ۱۶:۵۹:۵۱ کامل 16.8S 81.1W -۰٫۵۲۴۳ ۱٫۰۴۶۶ ۱۸۱ ۴ دقیقه و ۲۷ ثانیه
۱۲۱ ۴۵ ۲۶ اوت ۱۷۳۷ ۰:۳۲:۰۸ کامل 24.4S 162.5E -۰٫۵۸۸۶ ۱٫۰۴۰۷ ۱۶۷ ۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه
۱۲۱ ۴۶ ۶ سپتامبر ۱۷۵۵ ۸:۰۹:۴۶ کامل 32.1S 44.3E -۰٫۶۴۷۸ ۱٫۰۳۴۲ ۱۵۰ ۳ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۲۱ ۴۷ ۱۶ سپتامبر ۱۷۷۳ ۱۵:۵۲:۲۳ کامل 39.9S 75.5W -۰٫۷۰۲ ۱٫۰۲۷۵ ۱۳۰ ۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۲۱ ۴۸ ۲۷ سپتامبر ۱۷۹۱ ۲۳:۴۲:۳۰ کامل 47.6S 162.4E -۰٫۷۴۹۲ ۱٫۰۲۰۶ ۱۰۶ ۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۲۱ ۴۹ ۹ اکتبر ۱۸۰۹ ۷:۳۸:۴۲ کامل 55.1S 38.4E -۰٫۷۹۰۵ ۱٫۰۱۳۷ ۷۷ ۱ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۲۱ ۵۰ ۲۰ اکتبر ۱۸۲۷ ۱۵:۴۲:۰۵ مرکب 62.3S 87.6W -۰٫۸۲۵۱ ۱٫۰۰۷ ۴۳ ۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۲۱ ۵۱ ۳۰ اکتبر ۱۸۴۵ ۲۳:۵۱:۵۸ مرکب 69.1S 144.5E -۰٫۸۵۳۸ ۱٫۰۰۰۵ ۳ ۰ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۲۱ ۵۲ ۱۱ نوامبر ۱۸۶۳ ۸:۰۹:۰۳ حلقه‌ای 75.4S 15.1E -۰٫۸۷۶ ۰٫۹۹۴۳ ۴۲ ۰ دقیقه و ۲۲ ثانیه
۱۲۱ ۵۳ ۲۱ نوامبر ۱۸۸۱ ۱۶:۳۱:۱۰ حلقه‌ای 81.2S 114.5W -۰٫۸۹۳۱ ۰٫۹۸۸۷ ۹۰ ۰ دقیقه و ۴۳ ثانیه
۱۲۱ ۵۴ ۳ دسامبر ۱۸۹۹ ۰:۵۷:۲۸ حلقه‌ای 86.6S 121.5E -۰٫۹۰۶۱ ۰٫۹۸۳۶ ۱۴۰ ۱ دقیقه و ۱ ثانیه
۱۲۱ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۱۴ دسامبر ۱۹۱۷ ۹:۲۷:۲۰ حلقه‌ای 88S 124.8E -۰٫۹۱۵۷ ۰٫۹۷۹۱ ۱۸۹ ۱ دقیقه و ۱۷ ثانیه
۱۲۱ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۲۵ دسامبر ۱۹۳۵ ۱۷:۵۹:۵۲ حلقه‌ای 83.5S 9.4E -۰٫۹۲۲۸ ۰٫۹۷۵۲ ۲۳۴ ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۲۱ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۵ ژانویه ۱۹۵۴ ۲:۳۲:۰۱ حلقه‌ای 79.1S 120.8W -۰٫۹۲۹۶ ۰٫۹۷۲ ۲۷۸ ۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۲۱ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۱۶ ژانویه ۱۹۷۲ ۱۱:۰۳:۲۲ حلقه‌ای 74.9S 107.7E -۰٫۹۳۶۵ ۰٫۹۶۹۲ ۳۲۱ ۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه
۱۲۱ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۲۶ ژانویه ۱۹۹۰ ۱۹:۳۱:۲۴ حلقه‌ای 71S 22.2W -۰٫۹۴۵۷ ۰٫۹۶۷ ۳۷۳ ۲ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۲۱ ۶۰ خورشیدگرفتگی ۷ فوریه ۲۰۰۸ ۳:۵۶:۱۰ حلقه‌ای 67.6S 150.5W -۰٫۹۵۷ ۰٫۹۶۵ ۴۴۴ ۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه
۱۲۱ ۶۱ خورشیدگرفتگی ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ ۱۲:۱۳:۰۶ حلقه‌ای 64.7S 86.8E -۰٫۹۷۴۳ ۰٫۹۶۳ ۶۱۶ ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۲۱ ۶۲ خورشیدگرفتگی ۲۸ فوریه ۲۰۴۴ ۲۰:۲۴:۴۰ حلقه‌ای 62.2S 25.6W -۰٫۹۹۵۴ ۰٫۹۶ - ۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه
۱۲۱ ۶۳ خورشیدگرفتگی ۱۱ مارس ۲۰۶۲ ۴:۲۶:۱۶ جزئی 61S 147.1W -1.0238 0.9331
۱۲۱ ۶۴ خورشیدگرفتگی ۲۱ مارس ۲۰۸۰ ۱۲:۲۰:۱۵ جزئی 60.9S 85.9E -1.0578 0.8734
۱۲۱ ۶۵ خورشیدگرفتگی ۱ آوریل ۲۰۹۸ ۲۰:۰۲:۳۱ جزئی 61S 38.1W -1.1005 0.7984
۱۲۱ ۶۶ ۱۳ آوریل ۲۱۱۶ ۳:۳۶:۵۵ جزئی 61.3S 160.2W -1.1487 0.7138
۱۲۱ ۶۷ ۲۴ آوریل ۲۱۳۴ ۱۰:۵۹:۵۹ جزئی 61.8S 80.5E -1.2052 0.6147
۱۲۱ ۶۸ ۴ مه ۲۱۵۲ ۱۸:۱۴:۰۲ جزئی 62.3S 36.8W -1.2679 0.5044
۱۲۱ ۶۹ ۱۶ مه ۲۱۷۰ ۱:۱۸:۳۳ جزئی 63S 151.9W -1.3371 0.3831
۱۲۱ ۷۰ ۲۶ مه ۲۱۸۸ ۸:۱۵:۵۳ جزئی 63.8S 94.6E -1.4109 0.2538
۱۲۱ ۷۱ ۷ ژوئن ۲۲۰۶ ۱۵:۰۵:۵۹ جزئی 64.7S 17.3W -1.4894 0.1166