ساروس ۱۱۲ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۲ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۱۲ ۱ ۳۱ ژوئیه ۵۳۹ ۱:۵۹:۰۲ جزئی 62.6S 123.1E -1.4924 0.0889
۱۱۲ ۲ ۱۰ اوت ۵۵۷ ۹:۲۸:۴۰ جزئی 62S 0.9E -1.4288 0.2066
۱۱۲ ۳ ۲۱ اوت ۵۷۵ ۱۷:۰۶:۵۱ جزئی 61.5S 123.3W -1.371 0.3137
۱۱۲ ۴ ۱ سپتامبر ۵۹۳ ۰:۵۳:۱۵ جزئی 61.1S 110.6E -1.319 0.41
۱۱۲ ۵ ۱۲ سپتامبر ۶۱۱ ۸:۴۹:۳۴ جزئی 60.9S 17.9W -1.2744 0.4929
۱۱۲ ۶ ۲۲ سپتامبر ۶۲۹ ۱۶:۵۵:۱۶ جزئی 60.8S 148.7W -1.2369 0.5622
۱۱۲ ۷ ۴ اکتبر ۶۴۷ ۱:۱۰:۳۰ جزئی 60.9S 78.1E -1.2065 0.6186
۱۱۲ ۸ ۱۴ اکتبر ۶۶۵ ۹:۳۳:۲۲ جزئی 61.2S 57W -1.1819 0.6641
۱۱۲ ۹ ۲۵ اکتبر ۶۸۳ ۱۸:۰۴:۳۳ جزئی 61.7S 165.7E -1.1635 0.6981
۱۱۲ ۱۰ ۵ نوامبر ۷۰۱ ۲:۴۲:۲۳ جزئی 62.3S 26.6E -1.1502 0.7226
۱۱۲ ۱۱ ۱۶ نوامبر ۷۱۹ ۱۱:۲۵:۰۲ جزئی 63S 113.8W -1.1408 0.7402
۱۱۲ ۱۲ ۲۶ نوامبر ۷۳۷ ۲۰:۱۲:۰۲ جزئی 63.9S 104.4E -1.1347 0.7516
۱۱۲ ۱۳ ۸ دسامبر ۷۵۵ ۵:۰۰:۵۵ جزئی 64.8S 38.2W -1.1301 0.7604
۱۱۲ ۱۴ ۱۸ دسامبر ۷۷۳ ۱۳:۵۱:۰۱ جزئی 65.9S 178.5E -1.1264 0.7678
۱۱۲ ۱۵ ۲۹ دسامبر ۷۹۱ ۲۲:۳۸:۴۰ جزئی 67S 35.4E -1.1206 0.7792
۱۱۲ ۱۶ ۹ ژانویه ۸۱۰ ۷:۲۵:۱۹ جزئی 68S 108W -1.1139 0.7924
۱۱۲ ۱۷ ۲۰ ژانویه ۸۲۸ ۱۶:۰۷:۰۳ جزئی 69.1S 109.3E -1.1035 0.8129
۱۱۲ ۱۸ ۳۱ ژانویه ۸۴۶ ۰:۴۴:۰۷ جزئی 70S 32.9W -1.0889 0.8414
۱۱۲ ۱۹ ۱۱ فوریه ۸۶۴ ۹:۱۴:۰۳ جزئی 70.8S 173.9W -1.0684 0.8814
۱۱۲ ۲۰ ۲۱ فوریه ۸۸۲ ۱۷:۳۸:۱۶ جزئی 71.4S 46E -1.0431 0.9309
۱۱۲ ۲۱ ۴ مارس ۹۰۰ ۱:۵۴:۴۳ جزئی 71.8S 92.6W -1.0112 0.9933
۱۱۲ ۲۲ ۱۵ مارس ۹۱۸ ۱۰:۰۳:۲۷ کامل 68.4S 94.4E -۰٫۹۷۳ ۱٫۰۴۸۹ ۷۳۷ ۲ دقیقه و ۵۳ ثانیه
۱۱۲ ۲۳ ۲۵ مارس ۹۳۶ ۱۸:۰۴:۴۹ کامل 59.4S 48.5W -۰٫۹۲۸۴ ۱٫۰۵۵۵ ۴۹۶ ۳ دقیقه و ۳۷ ثانیه
۱۱۲ ۲۴ ۶ آوریل ۹۵۴ ۱:۵۹:۱۵ کامل 50.3S 178.9W -۰٫۸۷۷۸ ۱٫۰۶۱۱ ۴۱۷ ۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۱۲ ۲۵ ۱۶ آوریل ۹۷۲ ۹:۴۶:۴۶ کامل 41.4S 56.2E -۰٫۸۲۱۳ ۱٫۰۶۶ ۳۷۶ ۵ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۱۲ ۲۶ ۲۷ آوریل ۹۹۰ ۱۷:۲۸:۲۱ کامل 33S 65.2W -۰٫۷۵۹۹ ۱٫۰۷ ۳۴۹ ۵ دقیقه و ۴۵ ثانیه
۱۱۲ ۲۷ ۸ مه ۱۰۰۸ ۱:۰۴:۵۰ کامل 25.1S 175.9E -۰٫۶۹۴ ۱٫۰۷۳۴ ۳۳۰ ۶ دقیقه و ۲۲ ثانیه
۱۱۲ ۲۸ ۱۹ مه ۱۰۲۶ ۸:۳۷:۴۹ کامل 17.8S 58.9E -۰٫۶۲۵۱ ۱٫۰۷۵۸ ۳۱۴ ۶ دقیقه و ۵۲ ثانیه
۱۱۲ ۲۹ ۲۹ مه ۱۰۴۴ ۱۶:۰۶:۲۲ کامل 11.1S 56.2W -۰٫۵۵۲۵ ۱٫۰۷۷۵ ۳۰۰ ۷ دقیقه و ۱۲ ثانیه
۱۱۲ ۳۰ ۹ ژوئن ۱۰۶۲ ۲۳:۳۴:۰۵ کامل 5.2S 170.2W -۰٫۴۷۹۳ ۱٫۰۷۸۱ ۲۸۷ ۷ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۱۲ ۳۱ ۲۰ ژوئن ۱۰۸۰ ۷:۰۰:۱۳ کامل 0.2S 76.9E -۰٫۴۰۴۷ ۱٫۰۷۷۹ ۲۷۵ ۷ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۱۲ ۳۲ ۱ ژوئیه ۱۰۹۸ ۱۴:۲۸:۲۰ کامل 3.8N 35.8W -۰٫۳۳۲ ۱٫۰۷۶۸ ۲۶۳ ۷ دقیقه و ۵ ثانیه
۱۱۲ ۳۳ ۱۱ ژوئیه ۱۱۱۶ ۲۱:۵۶:۲۱ کامل 6.8N 148W -۰٫۲۵۹۴ ۱٫۰۷۴۸ ۲۵۱ ۶ دقیقه و ۴۶ ثانیه
۱۱۲ ۳۴ ۲۳ ژوئیه ۱۱۳۴ ۵:۲۹:۱۹ کامل 8.6N 99E -۰٫۱۹۱ ۱٫۰۷۲ ۲۳۸ ۶ دقیقه و ۲۲ ثانیه
۱۱۲ ۳۵ ۲ اوت ۱۱۵۲ ۱۳:۰۴:۵۹ کامل 9.5N 14.4W -۰٫۱۲۵ ۱٫۰۶۸۵ ۲۲۵ ۵ دقیقه و ۵۵ ثانیه
۱۱۲ ۳۶ ۱۳ اوت ۱۱۷۰ ۲۰:۴۶:۵۰ کامل 9.3N 129.3W -۰٫۰۶۴۶ ۱٫۰۶۴۵ ۲۱۱ ۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه
۱۱۲ ۳۷ ۲۴ اوت ۱۱۸۸ ۴:۳۲:۵۸ کامل 8.4N 114.6E -۰٫۰۰۸۲ ۱٫۰۵۹۸ ۱۹۷ ۵ دقیقه و ۱ ثانیه
۱۱۲ ۳۸ ۴ سپتامبر ۱۲۰۶ ۱۲:۲۷:۲۶ کامل 6.8N 3.7W ۰٫۰۴۰۹ ۱٫۰۵۴۹ ۱۸۱ ۴ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۱۲ ۳۹ ۱۴ سپتامبر ۱۲۲۴ ۲۰:۲۷:۴۹ کامل 4.7N 123.7W ۰٫۰۸۴۷ ۱٫۰۴۹۶ ۱۶۵ ۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه
۱۱۲ ۴۰ ۲۶ سپتامبر ۱۲۴۲ ۴:۳۵:۳۹ کامل 2.2N 114.3E ۰٫۱۲۱۹ ۱٫۰۴۴۳ ۱۴۹ ۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه
۱۱۲ ۴۱ ۶ اکتبر ۱۲۶۰ ۱۲:۵۰:۲۵ کامل 0.4S 9.6W ۰٫۱۵۲۷ ۱٫۰۳۹ ۱۳۲ ۳ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۱۲ ۴۲ ۱۷ اکتبر ۱۲۷۸ ۲۱:۱۳:۰۱ کامل 3S 135.4W ۰٫۱۷۶۲ ۱٫۰۳۳۸ ۱۱۶ ۳ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۱۲ ۴۳ ۲۸ اکتبر ۱۲۹۶ ۵:۴۱:۲۹ کامل 5.5S 97.2E ۰٫۱۹۴۶ ۱٫۰۲۸۹ ۱۰۰ ۲ دقیقه و ۴۱ ثانیه
۱۱۲ ۴۴ ۸ نوامبر ۱۳۱۴ ۱۴:۱۵:۰۵ کامل 7.6S 31.3W ۰٫۲۰۸ ۱٫۰۲۴۴ ۸۵ ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۱۲ ۴۵ ۱۸ نوامبر ۱۳۳۲ ۲۲:۵۳:۱۰ کامل 9.2S 160.8W ۰٫۲۱۷۲ ۱٫۰۲۰۲ ۷۱ ۲ دقیقه و ۱ ثانیه
۱۱۲ ۴۶ ۳۰ نوامبر ۱۳۵۰ ۷:۳۴:۵۱ مرکب 10.3S 68.8E ۰٫۲۲۲۷ ۱٫۰۱۶۶ ۵۸ ۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۱۲ ۴۷ ۱۰ دسامبر ۱۳۶۸ ۱۶:۱۷:۱۷ مرکب 10.5S 61.6W ۰٫۲۲۷ ۱٫۰۱۳۵ ۴۸ ۱ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۱۲ ۴۸ ۲۲ دسامبر ۱۳۸۶ ۱:۰۰:۲۷ مرکب 10S 167.7E ۰٫۲۳ ۱٫۰۱۰۹ ۳۹ ۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه
۱۱۲ ۴۹ ۱ ژانویه ۱۴۰۵ ۹:۴۱:۳۷ مرکب 8.6S 37.5E ۰٫۲۳۴۳ ۱٫۰۰۸۹ ۳۲ ۰ دقیقه و ۵۷ ثانیه
۱۱۲ ۵۰ ۱۲ ژانویه ۱۴۲۳ ۱۸:۲۰:۱۹ مرکب 6.2S 92.4W ۰٫۲۴ ۱٫۰۰۷۳ ۲۶ ۰ دقیقه و ۴۸ ثانیه
۱۱۲ ۵۱ ۲۳ ژانویه ۱۴۴۱ ۲:۵۲:۵۰ مرکب 2.9S 138.9E ۰٫۲۵۰۳ ۱٫۰۰۶۲ ۲۲ ۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۱۲ ۵۲ ۳ فوریه ۱۴۵۹ ۱۱:۲۰:۴۱ مرکب 1.1N 11.1E ۰٫۲۶۳۸ ۱٫۰۰۵۴ ۱۹ ۰ دقیقه و ۳۴ ثانیه
۱۱۲ ۵۳ ۱۳ فوریه ۱۴۷۷ ۱۹:۴۰:۲۳ مرکب 6N 115W ۰٫۲۸۳۳ ۱٫۰۰۴۸ ۱۷ ۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۱۱۲ ۵۴ ۲۵ فوریه ۱۴۹۵ ۳:۵۲:۰۳ مرکب 11.5N 120.5E ۰٫۳۰۹ ۱٫۰۰۴۴ ۱۶ ۰ دقیقه و ۲۷ ثانیه
۱۱۲ ۵۵ ۷ مارس ۱۵۱۳ ۱۱:۵۴:۰۳ مرکب 17.6N 1.8W ۰٫۳۴۲۱ ۱٫۰۰۴ ۱۵ ۰ دقیقه و ۲۴ ثانیه
۱۱۲ ۵۶ ۱۸ مارس ۱۵۳۱ ۱۹:۴۷:۲۱ مرکب 24.3N 122.1W ۰٫۳۸۱۸ ۱٫۰۰۳۶ ۱۳ ۰ دقیقه و ۲۱ ثانیه
۱۱۲ ۵۷ ۲۹ مارس ۱۵۴۹ ۳:۳۰:۵۵ مرکب 31.4N 120.1E ۰٫۴۲۸۵ ۱٫۰۰۲۹ ۱۱ ۰ دقیقه و ۱۶ ثانیه
۱۱۲ ۵۸ ۹ آوریل ۱۵۶۷ ۱۱:۰۴:۰۸ مرکب 38.9N 4.9E ۰٫۴۸۳ ۱٫۰۰۲ ۸ ۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه
۱۱۲ ۵۹ ۲۹ آوریل ۱۵۸۵ ۱۸:۲۸:۵۸ مرکب 46.6N 107.7W ۰٫۵۴۳۶ ۱٫۰۰۰۵ ۲ ۰ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۱۲ ۶۰ ۱۱ مه ۱۶۰۳ ۱:۴۴:۵۹ حلقه‌ای 54.7N 142.6E ۰٫۶۱۰۷ ۰٫۹۹۸۷ ۶ ۰ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۱۲ ۶۱ ۲۱ مه ۱۶۲۱ ۸:۵۳:۴۴ حلقه‌ای 63.1N 36.1E ۰٫۶۸۲۸ ۰٫۹۹۶۲ ۱۸ ۰ دقیقه و ۱۸ ثانیه
۱۱۲ ۶۲ ۱ ژوئن ۱۶۳۹ ۱۵:۵۵:۱۶ حلقه‌ای 71.7N 65.3W ۰٫۷۵۹۷ ۰٫۹۹۳ ۳۸ ۰ دقیقه و ۳۱ ثانیه
۱۱۲ ۶۳ ۱۱ ژوئن ۱۶۵۷ ۲۲:۵۲:۰۹ حلقه‌ای 80.5N 153.7W ۰٫۸۳۹۵ ۰٫۹۸۸۸ ۷۳ ۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه
۱۱۲ ۶۴ ۲۳ ژوئن ۱۶۷۵ ۵:۴۴:۳۹ حلقه‌ای 84.1N 166.1W ۰٫۹۲۱۹ ۰٫۹۸۳۵ ۱۵۴ ۱ دقیقه و ۱ ثانیه
۱۱۲ ۶۵ ۳ ژوئیه ۱۶۹۳ ۱۲:۳۳:۵۲ جزئی 64.8N 146.3E 1.0058 0.9718
۱۱۲ ۶۶ ۱۵ ژوئیه ۱۷۱۱ ۱۹:۲۲:۱۱ جزئی 63.9N 34.6E 1.0894 0.8216
۱۱۲ ۶۷ ۲۶ ژوئیه ۱۷۲۹ ۲:۱۰:۴۰ جزئی 63.1N 76.9W 1.1718 0.6746
۱۱۲ ۶۸ ۶ اوت ۱۷۴۷ ۹:۰۱:۲۱ جزئی 62.4N 171.3E 1.2512 0.5339
۱۱۲ ۶۹ ۱۶ اوت ۱۷۶۵ ۱۵:۵۴:۰۲ جزئی 61.8N 59.2E 1.3279 0.3994
۱۱۲ ۷۰ ۲۷ اوت ۱۷۸۳ ۲۲:۵۲:۰۶ جزئی 61.4N 54.1W 1.3991 0.2757
۱۱۲ ۷۱ ۸ سپتامبر ۱۸۰۱ ۵:۵۴:۴۰ جزئی 61.1N 168.5W 1.4657 0.1614
۱۱۲ ۷۲ ۱۹ سپتامبر ۱۸۱۹ ۱۳:۰۳:۴۷ جزئی 61N 75.6E 1.5258 0.0595