زامیاد نام روز بیست و هشتم از ماههای شمسی است. به معنی «زمین داد» همچنین نام فرشته موکل بر حوران بهشتی است. زامیاد: فرشته موکل بر زمین در آیین زرتشت