در زیست‌شناسی سلولی، ریزدانه یک ذره کوچک است. هر شکلی می‌تواند داشته باشد و به سختی با میکروسکوپ نوری دیده می‌شود. عموما از اصطلاح ریزدانه برای توصیف وزیکول‌های تراوش ترواشی استفاده می‌شود.