روپوست گروهی یک‌لایه‌ای از یاخته‌ها می‌باشند که روی برگ‌ها، گل‌ها، ریشه‌ها، و شاخه‌های گیاهان را پوشش می‌دهند. این لایه، مرزی میان گیاه و محیط پیرامونی‌اش را پدید می‌آورد. روپوست در جلوگیری از هدرروی آب، داد و ستد گازها، تراوش ماده‌های دگرگشتی، و درون‌کشی آب و کانی‌ها (بویژه در ریشه‌ها) نقش دارد.

جستارهای وابسته