روث وایت (Ruth White)، نویسنده آمریکایی زبان است. او مدتی بهایی بود اما بعد از مدتی از بهاییت خارج شد. علت خروج او از بهاییت، ادعای وی مبنی بر جعلی بودن وصیت نامه عبدالبها می‌باشد. او در بخشی از ادعای خود مطرح می‌کند که عبدالبهاء به هیچ عنوان از سلسه مراتب قدرت طرفداری نکرد، چه برسد به پایه‌گذاری نوعی سمت پاپ گونه . از میان تمامی کسانی که در مقابل شوقی افندی ایستادند، روث وایت تقریباً تنها بهایی بود که اعتبار وصیت نامه عبدالبهاء را مورد پرسش قرار داد.