روتیل یکی از پلی‌مورف‌های مینرالی TiO۲ است. آناتاز و بروکایت پلی‌مورف‌های (چندریخت‌های) دیگر آن هستند.

ساختار

Rutile-unit-cell-3D-balls.png

ساختار روتایل یکی از ساختارهای دوتایی مواد است که در آنها کاتیون‌ها بصورت مکعبی با وجوه مرکز پر قرار گرفته و آنیون‌ها نیمی از حفره‌های هشت وجهی را پر می‌کنند.