رشته ختایی یا تل کادایف از شیرینی‌های تبریز و مخصوص ماه رمضان است که از

رشته، گردو، پسته، کره، پودر قند، دارچین، زنجبیل، پودر گل محمدی و گلاب تهیه میشود.