نقشهٔ ذخایر نفتی جهان

ذخایر نفت مقدار فنی و اقتصادی نفت قابل دسترس می‌باشد. این ذخایر ممکن است برای یک چاه، مخزن، یک میدان نفتی، و یا یک ملت باشند. مجموع میزان نفت در مخزن نفتی، شامل نفت قابل تولید و یا غیرقابل تولید، نفت میدانی نام دارد. به دلیل ویژگی‌های مخزن و محدودیت در فناوری استخراج نفت، تنها مقداری از نفت میدانی قابل برداشت است که به آن ذخیرهٔ نفتی می‌گویند.

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه انرژی