دگرباشی و گروه‌های زیر مجموعه آن

دگرباش از دو بخش دگر و باش تشکیل شده‌است. واژه دگر دگرگون یافته واژه دیگر و واژه باش از ریشه باشیدن به معنای بودن یا زیستن است و شامل افرادی است که گرایش جنسی و رفتار جنسی متفاوت از دگرجنس‌گرایی دارند که شامل همجنس‌گرایی مردانه، همجنس‌گرایی زنانه، دوجنس‌گرایی و دگرجنس گونه گان است. این کلمه ترجمه‌ای از از واژه LGBT است که اختصاری از کلمات Gay ،Lesbian ،Bisexual و Transgender است. البته ممکن است ترجمه‌ای از واژه QUEER به معنای کسی که سلایق جنسی متفاوت دارد نیز باشد.

همجنس گرایی مردانه

به رابطه عاطفی و احساسی و جنسی بین دو مرد گفته می‌شود. در زبان انگلیسی به چنین افرادی گی همجنس‌گرایی مردانه گفته می‌شود این اصطلاح از سال ۱۹۲۰ ترویج یافت و مصطلح شد. در متون دینی به رابطه جنسی بین دو مرد لواط گفته می‌شود و از ان نهی شده در تورات در پیدایش از شهری به نام سدوم و در اسلام در قرآن از قومی به نام لوط نام برده شده‌است که توسط خداوند مورد عذاب قرار می‌گیرند. بعضی محققان همجنس گرایی را از لواط جدا میدانند

همجنسگرایی زنانه

به رابطه جنسی و احساسی بین دو زن گفته می‌شود و معادل ان در زبان انگلیسی واژه Lesbian است در ایران و متون مذهبی از ان به عنوان مساحقه نام برده می‌شود

دوجنس گرایی

به فردی اطلاق می‌شود که رابطه جنسی و احساسی با همجنس و یا جنس مخالف دارد و لزوماً شدت گرایش به دو جنس یکسان نیست این اصطلاح معادلی برای واژه Bisexual است که از قرن ۱۹ وارد شده است

تراجنسیتی

تراجنسیتی یعنی یک فرد که خود را به صورت زن، مرد، دوجنسه، یا بی‌جنسیت ببیند ولی دیگران فرد را از لحاظ ظاهری یا ژنتیکی به صورت دیگر ببینند. تراجنسیتی یک گرایش جنسی نیست. یک تراجنسیتی به عنوان یک فرد می‌تواند یک دگرجنس‌گرا، همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، همه جنس گرا، چندجنس‌گرا، و یا بی‌جنس‌گرا باشد تراجنسیتی معادلی برای اصطلاح transgender می‌باشد