دروازه دوشان تپه
کاخ فرح آباد دوشان تپه، در عصر قاجاریه
نقاشی کاخ دوشان تپه
تصویری از دوشان تپه اثر کمال‌الملک

دوشان‌تپه نام قریه‌ای واقع در شرق تهران بود که در گذشته جزو حومهٔ تهران محسوب می‌شد، امّا در حال حاضر به صورت بخشی از تهران بزرگ درآمده است. یکی از دروازه‌های قدیمی شهر تهران به نام دروازه دوشان‌تپه، به مسیر منتهی به این قریه گشوده می‌شد.

وجه تسمیه

کلمه دوشان در زبان ترکی به معنای خرگوش می‌باشد و دلیل این که این محل با نام دوشان تپه خوانده شده به دلیل آن است که گویا در این قریه مرتفع، خرگوش وحشی فراوان بوده است. بعدها ناصرالدین شاه این محل را به منظور شکار خرگوش‌ها، قرق می‌کند.

پیشینه

دوشان‌تپه در زمان ناصرالدین شاه قاجار شکارگاه وی بوده است و عمدهٔ شهرت این محل در کتابهای تاریخی، به همین خاطر می‌باشد. همچنین گاهی در این محل مسابقات اسب‌دوانی نیز برگزار می‌شده است.

ابنیه قدیم

ناصرالدین شاه قاجار در دوشان‌تپه یک باغ وحش بنا کرد. این باغ وحش قبل از آن، در محل باغ لاله‌زار قرار داشت و به دستور شاه قاجار، حیوانات و تجهیزات باغ وحش موجود در باغ لاله زار به باغ وحش دوشان تپه انتقال داده شد.

دیگر بنای بسیار مشهور موجود در دوشان تپه، کاخ مشهور فرح آباد است که ناصر نجمی در کتاب تهران در گذر زمان، مانند بسیاری دیگر آن را منسوب به مظفرالدینشاه قاجار دانسته است. هرچند برخی نیز معتقدند که قدمت این کاخ به مراتب بیشتر نیز هست.

ابنیه جدید

از جمله ابنیه جدیدتری که در دوشان تپه ساخته شده‌اند، می‌توان به فرودگاه نظامی دوشان تپه اشاره نمود که در عصر محمدرضاشاه پهلوی بنا شد.