زادبوم دوری‌ها

دوری‌ها یا دوری‌های یونانی (به یونانی: Δωριεῖς، مفرد:Δωριεύς) یکی از سه تیرهٔ مردمان یونان باستان بودند. دو تیره دیگر آیولی‌ها و ایونی‌ها بودند.

از میان نویسندگان یونانی هرودوت، توسیدید و پوزانیاس و از همه برجسته تر پلوتارک درباره خاستگاه دوری‌ها نوشته‌اند.

اسپارتها تبار دوری داشتند.

ریشهٔ نام