دورو ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

  • دورو یا دوچهره صفتی برای بیان نفاق
  • دورو نام رودی در اسپانیا
  • تریا دورو فیلمنامه‌نویس

دیگر کاربردها