دنبی‌زیان
Cercomonas sp.jpg
دنبی‌زیان، Cercozoa
طبقه‌بندی علمی

دنبی‌زیان (نام علمی: Cercozoa) نام یک شاخه از حوزه یوکاریوت است.