دموکراسی نیابتی یا مردم‌سالاری نیابتی نوعی از دموکراسی است که در برابر دموکراسی مستقیم قرار می‌گیرد. تقریبا تمامی نظام‌های سیاسی دمکراتیک مدرن اشکالی از دمکراسی نمایندگی هستند. این مکتب از این اصل ریشه گرفته که منتخبین مردم می‌توانند نمایندگان آن‌ها باشند.