دستور یک روحانی بلند مرتبه در دین زرتشتی است. اختیارات او از موبد و هیربد بالاتر است. در اصلاح نوین، این واژه به روحانیون پارسیان هند گفته می شود.

  • Boyce, Mary (2001). Zoroastrians, Their Religious Beliefs and Practices. London: Routledge