دست
Gray1234.png
دست چپ انسان
جزئیات
لاتین manus
شبکه پشتی سیاه‌رگی دست
عصب زند زیرین، عصب میانی،
عصب زند زبرین
شناسه‌ها
سرعنوان پزشکی
واژگان آناتومی
اف‌ام‌اِی
واژگان کالبدشناسی

قسمتی از بدن جانوران است که در انسان از مچ به پایین قرار گرفته و شامل پیش‌مشت و انگشتان و کف دست است. دست انسان قادر به انجام حرکات مختلف ارادی و لمس است. بیشتر کارهای روزمره هر انسانی با دست انجام می‌گیرد.

نواحی دست

به طور قراردادی دست به نواحی زیر تقسیم می‌شود:

  • ناحیه کف دستی (Palmar)
  • ناحیه پشت دستی (Dorsal)
  • انگشتان دست

نخستین پیوند دست

استخوان‌ها

استخوان‌های دست انسان
Human left hand bones
میان‌بندی انتهایی
میان‌بندی نزدیک
مفصل کف‌به‌بند
مفصل مچ‌به‌کف
یکم
دوم
سوم
چهارم
پنجم
.
Tupaia javanica, Homo sapiens