دریاچه درون شهری کیو در شمال شهر خرم‌آباد

دریاچه‌های ایران شامل فهرست زیر است.

دریاچه‌های سدها