دایره‌دارتباران
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
Superphylum: پهن‌زیان

دایره‌دارتباران (نام علمی: Cycliophora) شاخۀ تازه‌شناسایی‌شده‌ای از سلسلۀ جانوران است با تنها یک سرده و طول کمتر از یک میلی‌متر و تقارن دوطرفی که با یک صفحۀ چسبنده به میزبان متصل می‌شوند؛ در اطراف دهان این جانوران و درست در مقابل مخرج آنها یک حلقۀ مژک‌دار وجود دارد. سرده یادشده را هم‌زیکان (Symbion) می‌نامند.