خودیونش آب(به انگلیسی: Self-ionization of water) یک فرایند اتوپروتولیز است که طی آن یک مولکول آب با از دست دادن یک پروتون (H) به هیدروکسید (OH)تبدیل شده و مولکول دیگری با گرفتن پروتون به هیدرونیوم تبدیل می شود.این فرایند تعادلی در آب خالص و محلول های آبی مشاهده می شود.

Autoprotolyse eau.svg

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه شیمی

جستارهای وابسته