خودسانسوری عبارت است از خود داری کردن یک رسانه از انتشار اخبار و یا سایر موارد بدون اعمال شدن مستقیم فشار بیرونی برای سانسور. خود سانسوری در واقع یک نوع عمل پیش گیرانه‌است. این واژه تنها مربوط به سازمانها و یا نهادهای مطبوعاتی نیست و خودسانسوری فردی را نیز در بر میگیرد.

جستارهای وابسته

  • سانسور
  • راهنما:گزینه ندیدن یک عکس