واژه خزر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

اشخاص

مکان

سایر

  • خزرها؛ نام گروهی از اقوام کوچ‌نشین ترک‌تبار در تاریخ.