خارماهی راه‌راه (Morone saxatilis)

خارماهی نامی است که برای بسیاری از گونه‌های ماهی در راسته سوف‌ماهی‌سانان استفاده می‌شود. خارماهی‌ها هم از ماهیان آب شیرین و هم از ماهیان آب شور دریاها هستند.

به طور کلی سه گونه عمده از خارماهی‌ها وجود دارد: