حکومت مغان
Временной военной диктатура Муган
Life span?

پرچم

پایتخت لنکران
دولت نامشخص
تاریخچه
 - تأسیس Enter start year
 - انقراض سال انقراض را وارد کنید

حکومت مغان حکومتی است که توسط دِنیکِنها و کمیتة ملی روس باکو پس از سقوط کمون باکو در سال ۱۹۱۸ تاسیس شد. این حکومت مقر روس‌های سفید در قفقاز شد. با تاسیس آن تعدادی از دهقانان و کارگران مغان به رهبری بلشویکها شروع به مقاومت علیه آن کرده و سرانجام این حکومت به رهبری بلشویک‌ها سرنگون شد. بعد از آن بلشویک‌ها جمهوری شوروی مغان را تاسیس کردند.

جستارهای وابسته