حوضخانه فضایی تابستان نشین است ومعمولا شکل هشت گوش دارد. در خانه فروغ الملک و بصیری دو نمونه زیبای آن دیده می‌شود.

کاربردها

علاوه بر کاربردهای یاد شده نقش مهمی در طراحی کلی فضاها ایفا می‌کرده، در خانه فروغ الملک حوضخانه ان بخش‌های اندرونی و بیرونی را به هم پیوند داده‌است. حوضخانه بصیری نیز چند حیاط آن را به نحوی زیبا به هم پیوند داده‌است.