حزب کارگر می‌تواند اشاره‌ای به یکی از موارد زیر باشد: