حارث محاسبی

ابوعبدالله حارث ابن اسد محاسبی بصری (۲۴۳-۱۶۵ ه.ق) راهد، فقیه و عارف مشهور قرن سوم است که در بصره متولد شد. و غالب عمر خود را در بغداد گذراند و در همانجا نیز درگذشت. او به پارسایی شهرت داشت. حارث بیشتر اوقات خود را به تدریس، عبادت، و وعظ و تألیف گذراند. اگرچه از اهل سنت بود اما در اثار ش به احادیث گوناگونی از امامان اهل بیت اشاره کرده است. از جمله اولین حدیثی که در کتاب الرعایه استفاده کرده است نقل از امام باقر است. از آثارش کتابهای الرعایه‌الحقوق الله، الوسایا، التوهم باقی مانده است.