Tawa chakana.svg

جهان‌بینی یک جهت‌گیری شناختی اساسی است که می‌تواند شامل فلسفه طبیعی، اصول اساسی، هنجارها، ارزش‌ها، احساسات و اخلاقیات شود. این اصطلاح گرته‌برداری از واژه آلمانی (وِلت اَن شآو او نگ) [ˈvɛlt.ʔanˌʃaʊ.ʊŋ] ( ) متشکل از Welt (جهان) و Anschauung (مشاهده) است. این اصطلاح اکنون به طور گسترده در زبان انگلیسی کاربرد دارد.

جستارهای وابسته