طریقت تیجانیه در اواخر قرن هیجدهم میلادی توسط ابوالعباس شیخ احمد تیجانی (اهل الجزایر) به وجود آمد. در نیمه دوم قرن هیجدهم میلادی، فرقه تیجانیه با تلاشهای «شیخ عمر تال» و فرزند وی «سید نورو تال» و نیز «شیخ ابراهیم نیاس»در میان قبیله اولوف در سنگال بتدریج رواج یافت و «الحاج مالک سی» از سال ۱۹۰۲ میلادی شهر Tiavouane را به عنوان مقر رهبری فرقه تیجانیه برگزید و آن را مرکز اشاعه این فرقه در سنگال قرار داد. رهبر فعلی این فرقه «شیخ محمد منصور سی» است که از سال۱۹۹۷ میلادی رهبری آن را برعهده دارد.