تمیشه در نقشه اصطخری به صورت «طمیس» در میان شهرهای بین ساری و استرآباد درج شده.

تَمیشَه، نام یکی شهرهای قدیمی در تبرستان بوده‌است. این شهر که در نزدیکی گرگان بوده، با ساری شانزده فرسنگ فاصله داشت.

نام این شهر در منابع سده‌های اولیهٔ اسلامی به شکل‌های طَمیس، طَمیسه، طمیش، طَمیشه، طمیسه و تمیشه آمده. و گاهی به شکل تمیشه هم در منابع قدیمی فارسی مورد استفاده قرار گرفته.

در شاهنامه گفته شده که شهر تمیشه دومین پایتخت فریدون، پس از آمل، بوده‌است. در دورهٔ ساسانیان، انوشیروان در مشرق تمیشه دیوار آجری مار سرخ را ساخت تا از حملهٔ قبایل ترک به تبرستان جلوگیری کند.

مسلمانان تمیشه را در سال ۳۰ هجری که مقارن با خلافت عثمان بود، فتح کردند.

جستارهای وابسته

مقر اصلی تمیشه روستای سرکلاته بوده که بعد از ویرانی این شهر که آثارش تا کنون پا برجاست مردم شهر برای ساختن محل زندگی جدید به خرابه های بالادست مهاجرت نمودند و بعد ها با نام سرکلاته خرابشهر مشهور شد.