ترکمن های خراسانی
کل جمعیت
نواحی با بیشترین جمعیت

شهرستان هایِ شمالیِ اُستانِ خراسانِ رضوی:خراسان شمالی.غرب ترکمن صحرا
زبان‌های رایج
زبان ترکمنی و فارسی
ادیان و مذاهب
اکثریت: سنی (حنفی)

تُرکَمَن‌ها در خراسان به مردم ترکمن ساکن خراسان و غرب ترکمن‌صحرا گفته می‌شود. آن‌ها به زبان ترکمنی سخن می‌گویند و بیشتر آنان مسلمان و پیرو مذهب سنی حنفی هستند و در استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی ساکن اند. پیشینه و فرهنگ آن‌ها با دیگر مردم ترکمن پیوند و شباهت دارد و این تقسیم بندی ترکمن‌های خراسان بر اساس منطقهٔ جغرافیایی است در مقابل ترکمن‌های جمهوری ترکمنستان و استان گلستان. در کوهستان های غربی بجنورد و در آن قسمت که طایفه های «گوکلان»، «تکه» و «نخورلی» مستقر هستند دهستان هایی در همسایگی ترکمن‌ها دیده می شود که مردمش در برخی دهکده‌ها از گروه های خراسانی هستند.

مراکز

  • .Turkmen reference grammar

By Larry V. Clark.Page 20