گادولینیمتربیمدیسپروزیم
-

Tb

Bk
ظاهر
نقرهy white
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد تربیم، Tb، 65
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈtɜːrbiəm/‎ TER-bee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]], ۶, f
جرم اتمی استاندارد 158.92535 g·mol
آرایش الکترونی [Xe] 4f 6s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 27, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 8.23 g·cm
چگالی مایع در نقطه ذوب 7.65 g·cm
نقطه ذوب 1629 K, 1356 °C, 2473 °F
نقطه جوش 3503 K, 3230 °C, 5846 °F
گرمای هم‌جوشی 10.15 kJ·mol
گرمای تبخیر 293 kJ·mol
ظرفیت گرمایی 28.91 J·mol·K
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1789 1979 (2201) (2505) (2913) (3491)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 4, 3, 2, 1
(weakly basic oxide)
الکترونگاتیوی  ? 1.2 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 565.8 kJ·mol
دومین: 1110 kJ·mol
سومین: 2114 kJ·mol
شعاع اتمی 177 pm
شعاع کووالانسی 194±5 pm
متفرقه
ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس پارامغناطیس at 300 K
مقاومت الکتریکی (r.t.) (α, poly) 1.150 µΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 11.1 W·m·K
انبساط گرمایی (r.t.) (α, poly) 10.3 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2620 m/s
مدول یانگ (α form) 55.7 GPa
مدول برشی (α form) 22.1 GPa
مدول حجمی (α form) 38.7 GPa
نسبت پواسون (α form) 0.261
سختی ویکر 863 MPa
سختی برینل 677 MPa
عدد کاس 7440-27-9
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های تربیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Tb syn 71 y ε 0.060 Gd
Tb syn 180 y ε 1.220 Gd
β 0.937 Dy
Tb 100% Tb ایزوتوپ پایدار است که 94 نوترون دارد

تربیوم (Terbium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Tb و عدد اتمی آن ۶۵ است.

خواص فیزیکی عنصر تربیوم :