تاریخچه نقاشی و ابزارهای آن به دوره انسان‌های ما قبل تاریخ و گستردگی فرهنگها باز می‌گردد. تاریخچه نقاشی نشان دهنده یک پیوستگی، اگرچه شکسته شده در عهد عتیق است. در میان فرهنگ‌ها و پراکندگی قارهها، تاریخچه نقاشی یک رودخانه با قدرت در حال پیشرفت است که به سوی قرن ۲۱ ادامه یافته.

پیش از تاریخ

  • نقاشی پیش از تاریخ اروپا
  • نقاشی پیش از تاریخ آسیا
  • نقاشی پیش از تاریخ استرلیا
  • نقاشی پیش از تاریخ آمریکا
  • نقاشی پیش از تاریخ آفریقا

دوران باستان

  • نقاشی مصر

اروپا

نقاشی شرقی

نقاشی ایرانی

هنر پاپ، پدر نوین، واقع گرایی

نگارخانه

  • تاریخ نقاشی
  • اسدی زاده، پرویز، و دیگران. دائ‍ره‌الم‍عارف یا فرهن‍گ دانش و هن‍ر شامل: اطلاعات عم‍ومی. چاپ ششم، تهران: سازمان انتشارات اشرفی، مرداد ۱۳۵۲.
  • تاریخ هنر جهان، فرهاد گشایش، تهران، انتشارات عفاف، ۱۳۷۸