تاتا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند:

  • گروه تاتا یک گروه صنعتی چندملیتی مستقر در بمبئی، هند
    • جهانگیر تاتا بنیانگذار نخستین خط هوایی هند (ایر ایندیا)
  • تاتا (مجارستان) یکی از شهرهای کوچک مجارستان، واقع در شمال غربی کشور